VUT v Brně diskutovala s Americkou obchodní komorou v ČR o rozvoji konceptu „Big Bets“

Dne 6. dubna proběhla na rektorátu VUT v Brně diskuze, které se kromě zástupců Americké obchodní komory ČR (AmCham) a VUT zúčastnila takřka dvacítka zástupců technologických organizací a firem, Jihomoravské inovační centrum nebo zástupkyně CzechInvest.

Tématem diskuze byl koncept tzv. „velké sázky“ neboli „Big Bets“ pro oblast investic do vývoje a výzkumu do strategických technologií pro zajištění konkurenceschopnosti české ekonomiky a jak tento koncept může podpořit spolupráci akademické a podnikové sféry. Význam setkání podtrhla účast zástupce Velvyslanectví USA v ČR, kterým byl obchodní rada Doug Jacobson.

Diskuze na VUT v Brně | Martin Horváth

Brněnský region byl v posledních dvou desetiletích velmi úspěšný v transformaci ekonomiky. Šikovně využil kombinace průmyslového dědictví, koncentrace institucí pro vzdělávání vědeckých a technických talentů, vládních pobídek k zahraničním investicím a celosvětové digitální revoluce. Výsledkem je někdy možná nadnesené označení „Sillicon Valley východní Evropy“.

Jedna transformace proběhla a za dveřmi je další výzva. Je Brno připraveno využít svého potenciálu pro výzkum a vývoj nové generace strategických technologií, které mohou zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky? Lze do České republiky, resp. do Brna přivést špičkové talenty pro zajištění dostatečné vědecko výzkumné základny pro jejich rozvoj?

„Skvělé talenty a mozky přitáhnou pouze skvělé projekty a k zajištění těchto projektů musí univerzity, vláda a podniky společně cílit na tzv. „Big Bets“. To znamená nedrobit celkovou podporu vědy a výzkumu na mnoho malých projektů, které přináší pouze marginální zlepšení, ale naopak koncentrovat významné finanční prostředky na omezené množství projektů s potenciálem na skokovou a radikální inovační změnu a s plným vědomím rizika případného neúspěchu,“ uvádí prezident AmCham CZ Milan Šlapák.

Osvědčenou cestou, jak zhodnotit vložené prostředky, je úzká a ambiciózní spolupráce mezi univerzitami, podniky a vládou. Právě na podporu tohoto typu spolupráce se zaměřují diskuzní a networkingová setkání VUT ve spolupráci s AmCham a dalšími hospodářskými komorami. Velkou iniciativu v této věci podniká AmCham, nevládní organizace, která mimo jiné usiluje o zlepšování podnikatelského prostředí v ČR.

Diskuzní setkání VUT ve spolupráci s AmCham na téma „Big Bets“ | Martin Horváth

Samotné jednání zahájil rektor VUT Ladislav Janíček, který přivítal hosty a ocenil přínos předchozí spolupráce s AmCham a zmínil návaznost na setkání, která mezi ní a VUT probíhají od podzimu 2022. Úvodní slovo za AmCham pronesli prezident Milan Šlapák a výkonný ředitel Weston Stacey, který také akci moderoval.

Mezi účastníky byla řada globálních technologických lídrů, jejichž zástupci prezentovali řešení v oblasti udržitelných technologií a svůj přístup k implementaci konceptu „Big Bets“ a hledání optimální formy spolupráce s VUT. Michal Lorenc ze společnosti onsemi představil inovativní technologii polovodičů na bázi karbidu křemíku a nabídl přehled aktuální spolupráce s VUT v oblasti výuky a vědecko výzkumné spolupráce.

Společnost Y Soft Corporation představila svou vizi na příštích dvacet let, ve které dominuje sázka na umělou inteligenci a robotiku. Rudolf Melezinek, zástupce společnosti 3M, vyzdvihl firemní inovace pro oblasti cirkulární ekonomiky, dekarbonizace průmyslu a snahu společnosti 3M inspirovat ke změně.

V prezentaci také ukázal, jak se firemní závazek udržitelnosti promítá do produktového designu, výroby nebo logistiky. Tomáš Szaszi z Honeywell představil koncept „Big Bets“ společnosti v oblasti využití vodíkových technologií pro rozvoj bezemisní letecké dopravy.

Cees Admiraal, ředitel pro obchodní rozvoj v High Tech Campus v Eindhovenu, zástupce CTP, srovnával situaci Nizozemí před 30 lety se současnou situací ČR. Současné Česko je dle něj v mnohem lepší výchozí situaci než tehdejší Nizozemí, které se nacházelo v krizi. Společná pro obě země je však nutnost volby, kterým směrem se dál vydat, a která se později nedá opakovat. Pro toto rozhodování je velmi důležité poznat svoje silné stránky, soustředit se na rozvoj talentů, na transfer znalostí mezi akademickou a podnikovou sférou a nezapomínat ani na rozvoj regionů.

Cees Admiraal z High Tech Campus v Eindhovenu | Martin Horváth

Mirek Mejtský z právní kanceláře Petyovský & Partners se ve svém příspěvku věnoval tématu migrace pro volný pohyb kvalifikované pracovní síly, kterému dnes dominuje i bezpečnostní pohled. Nastínil, jak oficiální migrační politika ČR není v souladu s požadavky na rozvoj ekonomiky s přidanou hodnotou založenou na inovacích.

V jejím důsledku mají brněnské firmy jen omezený přístup ke globálnímu trhu s kvalifikovanou pracovní silou. ČR potřebuje chytrou migrační politiku, která umí rozlišovat, zda příchozí do země mohou být přínosem ekonomice.

Doplnil jej Weston Stacey z AmCham, který zdůraznil, že bez migrace nejsou ani inovace. Bez přílivu technicky a přírodovědecky vzdělaných kapacit ze zahraničí nemusí být koncept „Big Bets“ úspěšný. Univerzity a podnikový sektor tak musí spolupracovat na urychlení reforem v této oblasti.

Na závěr rektor VUT Ladislav Janíček vyzdvihl některá klíčová témata pro spolupráci univerzity a průmyslu v oblasti vzdělávání a výzkumu jako jsou například hledání cest k řešení poklesu zájmu o technické vzdělávání, který neodpovídá potřebě absolventů a významů průmyslu a jeho příspěvku k HDP v ČR.

„Je důležité zamyslet se jak ve studijních programech podporovat více rozvoj kritického myšlení, kreativního myšlení, dovedností z projektového řízení či týmové spolupráce. Technické vysoké školy musí mnohem těsněji než tomu bylo možná v minulosti reflektovat společenské potřeby a posílit transfer znalostí včetně podpory rozvoje podnikavosti v technologické oblasti u svých akademických a výzkumných pracovníků, ale také u studentek a studentů. Společným cílem je vybudovat v České republice přední ekonomiku v Evropě postavenou na znalostech a inovacích,“ doplnil závěrem rektor VUT.

Redakčně upravená tisková zpráva VUT v Brně

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme