Vývoj těžebního průmyslu v Alžírsku v prvním čtvrtletí 2021

Program těžby hornin 2021–2023 v gesci alžírského ministerstva energetiky a dolů hovoří snad o všech aspektech těžby hornin od digitalizace geologických map přes školskou spolupráci k posílení kapacit tuzemských těžařských firem.

26 těžebních projektů napříč územím se zaměří především na zásoby železné rudy, lithia, fosfátů, manganu, ale i zlata a diamantů. Alžírská vláda věří v exportní potenciál nerostných surovin a zakládá partnerství napříč rezorty s vidinou rozvoje zpracovatelského průmyslu. Jak pro těžbu, tak pro vznik zpracovatelských komplexů ovšem potřebuje tuzemské nebo zahraniční investory.

Po rozpuštění parlamentu prezidentem Tebbounem dne 18. února 2021 došlo ke změnám ve vládě, v rámci kterých bylo nedávno vzniklé (červenec2020) ministerstvo dolů spojeno s rezortem energetiky ovšem pod vedením téhož ministra Mohameda Arkaba (známého dříve z postu ministra energetiky, či prezidenta státního energetického podniku Sonelgaz). Jedním z hlavních úkolů ministerstva energetiky a dolů bude finální úprava zákona o těžbě z roku 2014 a zajištění realizace geologických map nerostného potenciálu země.

Program těžby hornin 2021 2023 hovoří snad o všech aspekty těžby hornin od digitalizace geologických map přes školskou spolupráci k posílení kapacit tuzemských těžařských firem. Tento program bude zpětně doplněn o Strategický výhled v horizontu roku 2035. Rámcová dohoda uzavřená v únoru 2021 mezi ministerstvem vysokého školství a výzkumu a toho času ministerstvem dolů má za cíl propojit práci úředníků s akademickými odborníky při práci na velkých těžebních projektech.

Partnerství je v tomto ohledu vnímáno jako nevyhnutelná součást úspěchu při rozvoji důlnictví v Alžírsku, proto mimo jiné dochází k fúzi vzdělávacích institutů EAM a IAM, v další fázi se zaměří na propojení návazných oborů recyklace, správy vodních zdrojů apod.

Ministerstvo dolů také dodrželo svůj záměr v co nejkratším čase podpořit vznik sítě malých podniků vedených mladými lidmi, kteří se tak budou moci věnovat řemeslné těžbě zlata na jihu Alžírska, kde v oblasti Illizi bylo definováno 128 oblastí vhodných pro těžbu, v Tamanrassetu 92. Od roku 2021 v těchto oblastech bude moci působit 218 autorizovaných subjektů a v souladu s technicko-rozpočtovou dokumentací rozvíjet těžbu a šperkařství. Odhadovaný objem zásob zlata je 250 kg a v rámci tříletého programu se plánuje vytěžit až dvojnásobek.

Další oblasti, kde se zamýšlí těžba zlata, jsou Adrar a Tindouf. Státní podnik MANAL v Tamanrassetu, Illizi, dále Djanetu a Bordj El Houas založil banky, kde probíhají školení těžby, a kde se také výnosy z těžby v souladu s pravidly technicko-rozpočtové dokumentace odevzdávají. Smyslem není pouze snížit nezaměstnanost, vytvořit exportní potenciál, ale i zamezit nelegální těžbě, která často devastovala krajinu a zamezovala racionálnímu využití ložisek. Mladé těžaře vyškolí také částečně zástupci ANAM.

Ministerstvo dolů tak vyhlásilo 5 veřejných zakázek na prospekční studie další zlatonosných ložisek (VZ ovšem cílí na tuzemské dodavatele) a také hledá dodavatele prospekčních technologií pro hloubku 400 m v oblastech Bordj Badji Mokhtar a v Tindoufu.

Projekty důlní těžby

Aouinet Tébessa (fosfáty)a Bir el Ater: v přípravách je technicko-rozpočtová dokumentace, partner pro těžbu byl předvybrán, projekt je však zpožděn, předpokládá se objem 2,5 mld. tun fosfátů v oblasti Ouled El Hodba a v okolních oblastech, které mají být těženy v souladu s již vyhlášenou TR dokumentací, ve 2. fázi se bude navazovat výstavbou dvou továren na zpracování kyseliny fosforečné v olbasti Oued El Kebrit /Souk-Ahras/, ve 3. fázi se přejde k výrobě hnojiv v gesci státního podniku ASMIDAL /dceřiná společnost Sonatrachu zaměřená na výrobu hnojiv včetně dusíkatých a rostlinolékařských produktů/ v Annabě.

Bled Hedhba (ex. Bir El Ater, fosfáty):výtěžnost 3 mil. tun fosfátů ročně Gar Djebilet a Mecheri Abdelaziz (železná ruda): Těžba proběhne v režimu strategického programu rozvoje s nejvyšší prioritou ve spolupráci s ministerstvem dopravy a ministerstvem vodních zdrojů. Zásoby představují až 3,5 mld. tun vysokofosforečného materiálu o koncentraci až 0,8 % (nutná defosforizace na 0,1 %), probíhají jednání s čínským partnerem, projekt startuje v březnu 2021 a těžební práce v r. 2023.

Tala-Hamza Oued Amizour (Béjaia, zinek a olovo, železná ruda a měď): 12. největší světové zásoby hornin o objemu 34 mil. tun umožňující těžbu v průběhu příštích 19 let, těžba začne v 1. trimestru 2021 a projekt počítá i s revitalizací dolu, australsko-alžírská joint-venture WMZ (Western Mediterranean Zone) vznikla spojením 65 % kapitálu firmy Terramin a 35 % kapitálu státních podniků Enof a ORGM v r. 2006 – Terramin Australia je kotovaná na australské burze a část jejich akcionářů jsou čínské firmy.

Nezisková organizace Informační centrum pro lidská práva-Béjaiase průběžně věnuje osvětové kampani o rizicích a dopadech těžby, projekt má i přesto řadu oponentů v obyvatelích okolních vesnic, kteří v petici apelují na ochranu přírodního bohatství (zřejmě oprávněně, protože oblast je bohatá na faunu a flóru) a nelegální zabrání pozemků, které prakticky vymýtí vesnici Aid Bouzid (z 90 %) a vesnici Ibezghichene (z 10 %) bez dostatečné náhrady (obyvatelům byly nabídnuty byty, ti však trvají na finančních náhradách a přidělení pozemku v jiné oblasti).

Alžírsko by potřebovalo těžit až 12 mil. tun železné rudy, oproti aktuálně těženým 5 mil. tunám – proto je zvláštní pozornost věnována především železorudným dolům. Ovšem Program těžby pro roky 2021–2023 ministerstva dolů stanovený v rámci partnerství ANAM a ORGM zahrnuje 26 těžebních projektů v 17 vilájích při investici ve výši 4,8 mld. DZD a cílí na širokou škálu hornin.

Alžírsko disponuje kolem 1000 nerostných zdrojů. Těžba se však má soustředit na vzácné kovy, minerály, zvláště mangan, ale nově i lithium/počítá se s návaznou výrobou baterií do elektrických vozů a solárních panelů, či k využití v moderních technologiích, ložiska lithia se nachází v oblastech Adrar, Biskra, Hoggar, Tassili, nebo diamanty ve vulkanických oblastech Reggane (Adrar).

Ministerstvo také připravuje 76 geologických map, díky kterým se potenciální investoři budou moci zorientovat v geologickém potenciálu země. Poprvé také vzniknou mapy pomocí leteckého geofyzikálního průzkumu ve spolupráci s Alžírskou armádou(ANP)a Národní vesmírnou agenturou ASAL (Ministerstvo energetiky a dolů bude hledat zahraniční partnery pro realizaci studií proveditelnosti a průzkumu).

Tuzemští investoři se dosud zpravidla zaměřovali zpravidla na těžbu štěrkopísků a lomy, proto by nadcházející úprava zákona o těžbě č. 14-05 z r. 20142měla investory podpořit k rozšíření investic mimo tuto oblast, a to směrem do těžby železné rudy, mramoru a fosfátů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko).

• Teritorium: Afrika | Alžírsko | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme