Výrobci vybraných obalů nově musí kompenzovat obcím náklady na úklid litteringového odpadu

Littering neboli volně pohozený odpad je velmi diskutovaným tématem. Znečišťování životního prostředí by se mělo samozřejmě maximálně předcházet, protože úklid pak stojí obce a města nemalé náklady a úsilí.

V souvislosti s tím začala od 1. ledna 2023 platit pro vybrané výrobky povinnost pokrývat obcím náklady spojené s úklidem, přepravou a zpracováním litteringového odpadu. Tato legislativní povinnost vyplývá z evropské směrnice 2019/904/EU o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (SUPD).

Ilustrační fotografie

V české legislativě jsou tato opatření upravena v novele zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. U neobalových plastových výrobků řeší opatření nově vzniklý zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Koho se povinnost týká

Výrobci jednorázových plastových obalů, jichž se opatření týká (specifikace viz box), mohou tuto povinnost plnit prostřednictvím systému EKO‑KOM. Tato povinnost se nevztahuje na různé plastové obaly od jiných výrobků, než jsou potraviny. Například od elektroniky, domácích spotřebičů, psacích potřeb a podobně.

Nevztahuje se dokonce ani na některé obaly od potravin, které do daných definic nespadají (různé nádoby na potraviny, které nejsou určené výrobcem k okamžité spotřebě). Zcela vyjmuty z této povinnosti jsou všechny neplastové obaly, tedy skleněné, kovové či papírové obaly, ačkoliv se i tyto druhy materiálů vyskytují pohozené mimo místa určená k jejich odkládání.

Schéma | Zdroj: archiv EKO-KOM

Motivace pro obce

Na obce má tato litteringová povinnost výrobců převážně pozitivní dopad. Získají dodatečné finanční prostředky, které by měly alespoň částečně pokrývat náklady spojené s úklidem volně pohozených odpadků na území obce. Cílem tohoto finančního příspěvku je především motivovat obce, aby úklid volně pohozených odpadků prováděly, a tím zmírnily znečištění životního prostředí.

Výši tohoto příspěvku musí výrobci, respektive AOS, dle novely zákona o obalech stanovit tak, aby pokrývala průměrné reálné náklady na úklid a další vymezené činnosti (přeprava, zpracování). Způsob stanovení výše příspěvku je uveden v metodice uveřejněné na webu EKO-KOM. Snahou je, aby výše příspěvku byla přiměřená a zároveň konstrukce odměny byla co nejjednodušší. Podobně jako u základní složky odměny za zajištění míst zpětného odběru.

Ilustrační fotografie

Prevence je vždy lepší

Celkové náklady obcí spojené s úklidem jsou stanoveny na základě výsledků pravidelného dotazování všech obcí zapojených do Systému EKO‑KOM. Předmětem otázek byly celkové náklady obce na úklid litteringu a černých skládek. Pro každou jednotlivou obec byl náklad vztažen k oficiálnímu počtu v ní trvale hlášených obyvatel podle ČSÚ pro rok 2022. Dále bylo tedy počítáno s hodnotami uváděnými v jednotkách Kč na obyvatele a rok.

Lepší než odklízet již vzniklý litteringový odpad je samozřejmě jeho vzniku předejít. V obcích lze litteringu předcházet dostatkem vhodně rozmístěných nádob na odpad. Nádoby by pro občany měly být dobře viditelné a samozřejmě dostatečně obsluhované, tedy s optimální periodou výsypu. Některé obce zároveň sázejí na prevenci prostřednictvím fotopastí či kamerových systémů.

Důležitá je také osvěta veřejnosti v oblasti správného nakládání s odpady. V tomto směru mohou obce a města v ČR využít různé antilitteringové projekty, které AOS EKO‑KOM dlouhodobě realizuje. Je to například projekt z oblasti organizace sportovních aktivit #bezdopadu, ale i projekty Třídíme v přírodě, Třídíme na sněhu nebo Třídíme na koupalištích.

Převzato z časopisu Komora. Autorka článku: Lucie Müllerová

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme