Výběr DPH u internetového prodeje se zjednoduší

Nová pravidla zajistí hladké zavedení aktualizovaných opatření týkajících se DPH v oblasti elektronického obchodování. Měla by také členským státům pomoci získat ušlé daňové příjmy ve výši až 7 miliard eur v roce 2020. Dohodnutá pravidla také zajistí, aby nový systém DPH fungoval pro všechny podniky, které prodávají zboží po internetu, od roku 2021.Členské státy EU se dohodly na podrobnostech toho, jak zjednodušit pravidla DPH platná pro prodej zboží přes internet, a také na tom, jak zajistit, aby se do potírání daňových podvodů aktivně zapojila internetová tržiště. Komise tuto dohodu přivítala.

Nová pravidla zajistí hladké zavedení aktualizovaných opatření týkajících se DPH v oblasti elektronického obchodování, která byla schválena v prosinci 2017 a vstoupí v platnost v lednu 2021. Měla by také členským státům pomoci získat ušlé daňové příjmy ve výši 5 miliard eur, o které v tomto sektoru každoročně přicházejí. Do roku 2020 se přitom má uvedená částka zvýšit až na 7 miliard eur. Ministři EU pro hospodářské a finanční záležitosti přijali rozhodnutí o nových pravidlech dnes ráno na zasedání v Bruselu.

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici k tomu prohlásil: „Postupně pracujeme na odstranění nedostatků, kvůli nimž země EU přicházejí o příjmy z daní, které by jinak mohly využít na veřejné služby a investice. Zároveň přizpůsobujeme předpisy o dani z přidané hodnoty realitě 21. století, která se vyznačuje stále větší digitalizací a globalizací ekonomiky. Firmy by tak měly hladce přejít na obecnější systém DPH v oblasti elektronického obchodování v roce 2021.“

Boj proti nedodržování předpisů pro DPH při prodeji přes on-line platformy

Společnosti ze zemí mimo Evropskou unii včetně těch, které v ní využívají například sklady či tzv. logistická centra, mohou prodávat zboží spotřebitelům v EU na internetových tržištích. Získat DPH splatnou v případě tohoto zboží může být pro daňové orgány často obtížné.

Podle režimu dohodnutého v prosinci 2017 platí, že pokud internetové tržiště zprostředkuje zákazníkovi v EU prodej zboží v hodnotě do 150 eur od podniku se sídlem mimo Unii, který využívá jeho platformu, jedná jako prodejce. Důležité je, že stejná pravidla se použijí, i když podnik ze země mimo EU využije on-line platformu k prodeji zboží z tzv. logistického centra nacházejícího se v EU, a to bez ohledu na hodnotu zboží. Daňové orgány tak budou moci požadovat DPH splatnou při tomto prodeji. On-line platformy také budou muset vést záznamy o zboží a službách, které jejich prostřednictvím podniky prodaly.

Ve schválených pravidlech se podrobněji stanoví, kdy se internetové tržiště považuje za zprostředkovatele této dodávky, a kdy nikoliv. Rozhodující je, zda tržiště stanoví podmínky dodávky a zapojuje se do platby nebo objednávání a dodání zboží. V pravidlech se také upřesňuje, jaké druhy záznamů musí vést platformy, které zprostředkovávají dodávky zboží a služeb zákazníkům v EU.

Nový systém DPH pro internetové prodejce 

Dohodnutá prováděcí pravidla také zajistí, aby nový systém DPH fungoval pro všechny podniky, které prodávají zboží po internetu, od roku 2021. Do systému se zavádějí nové prvky nezbytné k tomu, aby internetové společnosti mohly plně využívat výhod jednotného trhu EU.

Aktualizovaný elektronický obchodní portál pro DPH neboli jednotné kontaktní místo („One-Stop Shop“) zahrnuté v těchto opatřeních umožní podnikům, které prodávají zákazníkům zboží online, aby své povinnosti v oblasti DPH v rámci EU vyřídily prostřednictvím jediného jednoduchého internetového portálu a ve vlastním jazyce.

Bez portálu by potřebovaly v každém členském státě EU, do kterého chtějí prodávat, registraci k DPH – to dnes firmy považují za jednu z největších překážek pro malé podniky obchodující v zahraničí. Pro poskytovatele elektronických služeb byl takový systém zaveden již v roce 2015 a osvědčil se.

Další kroky

Konečné přijetí nových pravidel bude možné, až Evropský parlament vydá poradní stanovisko. Členské státy však mohou na základě dnes přijatých pravidel již začít pracovat na rozšíření svých informačních systémů.

Nová pravidla pro DPH pro ně začnou platit od 1. ledna 2021, přičemž čas na zapracování nové směrnice o DPH do svého právního řádu budou mít do konce roku 2020. Podniky, které chtějí využívat jednotné kontaktní místo pro DPH, se mohou registrovat v členských státech od 1. října 2020.

Další informace

Tato opatření navazují na Akční plán Komise v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU, jenž byl představen v dubnu 2016.

Společný systém DPH hraje na evropském jednotném trhu významnou roli. Je podstatným a stále významnějším zdrojem příjmů v EU: jeho prostřednictvím se v roce 2015 vybral téměř 1 bilion eur, což odpovídá 7 % unijního HDP. Na DPH je založen i jeden z vlastních zdrojů rozpočtu EU.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme