Vláda schválila Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+

Vláda schválila Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Během přípravy byla široce konzultována se všemi partnery z řad resortů, územních a sociálních partnerů i akademického sektoru. Dokument stanovuje hlavní cíle v oblasti regionální politiky v horizontu příštích deseti let. Ty mohou využít regiony ve svých rozvojových záměrech.„Strategie definuje různé typy území na základě jejich potenciálu i specifických potřeb. Snažíme se nabídnout řešení pro podporu rozvoje odlišných regionů České republiky, která budou takzvaně šitá na míru. Jsem přesvědčena, že Strategie bude na základě této široké shody úspěšně naplňována a podaří se tak posílit konkurenceschopnost metropolí, posilovat další rozvoj aglomerací, upevňovat stabilizační funkci regionálních center, zajistit zvýšení kvality života hospodářsky a sociálně ohrožených území a ekonomicky nastartovat růst strukturálně postižených regionů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Strategie určuje podobu regionální politiky po roce 2020. Je jedním ze základních kamenů pro nastavení čerpání finančních prostředků z evropských fondů, obsahuje tematické zaměření národních dotačních titulů, ale i diskuzi o dalších dlouhodobých nástrojích, které pomohou vyrovnávat rozdíly mezi regiony a zároveň posilovat konkurenceschopnost České republiky. Následovat bude konkretizace a realizace prostřednictvím akčních plánů. S nimi pak mohou partneři v území pracovat a promítat je do svých rozvojových záměrů.

V metropolitních oblastech a aglomeracích se strategie zaměřuje například na transformaci ekonomiky směrem k aktivitám s vyšší přidanou hodnotou, zlepšení dopravního spojení na významná středoevropská centra, zajištění občanské vybavenosti i efektivní využívání zastaveného území. V regionálních centrech a jejich zázemí je cílem mimo jiné rozvíjet poradenská centra pro začínající, malé a střední podnikatele, napomáhat využití kulturního potenciálu a využívat moderních systémů hospodaření v krajině.

Ve strukturálně postižených krajích strategie navazuje na cíle definované iniciativou RE:START a cílí zejména na podporu podniků a jejich schopnost vyrovnávat se se změnami na globálních trzích, či na revitalizaci a regeneraci území postižených těžbou. Posledním podporovaným typem území jsou tzv. hospodářsky a sociálně ohrožená území, která jsou vymezena v úzké spolupráci se všemi kraji. Mezi tato území jsou zahrnuty správní obvody obcí s rozšířenou působností, které vykazují nejhorší výsledky při zohlednění pěti vybraných indikátorů – například míry nezaměstnanosti, intenzity podnikatelské aktivity nebo bytové výstavby – a pokrývají 25 % populace České republiky. V těchto územích lze očekávat silnější podporu ze strany státu. 

Poslední strategický cíl je průřezový a je zaměřen na zlepšení plánování v oblasti regionálního rozvoje, a to na národní, krajské i obecní úrovni. V této oblasti je nutné se vypořádat mimo jiné s velmi roztříštěnou sídelní strukturou, kterou je Česká republika známa, apelovat na silnější spolupráci mezi obcemi a slaďovat územní a strategické plánování.

Více informací naleznete na webu MMR

Doporučujeme