V Praze byla představena publikace Světového energetického výhledu

Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu se v Praze konala prezentace aktuálního vydání Světového energetického výhledu – World Energy Outlook 2018. Přijela ho představit Laura Cozzi, která v Mezinárodní energetické agentuře zodpovídá za modelování energetických predikcí a vede divizi, která každoročně připravuje vydání této vlajkové publikace.Světový energetický výhled je každoročně nejočekávanější publikací Mezinárodní energetické agentury, ve kterém její experti predikují budoucí vývoj na základě nejnovějších dostupných dat a vlastních analýz.

Hlavní témata aktuálního vydání z loňského listopadu souvisejí s transformací světového energetického systému, která přináší nové trendy ovlivňující trhy s energií, jako je například zvyšující se podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny, změny v ropném sektoru nebo globalizace trhu se zemním plynem. Jedním z hlavních sdělení aktuálního vydání je, že obrovské příležitosti přináší i rychlá postupující elektrifikace, při uspořádání trhů je ale potřeba myslet nejenom na zabezpečení dodávek elektrické energie, ale i na flexibilitu soustav.

Experti Agentury upozorňují, že růst emisí CO2 byl v roce 2018 významný a koncentrace světových emisí vyprodukovaných energetickým sektorem dosáhla rekordního maxima. Dodávají, že ke zvrácení tohoto trendu bude nutné zapojit veškeré dostupné nástroje včetně řady inovačních technologií.

Ministryně Marta Nováková v této souvislosti zmínila, jakou cestou plánuje jít Česká republika. „Unijní legislativa představuje silný impulz, jak posilovat úsilí v rozvoji obnovitelných zdrojů, nicméně i přes řadu navrhovaných opatření na národní úrovni, jako je například novela zákona o podporovaných zdrojích, systém aukcí a tržního přístupu a racionalizace vynakládaných prostředků na státní podporu, se ovšem bez rozvoje jaderné energetiky v naší zemi neobejdeme,“ uvedla ministryně a dodala: „Hledáme tedy tu nevhodnější synergii pro rozvoj obnovitelných a jaderných zdrojů tak, abychom zajistili energetickou bezpečnost země a dostáli našim unijním a mezinárodním závazkům.“

Českou odbornou veřejnost bude nepochybně zajímat i zaměření aktuálního vydání na energetickou unii EU. „Toto načasování vnímáme i na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako velmi vhodné, a to i s ohledem na dokončování klíčové legislativy pro období po roce 2020 a také s ohledem na přípravu návrhu Vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu ze strany členských států EU,“ řekl náměstek pro řízení sekce energetiky René Neděla.

Laura Cozzi dále upozornila, že Evropská unie bude do roku 2025 potřebovat pokrýt výpadek jedné třetiny poptávky po zemním plynu, a to kvůli prudkému poklesu domácí produkce a vypršení dlouhodobých kontraktů na dovoz plynu.

O Mezinárodní energetické agentuře

Mezinárodní energetická agentura (IEA) je autonomní mezinárodní organizací při OECD se sídlem v Paříži. Vznikla v důsledku ropné krize v letech 1973/74, aby pomohla svým členům reagovat na závažné narušení zásobování ropou, což je jedna z rolí, které dodnes naplňuje. Její mandát s postupem času rozšířil tak, aby zahrnoval sledování a analýzu globálních klíčových energetických trendů, podporu udržitelné energetické politiky a podporu mezinárodní spolupráce v oblasti energetických technologií.

Expertní analýzy Agentury v oblasti energetiky, shromažďování údajů a koordinovaného mechanismu kolektivní reakce na mimořádné události jsou vysoce ceněné. Agentura má v současnosti 30 členů. Vzhledem k tomu, že globální energetické prostředí prochází významnými změnami, má snahu zapojit do svých aktivit i klíčové nečlenské země, včetně Brazílie, Číny, Indie, Indonésie, Jihoafrické republiky, Maroka, Thajska a Singapuru.

Více informací lze najít na http://www.iea.org/.

Členství České republiky v Mezinárodní energetické agentuře

Dne 5. 2. 2001 vstoupila pro Českou republiku v platnost Dohoda o přístupu k Mezinárodnímu energetickému programu (č. 46/2001 Sb.m.s.) a Česká republika se tím stala 25. členským státem Agentury. Česká republika však spolupráci zahájila již v roce 1994, kdy se stala kandidátem na členství, a to zejména v otázkách nouzových zásob ropy.

Oblast bezpečného zásobování ropou je jednou z hlavních priorit Mezinárodní energetické agentury. Tato oblast je v České republice řešena zákonnou úpravou na úrovni státních rezerv. Plnění tohoto opatření je sledováno nejen v Agentuře, ale i v EU. Příslušné orgány České republiky pečlivě monitorují světový trh ropy a pružně reagují na cenové výkyvy na trhu ropy.

Věcná spolupráce s Agenturou je v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu a Správy státních hmotných rezerv ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Zástupci České republiky se zúčastňují práce většiny výborů a pracovních skupin. V těchto pracovních orgánech je projednávána situace na světovém trhu ropy, stav nouzových zásob ropy v členských zemích, bezpečnost dodávek ropy a zemního plynu, problematika opatření na ochranu životního prostředí v oblasti energetiky a dopravy, obchodování s emisemi, otázky udržitelného rozvoje, výzkumu a vývoje nových energetických technologií, výhledy světové energetiky v horizontu 20 let a spolupráce s nečlenskými zeměmi. MPO každoročně zajišťuje zasílání statistických dat a výkazů pro IEA.

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme