V OP PIK byla vyhlášena Výzva IX programu podpory Aplikace

28. května 2021 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu IX programu podpory Aplikace s alokací ve výši 2,5 mld. Kč. Cílem programu a Výzvy je získávání znalostí pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Transfera.cz

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

FAQ:

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše:
 1. 50 mil. Kč pro projekty realizované bez tzv. účinné spolupráce
 2. 100 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce, kódu intervence 063 nebo 065
 • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí být minimálně 50 %
 • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
 • náklady na smluvní výzkum
 • náklady na poradenské služby VaV
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky

Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha!

Celý text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na stránkách Agentury pro podnikání a inovace i na webu MPO.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme