Vyhlášena výzva na inovační projekty v rámci Pražského voucheru

Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil výzvu na inovační projekty v rámci Pražského voucheru. Cílem je podpořit vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Záměrem podpory je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.



V projektu bude podporována nejen první, ale i navazující spolupráce s výzkumnými organizacemi. Žadateli mohou být malé a střední podniky (MSP) se sídlem v hl. m. Praze, případně se sídlem kdekoliv v rámci ČR, ale s ekonomicky aktivní provozovnou na území hl. m. Prahy zapsanou v živnostenském rejstříku. Žádat mohou pouze právnické osoby.

Poskytovatelem znalostí jsou pro účely tohoto programu Organizace pro výzkum a šíření znalostí uvedené na webu MŠMT nebo které doloží čestné prohlášení, že splňují definici Organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce, a doloží osvědčení o akreditaci a seznam akreditovaných oblastí.

Podpora je poskytována formou zpětně proplácené dotace. Projekt může být podpořen v režimu de minimis nebo v režimu blokové výjimky. V rámci jednoho projektu není přípustná kombinace uvedených režimů podpor.

Malé vouchery – projekty do 500 tis. Kč

  • režim de minimis: dotace 75 % ze způsobilých výdajů (výše dotace 75–375 tis. Kč) 
  • bloková výjimka: dotace 50 % ze způsobilých výdajů (výše dotace 75–250 tis. Kč)

Velké vouchery – projekty od 500 tis. Kč (včetně)

  • bloková výjimka: dotace 50 % ze způsobilých výdajů (výše dotace 250 tis. – 2 mil. Kč)

Žadatel může podat v rámci dílčí výzvy vždy jen jeden projekt.

Max. délka projektu je:

  • Do 6 měsíců od jeho zahájení v případě malých voucherů (rozpočet do 500 tis. Kč).
  • Do 8 měsíců od jeho zahájení v případě velkých voucherů (rozpočet 500 tis. Kč a výše).

Příjem žádostí: od 21. 10. 2019 do 6.12. 2019

Více informací naleznete na webu Pražský voucher.

Pro další informace nebo konzultaci projektového záměru využijte služeb Enterprise Europe Network (e-mail: vacatkova@tc.cz).

Doporučujeme