VŠPJ je signatářem vodíkového memoranda. Kraj Vysočina se připravuje na budoucí využití vodíkových technologií

Memorandum týkající se rozvoje aktivit při využití vodíku umožní vznik otevřené platformy s názvem „Vodíková Vysočina“ (Hydrogenhills). Do ní se mohou zapojit i další subjekty, které se vodíkovými technologiemi zabývají nebo mají zájem o jejich přivedení do praxe.  

Memorandum o spolupráci bylo slavnostně podepsáno hejtmanem Kraje Vysočina Mgr. Vítězslavem Schrekem. MBA, primátorem Jihlavy Mgr. Petrem Ryškou, rektorem VŠPJ doc. Ing. Zdeňkem Horákem Ph.D., jednatelem společnosti JIPOCAR Power Ing. Jiřím Vybíhalem a jednatelem společnosti SmartPlan Ing. Tomášem Jančou, MBA.

Vodíkové memorandum | VŠPJ

Pro Vysokou školu polytechnickou je memorandum jak znalostní výzvou v oblasti výzkumu a vývoje, tak výrazem společenské odpovědnosti a partnerství s dalšími aktéry v kraji.

„K memorandu se připojujeme jako vzdělávací a výzkumná instituce, kdy si uvědomujeme význam nově vznikající platformy s ohledem na energetickou udržitelnost a šetrný přístup k životnímu prostředí. Spolupráce s partnery v regionu Kraje Vysočina je v tomto směru klíčová,“ uvedl rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava doc. Ing. Zdeněk Horák Ph.D.

Signatáři memoranda deklarují zájem spolupracovat na odborných otázkách v souvislosti s myšlenkou využívání vodíku a vodíkových technologií a na podpis memoranda naváží tvorbou akčního plánu, který bude zahrnovat jednotlivé dílčí kroky, které chtějí signatáři realizovat v následujících 12 měsících.

Hejtmani uhelných regionů podepsali na Ministerstvu životního prostředí vodíkové memorandum

Česká republika se společně s ostatními členskými zeměmi zavázala dosáhnout klimatické neutrality celé EU do roku 2050 a jedním z možných nástrojů, jak tohoto ambiciózního cíle dosáhnout je i využití vodíku a s tím spojený vývoj vodíkových technologií jako součásti strategie ČR.

Redakčně upravená tisková zpráva Vysoké školy polytechnické Jihlava

• Teritorium: Česká republika | Vysočina kraj
• Oblasti podnikání: Energetika | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme