Výzva k předkládání malých lokálních projektů v Indii a jižní Asii na rok 2021

Velvyslanectví České republiky v Dillí vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů malých lokálních projektů, které by mohly být podpořeny finančním příspěvkem v rámci oficiální rozvojové spolupráce České republiky.

Malé lokální projekty (MLP) jsou jedním z nástrojů rozvojové spolupráce České republiky. MLP jsou identifikovány příslušnými zastupitelskými úřady České republiky (prostřednictvím žádostí podaných potenciálními realizátory) a schváleny Ministerstvem zahraničních věcí (MZV). Cílem MLP je přispět místním subjektům k jejich  rozvojovým aktivitám menšího rozsahu v souladu s národními rozvojovými prioritami přijímající země.

Českou republikou podpořený malý lokální projekt by měl přinést nejen rozvojové výstupy, ale měl by též přispět ke zvýšení viditelnosti České republiky v dané zemi. Mohou být podpořeny nejrůznější projekty, například projekty zaměřené na podporu místního rozvoje, zlepšení zdraví nebo lékařské péče, odstraňování chudoby, zpřístupnění vzdělání, vzdělávání obyvatel venkovských oblastí, ochranu životního prostředí,  zlepšení postavení žen ve společnosti či na podporu soužití mezi etnickými a náboženskými komunitami.

Jednou z rozhodujících podmínek je udržitelnost projektu, což znamená, že  projekt může fungovat v budoucnosti bez další finanční podpory.

Kdo může žádat o příspěvek na malý lokální projekt

Finanční příspěvek je určen na projekty realizované v Bangladéši, Bhútánu, Nepálu a na Srí Lance. Realizátor MLP je místní subjekt s právní subjektivitou v zemi realizace projektu. Realizátor musí být způsobilý k podpisu smlouvy s MZV, které stanovuje jurisdikci českých zákonů a českých soudů.

Realizátorem MLP může být například vzdělávací, zdravotnická, sociální nebo kulturní instituce, nestátní nezisková organizace, družstvo, územně správní celek. Realizátorem MLP nemůže být ústřední orgán státní správy, ani politická strana nebo hnutí. Žádost o příspěvek nemůže předkládat ani fyzická osoba. 

Realizace, rozpočet a možný příspěvek

Projekt musí být realizován od data podpisu smlouvy (cca březen 2021) do konce září 2021.

Hmotné výstupy projektu by měly být označeny logem české rozvojové spolupráce. V případě nehmotných aktivit projektu je vždy nutné zmínit finanční podporu české rozvojové spolupráce.

Finanční příspěvek na MLP  činí od 200 000 Kč do 500 000 Kč (přibližně až 21 000 USD, 18 000 EUR). Spolufinancování z jiných zdrojů není povinné, ale je žádoucí.

Projekt by měl být účelný, hospodárný a efektivní, z tohoto důvodu musí být doloženy všechny platby účtenkami.  Celkové náklady na honoráře, diety, ubytování, cestovné a případné pojištění a očkování nesmí přesáhnout 25 % celkových nákladů projektu.

Do rozpočtu nesmí být zahrnuty platby administrativních nákladů realizátora.

Každá organizace může požádat o příspěvek na více projektů, ale z prostředků rozvojové spolupráce ČR může být podpořen jen jeden projekt žadatele.

Jak požádat o příspěvek na malý lokální projekt

Žádost o příspěvek na malý lokální projekt musí obsahovat:

  • v angličtině vyplněný Identifikační formulář opatřený razítkem organizace a podpisem. V rubrice „Local currency“ se uvede částka v USD nebo EUR, všechny rubriky určené pro české koruny zůstanou nevyplněny a doplní je velvyslanectví ČR v Dillí podle platného kurzu, 
  • ověřená kopie dokladu (v angličtině nebo přeložená do angličtiny) potvrzujícího, že žadatel má právní subjektivitu (je úředně zaregistrován);
  • potvrzení v češtině nebo angličtině, že osoba podepsaná na identifikačním formuláři, je zplnomocněna jednat za organizaci, která žádá o příspěvek    

Žádost musí být doručena nejpozději do 2. října 2020 velvyslanectví České republiky v Dillí v papírové podobě na následující adresu:
Embassy of the Czech Republic
MLP 2021
50-M, Niti Marg, Chanakyapuri
New Delhi – 110 021
India

Před odesláním žádosti poštou nebo kurýrní službou musí být žádost (identifikační formulář) naskenována v souboru typu PDF a v souboru typu Excel. Oba soubory musí být odeslány v elektronické podobě na e-mailovou adresu newdelhi@embassy.mzv.cz a v kopii také na e-mail frantisek_jirasek@mzv.cz.

Uzávěrka všech žádostí o příspěvek na realizaci malého lokálního projektu doručených velvyslanectví ČR v Dillí: 2. října 2020.

Po odsouhlasení Ministerstvem zahraničních věcí ČR podepíše velvyslanectví ČR v Dillí s úspěšným žadatelem příslušnou smlouvu o realizaci projektu, a to nejpozději do 31. března 2021.

Malý lokální projekt musí být ukončen nejpozději v září 2021. Všechny finanční doklady a účty musí být doručeny velvyslanectví ČR v Dillí nejpozději do 6. října 2021. Závěrečná zpráva a fotodokumentace musí být doručeny velvyslanectví ČR v Dillí nejpozději do 15. listopadu 2021.

Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu newdelhi@embassy.mzv.cz a v kopii na adresu frantisek_jirasek@mzv.cz a v předmětu zprávy uveďte „MLP2021“. Veškerá komunikace musí probíhat elektronickou formou prostřednictvím e-mailu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie).

• Teritorium: Bangladéš | Bhútán | Indie | Nepál | Srí­ Lanka
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme