Výzva k předkládání návrhů na podporu ekonomických aktivit v Chorvatsku na rok 2022

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů PROPEA na rok 2022. PROPEA/Czech Business Support je jedním z nových nástrojů ekonomické diplomacie na podporu českých firem a podnikatelů na zahraničních trzích.

V rámci PROPEA poskytují expertní subjekty, působící v zahraničí, služby ekonomické diplomacie českým firmám a podnikatelům, kteří v příslušném teritoriu buď již působí, nebo se ke vstupu na cílový zahraniční trh připravují.

Návrhy PROPEA na rok 2022 je nyní možné předkládat i v Chorvatsku. Do konce října 2021 je mohou podávat potenciální realizátoři ekonomických aktivit v Chorvatsku, a to ekonomickému úseku Velvyslanectví ČR v Záhřebu. Projekty jsou učeny pro české firmy, podnikatele, instituce nebo investory.

Hlavním cílem PROPEA je posilování trvalé přítomnosti českých firem a podnikatelů na zahraničních trzích, poskytování kvalitních služeb s využitím místních odborníků a minimalizace rizika při vstupu na zahraniční trhy, při založení pobočky nebo zahájení výroby. Služby se neomezují jen na podporu exportu, ale podporují i investiční aktivity českých firem v zahraničí.

Inovativní program PROPEA je organizován již od roku 2019 Ministerstvem zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Rozšiřují standardně poskytované proexportní služby ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR, jsou zaměřené na konkrétní jednorázové obchodní operace českých firem, či na zprostředkování kontaktů v teritoriu.

Cílem programu je rovněž podpora zvažovaných investičních záměrů českých firem na (chorvatském) trhu. Konkrétně mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků, či při zakládání místní pobočky.

Jsou poskytovány za cenově zvýhodněných podmínek při současném spolufinancování ze strany jednotlivých firem. Maximální finanční podpora na projekt činí 500 tis. Kč. Současně maximální limit finančních prostředků v rámci jednoho projektu, který je možný vynaložit na podporu sdružování českých firem v teritoriu, je stanoven na maximální výši 50 tis. Kč. Jednotná výše spolufinancování individuálních služeb ze strany českých firem činí 30 % stanovené ceny služby, zbylých 70 % je hrazeno v rámci PROPEA.

Realizátorem projektu je místní subjekt ověřený zastupitelským úřadem, který pro českou firmu zajistí služby podle předem schváleného seznamu. Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici,
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy,
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy),
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek,
  • zajištění a ověření dokumentace pro import / export a logistiku,
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí,
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb,
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb,
  • využití technického zázemí,
  • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

České firmy mohou využít služeb místních expertů, kteří pomohou zajistit kontinuitu obchodních styků a řešení logistických a jiných problémů spojených i s mnohými mimořádnými opatřeními přijatými nyní v souvislosti s globální pandemií covid-19.

V rámci aktuální výzvy mohou zájemci o realizaci projektů v Chorvatsku zasílat své návrhy ekonomickému úseku Velvyslanectví ČR v Záhřebu. Zájemcem může být místní subjekt, který v Chorvatsku aktivně působí, má potřebná povolení a odbornost k profesionálnímu poskytování uvedených služeb. Návrhy, včetně vyplněného identifikačního formuláře, který naleznete na webu ZÚ ČR, je třeba zaslat nejpozději do pátku 22. října 2021 na ekonomický úsek ZÚ Záhřeb (e-mail: commerce_zagreb@mzv.cz). Zájemci se mohou na ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Záhřebu obracet i v případě konzultací k PROPEA i s dalšími dotazy. 

Vyhodnocení předložených návrhů a rozhodnutí o realizaci projektů je v kompetenci hodnotící komise MZV ČR. Rozhodnutí bude oznámeno v průběhu měsíce listopadu 2021, schválené projekty na rok 2022 následně budou realizovány v období od 1. ledna do 31. října 2022.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko). Autor: Josef Dvořáček, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Chorvatsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme