Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 51. týden 2014

V tomto týdnu bylo publikováno například nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a další. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány dva nové dokumenty. Plné znění právních předpisů v PDF.51. týden – 15. až 21. prosince 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 128 rozeslaná dne 19. 12. 2014

323/2014
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA)

322/2014
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

321/2014
Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

320/2014
Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin

319/2014
Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády

318/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

Plné znění částky 128 (548 kB)

Částka 127 rozeslaná dne 19. 12. 2014

317/2014
Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

316/2014
Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

315/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

314/2014
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení pomníku nebo desky

Plné znění částky 127 (3 MB)

Částka 126 rozeslaná dne 19. 12. 2014

313/2014
Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech

Plné znění částky 126 (11 MB)

Částka 125 rozeslaná dne 18. 12. 2014

312/2014
Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

Plné znění částky 125 (2 MB)

Částka 124 rozeslaná dne 18. 12. 2014

311/2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 pro účely zákona o zaměstnanosti

310/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

309/2014
Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor

308/2014
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

307/2014
Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Plné znění částky 124 (2 MB)

Částka 123 rozeslaná dne 18. 12. 2014

306/2014
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

305/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

304/2014
Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

303/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

302/2014
Nařízení vlády o katalogu správních činností

Plné znění částky 123 (10 MB)

Částka 122 rozeslaná dne 18. 12. 2014

301/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

300/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 122 (57 MB)

Částka 121 rozeslaná dne 18. 12. 2014

301/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

300/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 121 (10 MB)

Částka 120 rozeslaná dne 18. 12. 2014

298/2014
Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Plné znění částky 120 (16 MB)

Částka 119 rozeslaná dne 16. 12. 2014

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva vnitra č. 284/2014 Sb.

297/2014
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. listopadu 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 39/14 k nároku na náhradu nemateriální újmy podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

296/2014
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

295/2014
Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu

294/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

293/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

292/2014
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

Plné znění částky 119 (2 MB)

Částka 118 rozeslaná dne 15. 12. 2014

291/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 118 (948 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 36 rozeslaná dne 19. 12. 2014

71/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o pyrotechnickém vzdělávání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provedení Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic

Plné znění částky 36 (641 kB)

Částka 35 rozeslaná dne 15. 12. 2014

70/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o zpětném přebírání osob

Plné znění částky 35 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme