Vyplacené miliardy na podporované zdroje budou pod dohledem

Na základě dohody Ministerstva průmyslu a obchodu, Státní energetické inspekce (SEI) a Energetického regulačního úřadu (ERÚ) byly zahájeny kontroly dodržování zákonných a cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny. ERÚ a SEI budou tyto kontroly koordinovat.Na podporované zdroje energie je ročně vynakládáno více než 45 miliard, oba orgány teď budou s větší intenzitou kontrolovat, zdali byly tyto prostředky vynaloženy a využívány v souladu se zákonem.

„Velmi vítám tento krok. Jsem ráda, že došlo ke vzájemné koordinaci těchto nezávislých úřadů a tím i intenzitě kontrol. V minulosti nezvládnutá podpora státu vedla k prodražení účtů obyvatel a také vrhla špatné světlo na tyto zdroje energie,“ uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

V minulosti probíhala diskuze ohledně kompetencí v oblasti kontrolní působnosti dodržování cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Legislativní rada vlády dala jednoznačné stanovisko, že kontrolní působnost týkající se zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích, mají v současné době souběžně jak Energetický regulační úřad, tak Státní energetická inspekce. 

Energetický regulační úřad má tuto kontrolní působnost na základě obecného § 2c písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., pro celou oblast energetiky a Státní energetická inspekce má tuto působnost na základě § 3 odst. 3 a 4 tohoto zákona pouze pro oblast kontroly dodržování cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Vedle toho existuje i obecná kontrolní působnost Ministerstva financí vyplývající z § 2 odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb. Vzhledem k tomu, že MPO vnímalo problém v oblasti cenových kontrol mezi ERÚ a SEI, proběhlo trilaterální jednání. Na dnešním jednání, které se konalo na MPO, se zástupci ERÚ a SEI shodli na spolupráci a vzájemné koordinaci kontrolní činnosti.

„Na podporované zdroje je ročně vynakládáno více než 45 mld. Kč. Částečně se na této částce podílejí jak spotřebitelé elektřiny svými platbami v ceně elektřiny, tak  i státní rozpočet, který ročně  alokuje na tuto podporu 26,185 mld. Kč,“ uvedl náměstek pro energetiku René Neděla. Položka na podporované zdroje energie představuje víc než 14 procent z ceny elektřiny, při zohlednění daní je to 7 procent. Podíl obnovitelných zdrojů pro ČR je určován na základě evropské legislativy. Ta vyžaduje, aby EU splnila alespoň 20 % svých celkových energetických potřeb s obnovitelnými zdroji energie do roku 2020, což by bylo dosaženo splněním jednotlivých národních cílů. Všechny země EU musí také zajistit, aby nejméně 10 % jejich pohonných hmot pocházelo z obnovitelných zdrojů do roku 2020.

Nově je též přijata i revize legislativy, kde byl odsouhlasen celoevropský cíl do roku 2030 na úrovni 32 % vyjádřený jako podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie. Přepracované znění směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů dále obsahuje požadavky na podcíle v sektoru vytápění a chlazení a sektoru dopravy. Česká republika navrhuje příspěvek k evropskému cíli do roku 2030 na úrovni 20,8 %, což je nárůst o 7,8 procentního bodu v porovnání s vnitrostátním cílem ČR na úrovni 13,0 % pro rok 2020. Navržený průměrný meziroční růst podílu OZE v sektoru vytápění a chlazení pak odpovídá 0,8 %. V oblasti dopravy je cíl stanoven závazně pro všechny členské státy na úrovni 14 %. 

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme