Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 51. týden 2016 (částky 169 – 179 Sb./ 41 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. novelizace vyhlášky o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována 1 nová částka. Plné znění právních předpisů v PDF.51. týden – 19. až 25. prosince 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 179 rozeslaná dne 23. 12. 2016

441/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů

440/2016
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

439/2016
Vyhláška o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her

438/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb.

Plné znění částky 179 (832 KB)

Částka 178 rozeslaná dne 23. 12. 2016

437/2016
Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 432/2016 Sb. 

Plné znění částky 178 (1 MB)

Částka 177 rozeslaná dne 23. 12. 2016

436/2016
Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS-st. 44/16 k interpretaci § 7 odst. 2 zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945

435/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve zněnípozdějších předpisů

434/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb.

433/2016
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Plné znění částky 177 (1 MB)

Částka 176 rozeslaná dne 23. 12. 2016

432/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.

431/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištěných vkladů

Plné znění částky 176 (2 MB)

Částka 175 rozeslaná dne 23. 12. 2016

430/2016
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

429/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

428/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku

427/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 175 (523 KB)

Částka 174 rozeslaná dne 23. 12. 2016

426/2016
Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh

Plné znění částky 174 (1 MB)

Částka 173 rozeslaná dne 23. 12. 2016

425/2016
Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

424/2016
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

423/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 173 (597 KB)

Částka 172 rozeslaná dne 23. 12. 2016

422/2016
Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

Plné znění částky 172 (190 MB)

Částka 171 rozeslaná dne 21. 12. 2016

421/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 171 (90 MB)

Částka 170 rozeslaná dne 19. 12. 2016

420/2016
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

419/2016
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 

418/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

417/2016
Vyhláška o některých způsobech označování potravin

Plné znění částky 170 (7 MB)

Částka 169 rozeslaná dne 19. 12. 2016

416/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

415/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

414/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 169 (939 KB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 41 rozeslaná dne 19. 12. 2016

66/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Úmluvy COTIF z roku 2009 a o odvolání výhrady k Úmluvě COTIF učiněné v roce 2008

65/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980, přijatého dne 3. června 1999 ve Vilniusu

Plné znění částky 41 (4 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme