Všechno je dnes smart

Co to ale vlastně znamená? Jak jistě víte, anglické slovo „smart“ se do češtiny překládá jako „chytrý“. Pro účely tohoto článku se však jeho význam dostává daleko za uvedený překlad. Jedná se totiž o zkratkové slovo, které označuje chytře stanovené cíle.

Specific – přesný, konkrétní, určitý. specifický, dobře určený cíl je všem jasný, víme, čeho chceme dosáhnout.

Measurable – měřitelný. U měřitelného cíle je bez jakýchkoliv pochyb jasné, zda byl splněn, nebo ne.

Achievable – dosažitelný. Reálná možnost úspěchu neznamená, že náš cíl je malý. Stanovovat si velké, nedosažitelné cíle zase znamená snít a potom se obvykle nemile probudit. Proto je dosažitelnost podstatná. 

Relevant – příslušný, významný, aktuální, důležitý, relevantní. Můžete si vybrat, v podstatě vše vyjadřuje pravý význam a obsah slova.

Time-bound – čas je někdy představován jako 4. dimenze námi běžně vnímaného prostoru, plyne rychle a vazba cíle na čas je důležitá, prostě se chceme dočkat výsledku v dohledné době.

80 „SMART“ výzkumných projektů bylo a je podporováno prostřednictvím TA ČR.

Co to je a jak funguje inteligentní město – Smart City?

Pro přiblížení si vypůjčíme citace z článku Jakuba Slavíka, který provozuje web SmartCity v praxi.

„Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov atd. v konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města.

Smart city je tak možné vidět ve čtyřech úrovních:

  1. Organizace a plánování, pro něž informační technologie umožňují získat a zpracovat potřebná data.
  2. Komunitní život, v němž pomocí elektronických informačních systémů může vedení města s občany bezprostředně komunikovat a získávat tak od nich potřebné informace i odezvu na své řízení města.
  3. Infrastruktura, především energetika, doprava, městské služby a budovy a jejich „inteligentní“ řízení pomocí informačních a komunikačních technologií.
  4. Výsledná kvalita života a atraktivita města, která je konečným cílem zavádění konceptu smart city, je v mnoha ohledech subjektivní a tudíž obtížně měřitelná.

Koncept smart city je strategické řízení města, při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě.

Koncept smart city se tedy netýká pouze používaných technologií, ale také si klade za cíl napomoci celkovému hospodářskému růstu měst a kvalitě jejich životního prostředí prostřednictvím jejich efektivního fungování, k čemuž patří i příznivé subjektivní vnímání života ve městě jeho občany. Využití moderních technologií v této souvislosti není samoúčelné, nýbrž je technickým prostředkem k dosažení hospodářských cílů.“

Koncept smart city se tedy skládá především z těchto faktorů:

  • Řešení mobility – řízení a regulace veškeré dopravy ve městě, rozvoj hromadné dopravy, zavádění ekologicky čistých pohonů v dopravě hromadné i individuální.
  • Inteligentní energetika a služby – využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich bezpečná integrace do městské energetické sítě, řízení spotřeby hospodářství budov a podpora úsporných řešení, řízení městských služeb – úsporné veřejné osvětlení, efektivní odpadové hospodářství a hospodaření s vodou.
  • Informační a komunikační technologie – řízení veřejného osvětlení a dalších městských služeb, řízení spotřeby energií a vody, bezpečnostní systémy pro ochranu majetku a občanů, požární signalizace a monitoringu životního prostředí, systémy pro včasnou detekci poruch v městské infrastruktuře, platební systémy v městských službách, informační systémy pro ochranu a monitoring vážně nemocných a zdravotně postižených občanů aj.

2 mld. Kč je celková výše podpory „SMART“ výzkumných projektů prostřednictvím TA ČR.

Fungování chytrých měst se prolíná s dalšími inteligentními koncepty, zejména chytrými sítěmi (smart grid) a inteligentními budovami. V této oblasti existuje asi nejvýraznější podpora tohoto typu projektů technologickou agenturou české republiky. Mezi projekty najdete řešení konceptů či metodik, ale hlavně řadu konkrétních výzkumných a vývojových cílů nejvyšší kvality a progresivity.

Převzato z magazínu TA.Di vydávaném Technologickou agenturou ČR, autor: Leoš Kopecký.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme