Výhled 2022: průmysl čeká na oživující impulz

V prosinci, týden před Vánoci, zveřejnila Hospodářská komora svou národohospodářskou prognózu – ta očekává růst HDP pro letošní rok o 4,3 %. Podle prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého to bude růst solidní, leč přesto křehký.

V inflačním prostředí, které se léta české ekonomice vyhýbalo, bude záviset na předvídatelné měnové politice ČNB a na rozumné rozpočtové politice vlády. Šéf Komory zároveň upozornil, že růst průmyslové produkce bude letos nižší (4,8 %) než loni, kdy zásadně a pozitivně ovlivnil vývoj tuzemské ekonomiky.

Ilustrační fotografie

„Rok 2021 nebyl v pravém slova smyslu rokem restartu. Výsledky loňského roku ovlivnil především tvrdý lockdown v roce 2020. Ekonomika fungovala pod svým potenciálem a teprve v průběhu roku 2022 budeme mít šanci na zvrat,“ je přesvědčen prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Růst HDP bude podle něj tažen zejména spotřebou domácností vlivem rostoucích reálných mezd a také díky odložené spotřebě domácností z let 2020 a 2021.

Vývoj mezd

„Mzdy i v tomto roce reálně vzrostou, a to i přes relativně vyšší inflaci, zejména kvůli tomu, že firmy trpí nedostatkem zaměstnanců s žádanou kvalifikací i zaměstnanců vůbec,“ vysvětlil Dlouhý.

Podle komorové prognózy se dynamika hrubých mezd po loňském jednorázovém vyčerpání „daňového polštáře“, vytvořeného zrušením superhrubé mzdy a zvýšením základní daňové slevy, v letošním roce zvýší. Nominální mzdy meziročně vzrostou nejčastěji o 2 000 až 3 000 Kč. „Průměrná hrubá měsíční mzda tak v roce 2022 přesáhne 40 tisíc korun,“ upřesnil Dlouhý.

I letos stejně jako vloni budou nejvyšší mzdy vypláceny na kvalifikovaných pozicích v nejdynamičtěji se rozvíjejících pododvětvích, jako jsou činnosti v oblasti nemovitostí, informační a komunikační činnosti, peněžnictví a pojišťovnictví. Vzhledem k vysoké základně bude v daných oblastech i absolutně nejvyšší meziroční nárůst mezd.

V procentuálním vyjádření nejvýrazněji porostou mzdy v činnostech v oblasti nemovitostí, v maloobchodě a velkoobchodě, ale i v ubytování a pohostinství. „Předpokladem udržitelného vývoje mezd ale je, aby nová vláda při přepracování státního rozpočtu na rok 2022 v části týkající se platů v rozpočtové sféře byla střídmá,“ zdůraznil Dlouhý.

Hospodářská komora upozorňuje, že i růst konečné spotřeby bude částečně oslaben předpokládaným navýšením úrokových sazeb ČNB, což povede ke snížení objemu prostředků vynakládaných na běžnou spotřebu a současně k poklesu zájmu o spotřebitelské úvěry.

Komorová národohospodářská prognóza na rok 2022:

  • HDP (r/r, stálé ceny): 4,3 %
  • HDP (r/r, běžné ceny): 8,0 %
  • Inflace (CPI, roční průměr): 5,6 %
  • Tvorba hrubého fixního kapitálu (r/r, stálé ceny): 5,0 %
  • Průmysl (r/r, stálé ceny): 4,8 %
  • Nominální průměrná hrubá mzda (r/r): 7,0 %
  • CZK/EUR (roční průměr): 24,8

Investice firem

Vedle spotřeby domácností bude v letošním roce růst ekonomiky tažen také investicemi. Podle Hospodářské komory bude nedostatek kvalifikované pracovní síly jak hnací silou, tak i bariérou bránící v následujícím období soukromým investicím.

„Zaznamenáváme snížení investičního apetitu i u velkých hráčů na trhu s relativním dostatkem finančních prostředků k řešení jinak obvyklých výzev. Růst fixních investic je tak nejistý. Předpokladem růstu je, aby vláda investory povzbudila zpětným prodloužením a rozšířením daňových pobídek při pořízení nového majetku. Jinak hrozí, že v důsledku růstu cen energií a produkčních cen bude tvorba hrubého fixního kapitálu výrazně pomalejší, nebo bude dokonce stagnovat,“ varoval Dlouhý.

Na nedostatečné investice firem do strojů a technologií upozornila Hospodářská komora v minulém období již několikrát. Investice firem do pořízení majetku potřebného k podnikání rostly vloni velmi pomalu, což ohrožuje oživení a trvalejší udržitelný růst české ekonomiky. Nové vládě proto doporučila daňově zvýhodnit i pořízení investic do 3. odpisové skupiny, kde se strojní a technologická zařízení standardně amortizují 10 let.

Firmy snižují marže, inflace přesto dosáhne 5,6 %

Přestože většině podnikatelů vzrostly ceny vstupů, zvýšení cen vlastní produkce neplánují všichni z nich. Nemalá část podnikatelů sníží své marže, v plánu to mají zejména menší firmy. Růst cen vstupů se tak v plné míře nepromítne do spotřebitelské inflace, přístup podnikatelského sektoru bude dopady růstu produkčních cen na spotřebitele tlumit. Přesto roční míra inflace dosáhne 5,6 %. Vrchol inflační křivky prognóza vidí zhruba v polovině prvního čtvrtletí 2022.

Pozitivně bude k růstu HDP přispívat i zahraniční obchod. Ten ale bude z velké části vykompenzován změnou stavu zásob. Zpětná vazba z členské základny Hospodářské komory signalizuje, že provedené i plánované zvyšování základních úrokových sazeb ze strany ČNB nemusí mít na české podnikatele takový negativní dopad, jak se očekávalo. Trhem předvídatelné posilování koruny v důsledku měnové politiky ČNB tak zřejmě výrazněji nepoškodí české exportéry, mohlo by naopak tlumit problém zdražujících se dovážených vstupů.

Ve srovnání s loňským vývojem se tempo průmyslové výroby o několik procentních bodů zpomalí. Záleží přitom také na naplnění rizik, především na epidemickém vývoji a načasování plnohodnotného obnovení dodavatelsko-odběratelských řetězců. Strukturální změna ekonomiky, která byla koronavirovou krizí urychlena, může být v krátkém horizontu vnímána jako pozitivní i negativní riziko zároveň. Pozitivním rizikem je čerpání peněz v rámci Národního plánu obnovy a rychlost zapojení těchto prostředků do reálné ekonomiky.

Ilustrační fotografie

Hrozby a příležitosti 2022

Komora vedla od 14. do 22. listopadu loňského roku anketu s názvem Hrozby a příležitosti příštího roku. Cílem bylo zjistit, jak podnikatelé vnímají budoucí ekonomický vývoj a jaká úskalí očekávají v roce 2022. Celkem se do šetření zapojilo 398 respondentů – podnikatelů a zároveň členů HK ČR, a to ze všech krajů ČR a všech hlavních odvětví ekonomiky.

Obnova českého hospodářství není myslitelná bez silného zapojení soukromých investic. Právě investiční apetit firem je zásadním faktorem vstupujícím do prognóz dalšího ekonomického vývoje a zároveň také velkou neznámou. Zeptali jsme se proto firem, do čeho potřebují investovat, co jim v tom nejvíce brání a jak vidí svoji investiční aktivitu v příštím období.

Na základě odpovědí jsme mimo jiné zjistili, co je hlavním důvodem k potenciálním potřebným investicím. Většina (54 %) respondentů uvedla, že snaha udržet či rozšířit produkci zboží a poskytování služeb je hlavním motorem pro investování v jejich firmě. Týká se to především sektoru služeb a firem s více než 250 zaměstnanci.

Dvě pětiny (42 %) účastníků ankety potřebují investovat, aby zvýšili produktivitu práce, a 37 % respondentů proto, aby snížili náklady. Tyto dva důvody převládají ve zpracovatelském průmyslu, kde na předních místech figuruje i nedostatek pracovní síly, který je s uvedenými problémy úzce spojen.

Je pozoruhodné, že prozatím jsou pro podnikatele jen okrajovým důvodem k investicím regulatorní požadavky (7 %). Lze však předpokládat, že do budoucna zejména v souvislosti s rozšířením klimaticko-energetické legislativy výrazně vzroste i tato motivace.

Náklady na práci, nejistota a růst cen

Přestože firmy mají často silné investiční potřeby, neznamená to, že investice mohou být snadno realizovány. Překážek v investičním rozhodování je v současnosti celá řada, a proto jsme se ptali na to, co brání firmám při rozhodování o investicích v následujícím období. Respondenti mohli volit z 15 nabízených bariér.

Nejčastěji zmiňovanou překážkou investic jsou rostoucí náklady práce (uvedlo 50 % respondentů), a to především u menších firem a dále ve stavebnictví a v restauračních službách. V těsném závěsu skončila nejistota ohledně dalšího vývoje (uvedlo 47 % respondentů). Tuto nejistotu pociťují zvláště silně firmy působící v restauračních službách vzhledem k mimořádným opatřením vlády v souvislosti se šířením koronaviru a ve zpracovatelském průmyslu z důvodu narušených dodavatelsko-odběratelských řetězců.

Třetí nejintenzivněji vnímanou překážkou investic (uvedlo 43 % respondentů) jsou rostoucí ceny energií, materiálů, meziproduktů a zařízení. Kvůli vyšším provozním nákladům totiž často firmám na investice nezbývají peníze. Významnou roli hraje tento faktor především ve zpracovatelském průmyslu a u větších firem.

Na předním místě se objevuje nedostatek personálu s potřebnou kvalifikací (uvedlo 41 % respondentů), který trápí všechny obory už řadu let, především pak stavebnictví a s koronavirovou krizí nově i restaurační služby a maloobchod. Nedostatek pracovní síly je tak i hnací silou i bariérou bránící investicím.

Ilustrační fotografie

Pandemií postižené segmenty budou investovat méně

S velkým odstupem se na dalších příčkách umístily problémy spojené s nadměrnou administrativou (stavební řízení, daňová zátěž, požadavky regulace), s narušením dodavatelsko-odběratelských řetězců (dodací lhůty, nedostatek dodavatelů) nebo s financováním podniku (nedostatek vlastních finančních prostředků, podmínky pro získání financování, existenční problémy). Jen zcela marginální počet respondentů (3 %) nevidí žádné překážky pro realizaci investic.

Výsledkem působení výše zmíněných faktorů (stimulů a naopak bariér) je, že v následujícím období bude investovat více či stejně jako vloni 65 % re­pondentů. Třetina (35 %) účastníků ankety bude peníze určené na investice snižovat, což je ale v situaci s extrémně nejistými vyhlídkami dalšího vývoje potěšující výsledek – očekávali jsme mnohem horší číslo.

Oproti předchozím výsledkům se však změnila struktura odpovědí. Zatímco v srpnu očekávaly pokles investic především menší firmy a ty velké počítaly častěji s růstem, v listopadu byly výsledky u všech sledovaných velikostních kategorií v podstatě shodné.

Ukazuje se tak snížení investičního apetitu i u velkých hráčů na trhu s relativním dostatkem finančních prostředků k řešení jinak obvyklých výzev. Co se týká oborového členění, zhoršení investiční aktivity se zřejmě bude týkat hlavně koronavirovou krizí nejvíce postižených oborů (restaurační služby, cestovní ruch a část maloobchodu).

Exportéři jsou optimističtější než hráči na domácím trhu

Celkem 71 % respondentů v listopadu uvedlo, že celkové výnosy z tuzemských prodejů budou v následujícím období stejné nebo vyšší než v roce 2021. Oproti srpnovým výsledkům se jedná o pokles o 12 % (83 % respondentů v srpnu vs. 71 % v listopadu). Zatímco v srpnu očekávaly pokles domácích prodejů zejména menší firmy, v listopadu byl názor firem velmi podobný bez ohledu na velikost firmy. I v tomto ohledu se tak pozvolna vyčerpává optimismus silných a velkých firem.

Skutečný vývoj tuzemských prodejů bude proto zřejmě o poznání horší, než by se mohlo zdát pouze z agregovaných dat za všechny účastníky ankety, která nejsou nijak vážena. Roli zde zřejmě sehraje i možná změna spotřebního chování vlivem sílící inflace. Pokud jde o odvětvové členění, poklesu výnosů od domácích zákazníků se vcelku nepřekvapivě obávají především firmy v restauračních službách a v cestovním ruchu, jejichž obor podnikání je nejvíce zasažen koronavirovou pandemií.

Magazín Český export a podnikání je online na webu exportmag.cz

Oproti tuzemským prodejům se pohled respondentů na exportní prodeje mezi srpnem a listopadem v podstatě nezměnil. Zatímco v srpnu očekávalo v následujícím období stejné či vyšší vývozy 90 % firem, v listopadu to bylo 88 %.

Jedná se o překvapivě dobrý výsledek zejména s ohledem na očekávané posilování koruny v důsledku měnové politiky ČNB. Provedené i plánované zvyšování základních úrokových sazeb ze strany ČNB tak nemusí mít na české podnikatele takový negativní dopad, jaký by se na první pohled mohlo zdát.

Autor: Petr Simon
Ilustrační fotografie

Trh práce pálí firmy více než vstupy

Vstupujeme do dalšího roku plného nejistot. Pravděpodobnost restartu ekonomiky je podobně velká jako pravděpodobnost útlumu pod tíhou případných dalších pandemických vln a jejich následků. Přestože se mediální pozornost upíná především na vývoj koronaviru, ceny energií a dostupnost vstupů, je třeba si uvědomit, co nejvíce trápí samotné podnikatele.

V srpnu 2021 jsme se z Komorového barometru dozvěděli, že největšími překážkami podnikání v roce 2022 jsou náklady na pracovní sílu a vůbec nedostatek pracovní síly. Teprve třetí nejintenzivněji vnímanou překážkou byla fyzická i cenová dostupnost vstupů.

Vzhledem k tomu, že od léta došlo k významným změnám, především co se týká cen vstupů, položili jsme podnikatelům stejnou otázku i v listopadovém šetření. Pořadí vnímání překážek se mezi srpnem a listopadem 2021 ale nijak nezměnilo a posun v procentuálních hodnotách byl minimální.

Dostupnost vstupů je významný problém především ve stavebnictví a ve zpracovatelském průmyslu. Strukturální problémy trhu práce jsou ale pro české podnikatele soustavně tím zásadním, co brání jejich rozvoji, a to bez ohledu na počet zaměstnanců v konkrétní firmě. Náklady na pracovní sílu a nedostatek kvalifikované pracovní síly představují nejpalčivější bariéru pro subjekty působící v restauračních službách, zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví.

Problémům trhu práce by tak nová vláda měla věnovat patřičnou pozornost a připravit řešení v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Jsme proto rádi, že požadavky Hospodářské komory ČR na legislativní ukotvení urychleného zaměstnávání cizinců v dlouhodobě nedostatkových profesích a na digitalizaci a zrychlení procesu vyřizování žádostí o pracovní povolení byly promítnuty do Programového prohlášení vlády.

Vedle toho je ale třeba pracovat i na systémovém řešení v podobě reformy vzdělávacího systému včetně celoživotního učení, do kterého patří mimo jiné i tzv. mistrovská zkouška. Návrh příslušného zákona, na jehož znění se významně podílela Hospodářská komora ČR, by měl projít legislativním procesem co nejdříve.

Autorka: Karina Kubelková, hlavní analytička HK ČR
Převzato z časopisu Komora.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme