Vláda schválila akční plán Strategie regionálního rozvoje

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová předložila na vládě akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR, který určuje priority a potřeby České republiky v oblasti rozvoje regionů v následujících dvou letech. Vzhledem k odlišným podmínkám v jednotlivých regionech je smyslem akčního plánu usměrňovat politiku státu tak, aby reagovala právě na tato specifika a soustředila se na největší problémy v daném regionu.„Akční plán navazuje na plnění Strategie regionálního rozvoje a rozpracovává a vyhodnocuje její plnění. Samotná Strategie je pro náš stát klíčový dokument, který určuje směrování regionální politiky. V nadcházejících letech je potřeba věnovat se zejména podpoře hospodářsky a sociálně ohrožených území, a tím přispět ke snižování regionálních rozdílů. Zároveň chceme podpořit inovativnost a konkurenceschopnost české ekonomiky. Stát se v tomto směru musí chovat systematicky, srozumitelně a předvídatelně,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Schválený Akční plán na roky 2019-2020 navazuje na Akční plán zpracovaný pro období 2017-2018. Jedná se o krátkodobý realizační plán, jehož cílem je rozpracovat a konkretizovat opatření Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014-2020 a souhrn aktivit k její naplnění. Reaguje zároveň na aktuální potřeby v regionech, mezi které jsou například zlepšování občanské vybavenosti v obcích, na což reagují dotační tituly Ministerstva pro místní rozvoj. Součástí Akčního plánu je i přehled národních dotačních titulů všech ministerstev.

„Na tvorbě akčního plánu se podíleli členové pracovních skupin. Informace jsme čerpali i prostřednictvím regionálních stálých konferencí a pochopitelně během řady jednání na centrální i regionální úrovni. Paralelně se již soustředíme také na přípravu nové Strategie regionálního rozvoje,“ dodává ministryně Dostálová.

Akční plán naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Doporučujeme