Účast zahraničních subjektů na státních zakázkách v Rusku

Dokument informuje o způsobech zadávání veřejných zakázek, přibližuje obligatorní náležitosti pro účast v tendrech a zabývá se specifiky účasti zahraničních subjektů na státních zakázkách v Rusku. Regulace právních vztahů spojených se zadáváním zakázek na dodávky zboží, provádění prací a poskytování služeb pro státní a municipální potřeby v Ruské federaci (dále jen zadávání zakázek), se zakládá na ustanoveních Občanského zákoníku a Rozpočtového zákoníku Ruské federace (RF).

Zadávání veřejných zakázek v RF

Jedním ze základních normativních právních aktů v této sféře je Federální zákon č. 94 – FZ „O zadávání zakázek na dodávky zboží, provádění prací, poskytování služeb pro státní potřeby“ z 21.07.2005 (dále jen Zákon). Ten stanoví jednotný postup v zadávání zakázek za účelem efektivního využití federálního rozpočtu a jiných prostředků financování, rozšíření možností účasti jak právnických tak i fyzických osob a stimulace jejich účasti, rozvoj konkurence, zdokonalování činnosti orgánů státní správy a orgánů místní samosprávy, zabezpečení průhlednosti zadávání zakázek a předcházení korupci.

Zadávání zakázek (čl. 10) se provádí:

  1. tenderem formou výběrového řízení nebo aukce (včetně elektronické),
  2. bez tenderu (výzvou k předložení cenové nabídky, v případě jediného možného dodavatele /vykonavatele, subdodavatele/ nebo prostřednictvím zbožových burz). Zadavatelem zakázky je příslušný zplnomocněný orgán (zpravidla orgán výkonné moci různé úrovně nebo státní úřad) v souladu s ustanovení Zákona.

Účastníkem tenderu může být jakákoliv právnická osoba nezávisle na organizačně-právní formě, formě vlastnictví, lokaci a místě původu kapitálu a taktéž i fyzické osoby. Zákon (konkrétně čl. 11) stanovuje obligatorní náležitosti účasti v tenderech, tedy:

  • účastník musí splňovat požadavky stanovené zákonodárstvím RF pro osoby realizující dodávky zboží, provádění prací a poskytování služeb, které jsou předmětem tenderu
  • fyzické osoby nesmí být ve stadiu bankrotu a právnické ve stadiu likvidace
  • účastník nemůže mít zastavenou činnost kvůli porušení zákona ke dni projednávání žádosti o účasti v tenderu
  • účastník nesmí mít dluhy na vyměřených daních a jiných povinných platbách do rozpočtu libovolné úrovně a do státních mimorozpočtových fondů za minulý kalendářní rok. 

Při zadávání veřejných zakázek má zákazník nebo zplnomocněný orgán právo stanovit i další požadavky vůči účastníkům, avšak pouze ve stanoveném rozsahu. Účast při zadávání zakázek může být omezena pouze v případech stanovených tímto Zákonem nebo jinými FZ (např. FZ č. 213 „O státní zakázce pro účely obrany země“ z 27.12.1995 nebo FZ č. 73 „O státní federální rezervě“).

V případě zahraničního zboží (práce, služeb) mohou být vládou RF stanovena omezení a zákazy přístupu  pro zadávání zakázek pro účely obrany země a bezpečnosti státu. Tyto zákazy a omezení, v souladu se Zákonem, podléhají povinnému zveřejnění a musí být do 3 pracovních dnů od zveřejnění umístěny na oficiální webové stránce RF (čl. 16).

Při zadávání zakázek ve vztahu ke zboží původem ze zahraničí či práci a službám, prováděným a poskytovaným zahraničními subjekty stanoví Zákon národní režim (čl. 13), předpokládající, že pro takové zboží, práce a služby pro účely zadávání zakázek pro státní a municipální potřeby platí stejné podmínky jako pro zboží ruského původu či práce a služby, prováděné a poskytované ruskými subjekty, pokud není stanoveno jinak mezinárodní smlouvou RF, tímto Zákonem nebo jinými FZ. Zákon se aplikuje na principu reciprocity, zplnomocněný orgán RF pro účely zadávání zakázek může stanovit pravidla pro přístup zboží pocházejícího ze zahraničního státu (či skupiny států), ve kterém ve vztahu k ruskému zboží (práci, službám) chybí režim analogický ruskému národnímu režimu.

Vláda RF, vrcholný orgán státní správy subjektu RF a místní administrace stanoví „oficiální tiskovinu“ pro zveřejnění informace o zadávání veřejných zakázek v tiskové podobě a „oficiální stránky“ pro elektronickou podobu (oficiální stránky RF a subjektů RF, webové stránky obce). Informace o zákazech a omezeních platností (přístupu) zboží zahraničního původu, práce, služeb prováděných a poskytovaných zahraničními subjekty pro účely zadávání zakázek se umísťuje bezplatně a musí být dostupná k obeznámení zdarma.

V souladu s požadavkem Zákona vláda RF stanovila (VI. Ustanovení vlády RF č. 330-r z 17.03.2008), že oficiální stránkou RF pro umístění informace o zadávání zakázek na Internetu je http://www.zakupki.gov.ru. Stránky pro umístění zakázek v jednotlivých subjektech federace jsou publikovány na http://zakupki.gov.ru/Default.aspx?link=18.

Státní zakázky ve vztahu k WTO

V bodě 4 čl. 2 Zákona se opakuje ustanovení Ústavy RF (b. 4 čl. 15) o nadřazenosti norem mezinárodního práva v případě jejich odlišnosti od ustanovení vnitřního zákonodárství RF.

Ruská federace předběžně potvrdila svůj zájem připojit se k mnohostranné dohodě WTO „O veřejných zakázkách“ (GPA) s tím, že vládá RF od data vstupu do WTO zajistí zadávání a udělování státních zakázek na dodávky zboží a poskytování služeb transparentním způsobem, v souladu s vydanými zákony a regulemi. Tato dohoda jde nad rámec běžných závazků vůči WTO, nicméně RF předběžně potvrdila svůj zájem zahájit jednání o připojení k dohodě bezprostředně po vstupu do WTO.

Doporučujeme