Vývozu se teď daří, stát ale musí v pomoci exportérům pokračovat dál

Nový ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček popisuje své priority a vize, kam by se pod jeho vedením mělo ubírat MPO a další podřízené instituce.Ministrem průmyslu a obchodu byl Jiří Havlíček jmenován před necelými dvěma měsíci. Práci na MPO zná ale detailně. Tři roky byl prvním náměstkem ministra a na ministerstvu pracoval i před několika lety. Velmi dobře tedy ví, že podpora exportu patří mezi vůbec nejdůležitější úkoly MPO.

Pane ministře, jak jste spokojen s výsledky exportu v posledních měsících?
Export našich firem vloni opět vzrostl na rekordních 3,97 bilionu korun. Takového objemu čeští exportéři dosud nedosáhli! Upřímně jim gratuluji. Bilance zahraničního obchodu vloni skončila přebytkem 184 miliard korun, tedy téměř o 54 miliardy více než v roce 2015. Stejně tak výsledky prvních měsíců letošního roku potvrzují meziroční nárůst. Věřím proto, že i letošní rok bude pro export příznivý. Pozitivní vývoj obchodní bilance se promítá nejen do kladné bilance platební, ale má vliv i na růst zaměstnanosti a nabídky pracovních míst.

Klíčovým trhem pro naše firmy jsou země EU. Mířilo tam 83,6 procenta našeho vývozu. Největším obchodním partnerem zůstalo Německo, kam směřuje téměř třetina našeho exportu. Přestože dosavadní orientace na trhy EU je přirozená, stále se snažíme diverzifikovat cílové země našeho exportu a vytvářet podmínky pro otevírání nových mimoevropských trhů.

Podpoře exportérů mimo země unie se dlouhodobě věnuje agentura CzechTrade. Ta právě letos v květnu slaví dvacet let od svého vzniku…
A musím říci, že zraje jako víno. Je důležité, že CzechTrade rozšiřuje a zlepšuje svoje služby firmám. I když ji po dvacetileté cestě provázely nejen úspěchy, domnívám se, že svoji úlohu, tedy napomáhat znalostmi a poradenstvím českým podnikatelům v jejich exportní expanzi a internacionalizaci, plnila a plní velmi dobře. CzechTrade dnes své poradenské a informační služby nabízí ve dvaapadesáti zemích světa. To je dosud rekordní počet destinací, k nimž v poslední době přibyly nové kanceláře ve vzdálenějších mimoevropských teritoriích – v Singapuru, peruánské Limě, íránském Teheránu či v Nigérii. Svou druhou kancelář otevřel v Indii a v Číně již čtvrtou. To je jasný příklad podpory teritoriální diverzifikace exportu v souladu s naší exportní strategií.

Jaké jsou aktivity agentury v evropských zemích?
Agentura má v Evropě celkem 18 zahraničních kanceláří z celkových 51. Je jasné, že obrovský zájem našich firem je o našeho nejvýznamnějšího ekonomického partnera, tedy SRN. Německo je velmi významné i pro začínající exportéry. Cílovou skupinou CzechTradu jsou především malé a střední firmy, které sbírají své zkušenosti na zahraničních trzích nejdříve u sousedících zemí Česka. Jde o jednotný evropský trh, který je stabilní a přináší méně překážek.

Zvažujeme proto v rámci optimalizace sítě zahraničních kanceláří v EU přesun nevyužité kapacity v této síti právě do Německa. Potvrzuje se, že optimalizace sítě zahraničních kanceláří a spoluprácesekonomickými úseky zastupitelských úřadů jsou správnou cestou.

Zmínit musím i nový program „Šance pro váš úspěšný export“. Klienti CzechTradu, kteří splní konkrétní podmínky programu, mohou získat poprvé v historii agentury další individuální služby zahraničních kanceláří zdarma.

Rád bych na tomto místě zmínil i 15leté výročí portálu BusinessInfo.cz, který integruje informace z klíčových ministerstev a institucí veřejné správy a následně je přehlednou formou poskytuje podnikatelům a exportérům. Jsem samozřejmě rád, že se CzechTradu daří a je užitečným pomocníkem zejména pro malé a střední podniky při realizaci jejich vývozních plánů. Navíc služby agentury jsou dnes díky regionálnímu zastoupení dostupné ve všech krajích České republiky.

Export je v posledních letech úspěšný. Není to právě ten moment, kdy je třeba ještě více prohlubovat pozice našich exportérů na zahraničních trzích?
Souhlasím. I když se českému vývozu nebývale daří, nezbavuje nás to úkolu vytvářet co nejlepší podmínky pro podnikatele, kteří mají zájem expandovat na zahraniční trhy. Velmi důležitá je přitom spolupráce všech zainteresovaných resortů, zejména ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zahraničních věcí.

Oblastí, kterých se tato spolupráce týká, je dnes celá řada. Patří sem nepochybně Jednotná zahraniční síť tvořená zahraničními kancelářemi agentury CzechTradu a zastupitelskými úřady. Patří sem Klientské centrum pro export, Katalog služeb Klientského centra a Jednotné zahraniční sítě a jednotlivé Projekty na podporu ekonomické diplomacie.

Těší mne, že se prokazatelně daří znásobovat aktivity a propojovat úsilí všech zainteresovaných resortů a institucí ve prospěch našich exportérů. Aktualizovaná Exportní strategie, schválená vládou v listopadu loňského roku, se zaměřuje nejen na tradiční oblasti podpory, ale bude se zabývat nově například aktivní nabídkou služeb agentury CzechTrade firmám, které úspěšně realizovaly projekty v rámci podpory vědy, výzkumu a inovací, aby se mohly dál rozvíjet. Tedy včetně úspěšného exportu. A neopomíjí ani výzvy tzv. čtvrté průmyslové revoluce, která přinese do naší ekonomiky velkou technologickou změnu.

Jedním z klíčových momentů pro české exportéry je pomoc v oblasti státem podporovaného exportního financování a pojišťování. Chystáte v této oblasti nějaké změny?
Současný systém funguje již více než dvacet let. Je tedy namístě posoudit jeho udržitelnost tak, abychom zamezili vynakládání prostředků státu bez odpovídajícího ekonomického přínosu.

Na druhé straně chci zdůraznit, že v zájmu české ekonomiky je podpora komerčně silných transakcí v rizikových teritoriích. Tedy života schopných projektů, projektů s realistickou strukturou financování, pojištění, zajištění a následného splácení. Důležitý je ekonomický přínos podpořených obchodů s ohledem na multiplikační efekt a podporu českého vývozu, odvětvovou a teritoriální diverzifikaci a přístup segmentu malých a středních podnikůkexportnímu financování a pojištění.

Je důležité, aby systém přispíval ke zvýšení konkurenceschopnosti našich exportérů v soutěži na světovém trhu, protože zahraniční finanční instituce poskytují svým exportérům často výhodnější podmínky. Proto vláda schválila letos v únoru zprávu o aktuální situaci systému státem podpořeného exportního financování a pojišťování a navrhla další opatření. Součástí této zprávy je i příprava optimální varianty institucionálního uspořádání. V nejbližší době proto začne působit pracovní skupina, jejímž cílem bude posouzení ekonomických a právních aspektů možných úprav dosavadního fungování České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti.

Jak nahlížíte na další podporu účasti českých firem na veletrzích a výstavách?
Z průzkumů mezi podnikateli vyplývá, že čeští exportéři stále velmi oceňují možnosti, které poskytují české oficiální účasti na zahraničních výstavách a veletrzích. Od poloviny loňského roku mají exportéři v oblasti klíčových technologií další možnost pro účast na 150 vybraných výstavách a veletrzích v rámci projektů Novumm a Novumm Ket.

Víme o tom, že některé podmínky se jeví jako určitá komplikace k získání podpory pro účast na veletrzích. Cílovou skupinou v těchto projektech jsou malé a střední podniky. Pokud se tedy například z hlediska propojenosti a vazeb mezi sebou dostanou do kategorie velkých podniků, nemají na poskytnutí podpory nárok. Snažíme se proto podpořit projednání změny podmínek tak, aby byla nově cílová skupina malých a středních podniků rozšířena i o velké podniky.

Dobrou příležitostí pro navázání obchodních kontaktů je i účast České republiky na světové výstavě Expo 2017 v kazachstánské Astaně, jejímž tématem je „Energie budoucnosti“. Připravovaná expozice ČR na téma „Důmyslnost řešení“ má za cíl ukázat inovativní a neotřelá řešení v oblasti energetiky asní spojených odvětví.

Ačkoliv Expo není primárně komerční výstavou, snažíme se ji maximálně využít k podpoře českého exportu. Spolupracujeme proto s podnikatelskými reprezentacemi, jako jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR či Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS, jež by nám měly pomoci zajistit proexportní dimenzi naší účasti.

Jaké jsou v současné době priority společné obchodní politiky EU?
Mezinárodní obchod a společná obchodní politika momentálně čelí několika výzvám. Patří sem rostoucí protekcionistické tendence, nejasná pozice USA a příprava na vyjednávání o parametrech brexitu.

Volný obchod pro Českou republiku zůstává hlavní prioritou. Díky němu mohou naše firmy expandovat, získávat levnější vstupy a spotřebitelé si mohou vybírat ze široké škály produktů. Prioritou je aktuálně Komplexní hospodářská a obchodní dohoda s Kanadou (CETA). Věřím, že se podaří dohodu v ČR ratifikovat co nejdříve a dát tak jasný signál zahraničním partnerům o našem zájmu prohlubovat ekonomické vazby.

Parlament se v nejbližší době bude zabývat také ratifikací Protokolu o přistoupení Ekvádoru k dohodě mezi EU a Kolumbií a Peru, která se provádí již čtvrtým rokem. Očekávaný je i podpis dohody mezi EU a Vietnamem, která umožní naše úzké historické vazby ještě prohloubit. Zásadní bude rozhodnutí Soudního dvora EU v případě dohody se Singapurem. Toto rozhodnutí ovlivní budoucí dohody o volném obchodu i to, jak se k nim bude přistupovat z hlediska rozdělení kompetencí mezi členskými státy a EU.

Jiří Havlíček
ministr průmyslu a obchodu

Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické a marketing a komunikaci na pražské soukromé škole LIGS University, kde získal titul MBA. V roce 2000 nastoupil na ministerstvo financí. O tři roky později přešel na ministerstvo průmyslu a obchodu, kde byl tři roky ředitelem kabinetu ministra. V únoru 2014 se stal náměstkem ministra průmyslu. V této funkci do jeho působnosti na MPO spadala oblast rozpočtu a financování, legislativa, informatika a hospodářská správa. Na ministerstvu se rovněž specializoval na česko-čínskou spolupráci. Ministrem byl jmenován v dubnu letošního roku.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: František Kotrba, vedoucí tiskového oddělení MPO

Doporučujeme