Von der Leyenová v Praze podpořila český národní plán obnovy

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navštívila Prahu, aby zde posvětila český národní plán obnovy. Díky němu bude moci ČR čerpat zhruba 180 miliard korun z nového nástroje Next Generation EU.

Evropská komise vydala v pondělí 19. července kladné hodnocení plánu Česka pro oživení a odolnost. Jedná se o důležitý krok k tomu, aby EU vyplatila z Nástroje pro oživení a odolnost ve formě grantů 7 miliard EUR. Těmito finančními prostředky se podpoří provádění klíčových investičních a reformních opatření nastíněných v plánu Česka pro oživení a odolnost. Tyto prostředky budou hrát klíčovou úlohu při pomoci Česku vyjít z pandemie COVID-19 silnější.

Usula von der Leyenová a Andrej Babiš
Zdroj: Evropská komise

Nástroj pro oživení a odolnost je hlavním prvkem plánu NextGenerationEU, který na podporu investic a reforem v celé EU poskytne 800 miliard EUR (v běžných cenách). Český plán je součástí koordinované reakce EU na krizi COVID-19, jejímž cílem je řešit společné evropské výzvy cestou ekologické a digitální transformace a posílit hospodářskou i sociální odolnost a soudržnost jednotného trhu.

Komise plán Česka posoudila na základě kritérií stanovených v nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. V analýze Komise se zejména posuzovalo, zda investice a reformy stanovené v plánu Česka podpoří ekologickou a digitální transformaci, přispějí k účinnému řešení problémů zjištěných v rámci evropského semestru a posílí jeho růstový potenciál, vytváření pracovních míst a hospodářskou a sociální odolnost.

Zajištění ekologické a digitální transformace Česka

Komise ve svém posouzení plánu Česka konstatuje, že na opatření na podporu cílů v oblasti klimatu Česko věnuje 42 % prostředků, které mu byly celkově přiděleny. Plán zahrnuje investice do energie z obnovitelných zdrojů, modernizace rozvodných sítí dálkového vytápění, výměny uhelných kotlů a zlepšení energetické účinnosti obytných a veřejných budov. Obsahuje rovněž opatření na ochranu přírody a vodohospodářství, jakož i investice do udržitelné mobility.

Komise ve svém posouzení plánu Česka konstatuje, že na opatření, která podporují digitální transformaci, Česko věnuje 22 % prostředků, které mu byly celkově přiděleny. Plán počítá s investicemi do digitální infrastruktury, digitalizace veřejné správy, včetně oblastí zdravotnictví, spravedlnosti a správy stavebních povolení. Podporuje digitalizaci podniků a digitální projekty v kulturních a kreativních odvětvích. Zahrnuje také opatření ke zlepšení digitálních dovedností na všech úrovních, jako součást vzdělávacího systému a prostřednictvím specializovaných programů pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci.

Posílení hospodářské a sociální odolnosti Česka

Komise se domnívá, že plán Česka účinně řeší všechny hospodářské a sociální výzvy uvedené v doporučeních pro Česko, která mu Rada adresovala v rámci evropského semestru v letech 2019 a 2020, nebo jejich významnou část.

Plán stanoví opatření k řešení potřeby investic do energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, udržitelné dopravy a digitální infrastruktury. Cílem několika opatření je řešit potřebu podporovat digitální dovednosti, zlepšit kvalitu a inkluzivnost vzdělávání a zvýšit dostupnost zařízení péče o děti. Plán rovněž počítá se zlepšením podnikatelského prostředí, zejména prostřednictvím rozsáhlých opatření pro elektronickou veřejnou správu, reformy postupů udělování stavebních povolení a protikorupčních opatření. Výzvy v oblasti výzkumu a vývoje pomohou řešit investice zaměřené na posílení spolupráce veřejného a soukromého sektoru a finanční a nefinanční podpora inovativních podniků.

Plán představuje komplexní a přiměřeně vyváženou reakci na hospodářskou a sociální situaci Česka, čímž odpovídajícím způsobem přispívá ke všem šesti pilířům uvedeným v nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost.

Podpora stěžejních investic a reformních projektů

V českém plánu jsou navrženy projekty ve všech sedmi stěžejních evropských oblastech. Jedná se o zvláštní investiční projekty, které se zabývají otázkami, jež jsou společné všem členským státům v oblastech, které vytvářejí pracovní místa a růst a jsou potřebné pro dvojí transformaci. Česko například navrhlo 1,4 miliardy EUR na podporu energeticky účinných renovací budov a 500 milionů EUR na posílení digitálních dovedností prostřednictvím vzdělávání a investic do programů zvyšování kvalifikace a rekvalifikace veškeré pracovní síly.

Komise ve svém posouzení konstatovala, že v souladu s požadavky stanovenými v nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost žádné opatření obsažené v plánu nebude významně poškozovat životní prostředí.

Opatření navržená v plánu pro oživení a odolnost týkající se kontrolních systémů jsou přiměřená pro předcházení, odhalování a nápravu korupce, podvodů a střetů zájmů v souvislosti s využíváním finančních prostředků. Rovněž se očekává, že tato opatření účinně zabrání dvojímu financování podle uvedeného nařízení a jiných programů Unie. Tyto kontrolní systémy jsou doplněny dodatečnými auditními a kontrolními opatřeními obsaženými v návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, který předložila Komise, jako milníky. Tyto milníky musí být splněny předtím, než Česko předloží Komisi svou první žádost o platbu.

Evropská komise dnes rozhodla dát zelenou plánu Česka pro oživení a odolnost. Tento plán bude hrát klíčovou úlohu při podpoře přechodu na ekologičtější a digitálnější budoucnost Česka. Opatření, která zlepšují energetickou účinnost, digitalizují veřejnou správu a zabraňují zneužívání veřejných prostředků, přesně naplňují cíle plánu NextGenerationEU. Vítám rovněž silný důraz, který plán klade na posílení odolnosti českého systému zdravotní péče, aby se připravil na budoucí výzvy. Budeme s vámi po celou dobu procesu, aby se plán realizoval v plném rozsahu.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová

Tento plán nasměruje Česko na cestu k oživení a podpoří hospodářský růst v době, kdy se Evropa chystá na ekologickou a digitální transformaci. Česko hodlá investovat do obnovitelné energie a udržitelné dopravy a zároveň zlepšit energetickou účinnost budov. Chce zavést větší digitální konektivitu v celé zemi, podporovat digitální vzdělávání a dovednosti a digitalizovat řadu veřejných služeb. Vítaným způsobem se zaměřuje na zlepšení podnikatelského prostředí a soudního systému, jež podpoří opatření k boji proti korupci a propagaci elektronické veřejné správy (e-government), a to v rámci vyvážené reakce na hospodářskou a sociální situaci v České republice. Jakmile bude tento plán řádně uveden do praxe, přispěje k tomu, že Česko získá pevné základy pro budoucnost.

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis

Plán Česka pro oživení a odolnost výrazně napomůže úsilí této země postavit se po hospodářském šoku způsobeném pandemií opět na nohy. 7 miliard EUR z prostředků NextGenerationEU, které v příštích pěti letech poplynou do Česka, podpoří rozsáhlý program reforem a investic, jejichž cílem je vybudovat udržitelnější a konkurenceschopnější ekonomiku. Prostředky zahrnují velmi rozsáhlé investice do renovace budov, čisté energie a udržitelné mobility, jakož i opatření na podporu digitální infrastruktury a dovedností a digitalizace veřejných služeb. Podnikatelské prostředí bude mít prospěch z podpory elektronické veřejné správy a protikorupčních opatření. Plán rovněž podpoří zkvalitnění zdravotní péče, včetně posílené prevence rakoviny a rehabilitační péče.

Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni

Další kroky

Komise přijala 19. 7. 2021 návrh prováděcího rozhodnutí Rady, jímž se Česku poskytne formou grantů z Nástroje pro oživení a odolnost 7 miliard eur. Rada bude mít nyní jako vždy čtyři týdny na to, aby návrh Komise přijala.

Jakmile Rada plán schválí, bude Česku v rámci předběžného financování vyplaceno 910 milionů EUR. To představuje 13 % celkové částky přidělené Česku.

Komise povolí další vyplácení prostředků na základě uspokojivého splnění milníků a cílů stanovených v prováděcím rozhodnutí Rady, přičemž zohlední pokrok v provádění investic a reforem. 

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme