Žáci a studenti se budou vzdělávat v odpovědné spotřebě a chování

Udržitelná spotřeba je stále více skloňovaným pojmem v politice Evropské unie a čím dál více se stává důležitým tématem i na domácí scéně. Velmi zajímavý projekt z této oblasti zpracovali i čeští výzkumníci a finančně jej podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR).

Experti vytvořili podklady pro systematické vzdělávání mladé generace od útlého věku přes základní, střední až po vysokou školu. Pomoci mají ke změně myšlení a životního stylu mladších generací, které budou při rozhodování o nejrůznějších aspektech svého života brát v úvahu jejich dopady na životní prostředí.

Cílem projektu je i naučit žáky vyhledávat relevantní informace a správně je kriticky vyhodnotit. Nový typ výuky má také působit na změnu zažitých vzorců myšlení nebo chování a pomoci dětem formovat svůj celkový životní styl, což je klíčové pro změnu zažitých spotřebitelských zvyklostí.

„Dítě, žák nebo student získá důležité poznatky pro orientaci v každodenním životě. Bude umět kriticky pracovat s informacemi, uvědomovat si možné alternativy a dokázat kreativně volit z nabízených možností. Studie a výukové materiály využijí nové výsledky výzkumu pro systematický rozvoj znalostí a kompetencí, které budou mít dopad do vzdělávacích politik,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR, která projekt podpořila částkou více než 6 milionů korun z Programu ÉTA.

Na projektu se spolu s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy po dobu tří let podíleli spolupracovníci ze společnosti TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. a z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

V prvním roce řešitelé projektu vybrali nejnovější poznatky o environmentálních aspektech spotřebního chování, například hodnocení a prevenci dopadů na životní prostředí nebo změnu způsobu života a určili relevanci pro vzdělávání.

„Vybrali jsme dále koncepty a metodické nástroje pro podporu změny vzorců chování, kterými jsou zejména hodnoty udržitelnosti a životní orientace, kompetence, kreativita pro inovace, kritické myšlení, orientace v informačním prostředí a školní prostředí. Na základě teoretických východisek a dialogu s učiteli z praxe jsme vytvořili ve druhém roce metodické materiály a zahájili jejich testování. Výsledky testování a zkušenosti z procesu učení i sdílení a přenosu znalostí jsme pak ve třetím roce zahrnuli do konečné metodiky, vycházející z poznatků vědy, pedagogiky i zkušeností z praxe,“ vysvětlila Jana Dlouhá z Centra pro otázky životního prostředí.

Výzkumné téma udržitelné spotřeby se rozvíjí v teoretické rovině i v praxi vzdělávacích politik na národní (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+) i mezinárodní úrovni, a to s ohledem na naplňování cílů udržitelného rozvoje. Autoři projektu jej rozpracovali z hlediska jednotlivce tak, aby odpovídal potřebám vzdělávání. Téma udržitelné spotřeby v systému vzdělávání, tedy v rámcových vzdělávacích programech (RVP), prakticky absentuje. Proto ho výzkumníci nyní metodicky navrhli a vyzkoušeli.

Všechny materiály, které v projektu vznikly, jsou přehledně shromážděny v rámci webových stránek, kde jsou formou open access dostupné širokému okruhu zájemců.

Aktuálně jsou využívány například v programu Ekoškola. V této síti byl program pilotně ověřen v 10 třídách všech stupňů škol a plánuje se jeho další rozšiřování. Vytištěné Metodické listy tak byly předány přibližně 60 školám u příležitosti předávání certifikátů získání Zelené cesty programu Ekoškola, které se konalo 17. a 18. 6. 2021 na Staroměstské radnici.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme