Vláda schválila 3 nové programy na podporu výzkumu

Vláda dne 25. 3. 2019 schválila návrhy tří nových programů, které nabídnou státní podporu výzkumných projektů ve výši přesahující 15 mld. Kč. Jedná se o programy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) – Program TREND, Ministerstva životního prostředí (MŽP) – Program Prostředí pro život a Ministerstva dopravy (MD) – Program DOPRAVA 2020+. Poskytovatelem a realizátorem všech tří resortních programů bude Technologická agentura ČR (TA ČR).

Implementace výše zmíněných programů v systému TA ČR umožní uchazečům a příjemcům dotací v různých programech žádat o podporu stejným způsobem, za stejných podmínek a na stejném místě. První veřejné soutěže jsou plánované již v letošním roce (2019).

Program TREND (MPO)

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem v globálních hodnotových řetězcích. Vedlejšími cíli programu je zvýšení počtu podniků provádějících vlastní výzkumné a vývojové aktivity a posílení orientace výzkumných organizací na aplikovaný výzkum s přínosy pro průmysl a společnost. Toho bude dosaženo především prostřednictvím podpory výzkumných projektů zaměřených na zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů Průmyslu 4.0 v klíčových aplikačních odvětvích identifikovaných strategickými dokumenty a iniciativami České republiky a Evropské unie, především tzv. národní RIS3 strategie.

Program TREND, do kterého stát v letech 2020-2027 vloží téměř 10 mld. Kč, cílí na podniky (hlavní řešitelé) a jejich konkurenceschopnost, ale umožní i zapojení pracovišť výzkumných organizací, včetně vysokých škol nebo např. ústavů Akademie věd ČR.

 Plné znění schváleného Programu TREND

Program Prostředí pro život (MŽP)

Cílem programu je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí. Projekty, které budou v rámci programu podpořeny, přispějí k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů. Program míří i na minimalizaci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Řešené projekty budou například přispívat k:

 • zmírnění dopadů sucha a předcházení suchu,
 • zvýšení kvality ovzduší a vody,
 • rozvoji odpadového hospodářství oběhového hospodářství a efektivního využívání surovin,
 • ochraně přírodních zdrojů, vody, půdy a horninového prostředí,
 • zachování biodiverzity a zkvalitnění ochrany přírody a krajiny,
 • rozvoji environmentálně příznivé a z hlediska životního prostředí a změn klimatu resilientní a bezpečné společnosti.

V rámci Programu Prostředí pro život stát v letech 2020-2026 podpoří výzkumné projekty v celkové výši 3,8 mld. Kč. Polovina této podpory by měla směřovat do výzkumu spojeného s problematikou klimatických změn.

 Plné znění schváleného Programu Prostředí pro život

Program DOPRAVA 2020+ (MD)

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby. Napomáhá akcelerovat technologický a znalostní rozvoj České republiky a její konkurenceschopnost v oblasti dopravy. Program bude rovněž směřovat k naplnění veřejného zájmu prostřednictvím definování metodických, legislativních a normativních rámců.

Jednotlivé cíle programu reflektují požadavky na konkrétní aspekty dopravy, mezi které patří:

 • udržitelná doprava,
 • interoperabilní doprava,
 • bezpečná doprava,
 • ekonomická doprava,
 • inteligentní doprava
 • prostorová data v dopravě.

V rámci Programu DOPRAVA 2020+ stát v letech 2020-2026 podpoří výzkumné projekty ve výši necelých 2 mld. Kč.

 Plné znění schváleného Programu DOPRAVA 2020+

• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme