Úspěšné projekty OP PIK: Nově vyvinuté typy kol turbodmychadel z PBS míří na světové trhy

První brněnská strojírna Velká Bíteš (PBS), výrobce pohonných jednotek a zařízení pro oblast letecké techniky a přední evropská slévárna přesného lití, získala díky inovativnímu řešení pokročilou technologii přesného lití a zavedla sériovou výrobu nově vyvinutých typů kol turbodmychadel. Nová technologie je v České republice zcela inovativní a unikátní a odpovídá na výzkumné a vývojové trendy ve světě.

Vzešla z úzké spolupráce výrobního podniku a Akademie věd České republiky s využitím její špičkové Výzkumné infrastruktury pro studium a aplikaci pokročilých materiálů (IPMinfra). Celý pokrok pak vedl k podstatnému navýšení produkce, exportu a ziskovosti výroby PBS. Dotace společnost čerpala v programu Aplikace, zaměřeném na průmyslový výzkum a experimentální vývoj, z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Projekt se zaměřil na vývoj řešení, které za použití pokročilejších technologií přesného lití niklových superslitin
umožnilo cíleně měnit jejich strukturu a tím i mechanické vlastnosti. Zvýšila se tedy užitná hodnota odlitku bez
nutnosti měnit základní materiál. Projekt tak komplexně vyřešil interakci mezi technologickým procesem přesného lití niklových superslitin a výslednou strukturou a mechanickými vlastnostmi odlitku.

„Během řešení projektu jsme vyvinuli 38 nových typů odlitků, které se na základě úspěšných výsledků vývoje podařilo uvést do sériové výroby. Jednalo se o odlitky pro zahraniční firmy z Německa, Švýcarska, Indie, Ruska a USA. Nové technologie jsme využili také pro zefektivnění a zkvalitnění stávající výroby radiálních kol turbodmychadel a lopatek turbodmychadel. Zároveň jsme získali další významné poznatky o materiálových vlastnostech jednotlivých použitých superslitin. To vše přineslo další zvýšení prestiže našeho podniku a jednodušší průnik na nové trhy“ říká profesor Karel Hrbáček, manažer výzkumného projektu PBS, a doplňuje: „Celkovým výsledkem projektu pak bylo podstatné navýšení produkce, zvýšení ziskovosti výroby, exportu a zaměstnanosti.“

PBS čerpala dotace z programů podpory OP PIK Aplikace. „V programech Aplikace, zaměřených na průmyslový výzkum a experimentální vývoj, získalo podporu 781 projektů v celkové hodnotě přes devět a půl miliardy korun. A proplaceno v nich již bylo téměř čtyři miliardy korun. Nová příležitost pro firmy získat v této oblasti podporu bude v září, kdy je v tomto programu plánovaná nová výzva,“ uvádí Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace (API), která program OP PIK administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace.

Řešení projektu přineslo firmě nové odběratele i nové produkty

Jaké výsledky realizace projektu přinesla? Odpovídal prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc. – manažer projektu.

Co projekt vaší firmě přinesl?
Řešení projektu přineslo ve svém důsledku jak nové odběratele, tak i nové produkty Divize přesného lití. Během řešení projektu se vyvinulo 38 nových typů odlitků, které se na základě úspěšných výsledků vývoje podařilo uvést do sériové výroby. Jednalo se o odlitky pro zahraniční firmy z Německa, Švýcarska, Indie, Ruska a USA.

Vyvinuli jsme nové technologické postupy a metody, které jsme rovněž následně implementovali do výrobních postupů již dříve sériově vyráběných odlitků. Tyto nové technologie jsme využili pro zefektivnění a zkvalitnění stávající výroby radiálních kol turbodmychadel a lopatek turbodmychadel. Zároveň jsme získali další významné poznatky o materiálových vlastnostech jednotlivých použitých superslitin. To vše přineslo další zvýšení prestiže Divize přesného lití našeho podniku a jednodušší průnik na nové trhy.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

  • Podařilo se zvládnout technologii přesného lití velice náročných odlitků radiálních kol turbodmychadel. Během řešení na dosažení požadavků struktury odlitků jsme vyvinuli a následně použili i technologii lití za rotace s oscilací, což je technologie, kterou zvládá jen velmi úzký okruh sléváren přesného lití v Evropě.
  • Rovněž jsme získali užitný vzor 307 967 „Univerzální oddělovací segment pro modelová zařízení na výrobu voskových modelů integrálních oběžných kol“.
  • Velkou radost mám z přístupu řešitelů tohoto projektu jak z výrobního podniku První brněnské strojírny Velká Bíteš, tak z vývojových pracovníků UJP PRAHA a vědeckých pracovníků Ústavu fyziky materiálů AV ČR Brno. Díky dotacím na vědu a výzkum se podařilo vytvořit velice dělný kolektiv, který pomohl zvednout technickou úroveň slévárny a přinesl nové poznatky v oblasti přesného lití superslitin na bázi niklu. Stěžejní pracovníci tohoto kolektivu spolu v této oblasti úzce spolupracují již 20 let na řešení náročných úkolů výzkumu a vývoje (VaV).

Co vám přinesla spolupráce s Ústavem fyziky materiálů AV ČR?
Divize přesného lití spolupracuje při řešení projektů VaV s vědeckými a výzkumnými pracovišti již od roku 1999. Převážně jde o spolupráci s Ústavem fyziky materiálů Akademie věd Brno a s UJP Praha. I na tomto projektu se zúčastnily řešení obě organizace, přičemž UJP Praha zde byla zapojena formou Smluvního výzkumu. V rámci projektu jsme získali velice komplexní databázi materiálových vlastností pro optimálně zpracované superslitiny na bázi niklu, se zaměřením na dlouhodobé vlastnosti jako je únava a creep.  V rámci smluvní spolupráce s UJP Praha jsme podrobně zkoumali i vliv teplotní expozice na vlastnosti sledovaných superslitin, což je z praktického hlediska jeden z klíčových parametrů.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?
Know how získané v rámci tohoto projektu posunulo Divizi přesného lití technologicky dál, zvýšilo její konkurenceschopnost a umožnilo přijímat objednávky na složitější a výrobně náročnější odlitky s vyšší přidanou hodnotou.

Jakým partnerem pro vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?
Spolupráce s API byla velice přínosná od psaní žádosti na tento projekt, během řešení projektu, až po ukončení jeho řešení. Osobně si velice cením pomoci pana ředitele Ing. Radka Navrátila. Na naše dotazy vždy ochotně a velice kvalifikovaně odpovídal. Jde o pracovníka, se kterým je radost spolupracovat.

Je nějaká zajímavost, kterou byste chtěl k projektu doplnit?
Doplnil bych dvě věci:

  • Za prvé: Unikátní v tomto projektu je použití technologie přesného lití za rotace s oscilací, což je náročná technologie přesného lití nejen na zařízení, které je vysoce specializované a pro většinu sléváren nedostupné, ale i na know-how potřebné k jejímu zvládnutí.
  • Za druhé: Jak jsem výše zmínil, naše spolupráce s akademickou a výzkumnou sférou trvá od roku 1999. Skvělé výsledky, které jsme dosáhli, jsou ovocem tohoto dlouholetého vztahu, důvěry a výborného kolektivu inženýrů, vědců a techniků. Dlouhodobá a cílená spolupráce je velkým benefitem pro všechny zúčastněné a měla by být podporována a oceňována.

Některé části výzkumných a vývojových aktivit v tomto projektu byly ukončeny získáním mezinárodního patentu. Je pro Vás ochrana Vašeho know-how prostřednictvím práv průmyslového vlastnictví důležitá?
Ano, považujeme ji za důležitou. Zvyšuje to prestiž podniku a alespoň částečně chrání dosažené výsledky řešení.

Nemáte naopak obavy, že by tyto patenty mohly být kopírovány Vašimi konkurenty?
Toto riziko skutečně existuje. Nicméně díky výrazné spolupráci s výzkumnými organizacemi se snažíme být stále o krok před konkurencí.

První brněnská strojírna (PBS) Velká Bíteš je v celosvětovém měřítku renomovaný hi-tech výrobce pohonných jednotek a zařízení pro oblast letecké techniky. Je to také přední evropská slévárna přesného lití, která je spolehlivým dodavatelem odlitků pro energetiku, dopravu, letecký i sklářský průmysl. PBS Velká Bíteš zajišťuje profesionálně provedené galvanické povrchové úpravy a vysoce přesné obrábění i těžkoobrobitelných materiálů včetně titanových slitin. V neposlední řadě PBS Velká Bíteš dodává dekantační zařízení pro separaci tuhých látek z kapalin využitelných jak v čistírnách odpadních vod, tak v průmyslových aplikacích.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme