Vláda schválila Strategii na podporu malých a středních podniků do roku 2027

Má za cíl zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost českých MSP a tím zároveň posílit mezinárodní pozici ČR v oblasti výzkumu a inovací či využití pokročilých technologií a dovedností.

Strategii na podporu malých a středních podniků (MSP) v ČR pro období 2021 až 2027 z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) schválila vláda počátkem března.

Koncepční dokument vychází především ze zjištění a doporučení Světové banky. „Prioritou vlády je udržet konkurenceschopnost ČR a posilovat naši pozici ve světě. Strategie vznikla ve spolupráci s jednotlivými resorty, zástupci Světové banky a Evropské komise (EK), velký dík patří také podnikatelům a asociacím, se kterými jsme jednali,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Mezi klíčové oblasti, kterými se dokument zabývá, patří podnikatelské prostředí, přístup k financím, přístup na trhy, pracovní síla, dovednosti a vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace, digitalizace, nízkouhlíková ekonomika a účinné nakládání se zdroji.“

„Malé a střední podniky hrají z pohledu růstu české ekonomiky, tvorby pracovních míst či inovativnosti nezastupitelnou roli. Jejich rozvoji však může bránit řada faktorů jako například omezený přístup k financím, informacím o nových technologiích a potenciálních trzích, nedostatečné inovační schopnosti či samotné podnikatelské prostředí. V zájmu ulehčení rozvoje MSP chce vláda tento segment koncepčně podporovat a zajistit tak růst jejich produktivity a konkurenceschopnosti,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha, který je zároveň předsedou Řídicího a koordinačního výboru, hlavního orgánu pro řízení, koordinaci a monitorování implementace schválené strategie.

V plánu je víc než stovka opatření

Odpovědnost za plnění jednotlivých opatření mají příslušné resorty a úřady dle jejich zaměření. „Problematika podpory MSP pokrývá celou řadu oblastí, proto jsme již na počátku příprav zohlednili velký kompetenční přesah. Výsledná podoba tak zároveň respektuje další klíčové strategické či koncepční dokumenty na národní i evropské úrovni, čímž zajišťuje tolik potřebné synergie. Celkově pak strategie obsahuje 107 ambiciózních opatření, jejichž splnění by mělo vést k dosažení stanovených cílů a komplexnímu rozvoji segmentu MSP,“ říká Pavel Juráš z odboru strukturálních fondů MPO, pod jehož vedením strategie vznikala.

S nástroji poradila Světová banka

Strategie podpory MSP navazuje na Koncepci podpory malých a středních podnikatelů z období 2014 až 2020. Pro to, aby se nástroje na podporu MSP optimalizovaly, zpracovala Světová banka ve spolupráci s českým Ministerstvem průmyslu a obchodu a Evropskou komisí analýzu současného prostředí MSP v České republice. A právě ze závěrů a doporučení uvedené analýzy vychází strategie nová, která by měla pomoci posílit produktivitu českých MSP.

Ke stažení:

Strategie podpory MSP v ČR pro období 2021-2027

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme