Ústecká univerzita přispívá k výzkumu nových možností zpracování a využití odpadů

Hledání inovativních postupů pro efektivní využití odpadů, namísto jejich skládkování a spalování, a jejich přepracování na hodnotné suroviny je velkým tématem dnešní společnosti.

Jedním z procesů, který mají v hledáčku výzkumníci i podniky, je tzv. pyrolýza – termický rozklad materiálů bez přístupu vzduchu. Jejím výzkumem se bude zabývat nový projekt s názvem ThermoValue, na jehož řešení se podílí i ústecká univerzita.

Pyrolýzní produkty | UJEP

Získání projektu ThermoValue je nejnovějším úspěchem klastru WASTen, z. s. („waste to energy“), který sdružuje výzkumné instituce i podniky se společným zájmem v této oblasti.

„Dlouhodobou vizí klastru WASTen je stát se centrem transferu špičkových inovativních technologií se zaměřením na materiálové a energetické zpracování průmyslového a komunálního odpadu v České republice. A právě dílčí výzkumné projekty, jako je projekt ThermoValue, směřují k jejímu naplňování,“ vysvětluje RNDr. Radek Hořeňovský, předseda výboru klastru.

Projekt, který byl podpořen z programu OP PIK – Klastry, umožňuje tzv. kolektivní předkonkurenční výzkum, k jehož výsledkům mají přístup všichni členové klastru. Jeho konkrétním cílem je charakterizace pyrolýzních produktů z pyrolýzních procesů materiálů z různých zdrojů (plastové odpady, pneumatiky, biomasa, čistírenské kaly) pro jejich valorizaci a následné komerční uplatnění.

Co jsou pyrolýzní produkty?

  • Pyrolýzní plyn – využitelný energeticky, obvykle se spotřebuje na místě pro vlastní pyrolýzu a přebytky se zužitkují v kogenerační jednotce k produkci tepla a elektrické energie
  • Pyrolýzní olej – směs uhlovodíků a dalších organických látek – s nadsázkou v podstatě umělá ropa
  • Pevný zbytek (char, biochar) – používá se jako hnojivo nebo sorbent pro čištění odpadních vod

Úlohou ústecké univerzity je společně s výzkumníky z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze charakterizovat vzniklé produkty z hlediska jejich složení, výhřevnosti, obsahu živin, koncentrace nežádoucích látek a dalších vlastností důležitých pro jejich další využití. Jednou z myšlenek je i testování některých slibných produktů pro odstraňování nových typů polutantů (např. léčiv) z vody.

„Charakterizací produktů z pyrolýzních procesů se zabývá naše Centrum pokročilých separačních technik. Navazujeme na zkušenosti z předchozích projektů, které s výzkumem pyrolýzy také souvisí. Jde však o velmi komplexní proces, a vzorky se tak mohou významně lišit v závislosti na vstupní surovině i nastavení podmínek procesu. Tomu také odpovídá náročnost naší práce analytických chemiků. Využíváme pro tyto účely to nejmodernější dostupné vybavení, se kterým pracují naši doktorandi a postdoci,“ upřesňuje doc. Pavel Kuráň, děkan Fakulty životního prostředí UJEP.

Informace o dalších řešených projektech zahrnujících výzkum pyrolýzy na UJEP najdete na webu Smart MATEQ.

Redakčně upravená tisková zpráva Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj

Doporučujeme