Máte v pořádku povinnou Dokumentaci o ochraně před výbuchem?

Dokumentace o ochraně před výbuchem („DOPV“) je jedním z povinných dokumentů zaměstnavatele. Povinnost mít zpracovánu DOPV ukládá nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Stejná povinnost platí pro všechny členské státy Evropské unie. Na evropské úrovni se problematikou bezpečnosti provozů z hlediska nebezpečí výbuchu zabývá soubor evropských směrnic souhrnně označovaných jako direktivy ATEX.Povinnost vypracovat DOPV má zaměstnavatel, což nemusí být vždy majitel nebo provozovatel dané technologie nebo objektu. Důvodem je fakt, že tato Dokumentace má za cíl ochranu zdraví a životů pracovníků a umožnění volného pohybu pracovních sil v rámci EU. Tím, že ve všech členských státech platí shodná legislativa, je jasně dáno, že pracovník z jakéhokoliv státu unie má zaručenu stejnou minimální úroveň bezpečnosti v jakémkoliv jiném státě EU.

PožárDokumentaci může zpracovat sám zaměstnavatel, avšak vzhledem ke složitosti problematiky a častým chybám je nejobvyklejší volbou zadání vypracování DOPV specializované firmě. V případě, že na jednom pracovišti působí více zaměstnavatelů, musí se dohodnout, který z nich dokumentaci zpracuje.

Dokumentace o ochraně před výbuchem je poměrně komplexní dokument, který zdaleka neřeší pouze výbuch. Výbuch a případně následný požár je totiž pouze vyvrcholení řetězce příčin, které k němu vedou. DOPV řeší otázku prevence, a to jak v oblasti pracovních postupů, použitých materiálů a zařízení, tak v oblasti návrhů ochranných systémů, které mají za úkol následky případného výbuchu eliminovat nebo snížit na požadovanou úroveň.

Důsledným dodržováním DOPV tak zaměstnavatel předchází také pracovním úrazům, ekologickým haváriím, požárům, ohrožení chemickými látkami apod.

DOPV by měla obsahovat následující části a kapitoly:

 1. základní informace o provozu, objektu, zařízení a vybavení
 2. informace o materiálech, včetně požárně-technických charakteristik (se zaměřením na výbuchové parametry)
 3. rozdělení zařízení na otevřená (ze kterých může výbušná atmosféra volně unikat) přes částečně po zcela uzavřená
 4. stanovení míst úniků výbušné atmosféry a stanovení stupňů úniku
 5. zhodnocení stupně a spolehlivosti větrání v prostorách s potenciálním výskytem výbušných plynů a par hořlavých kapalin
 6. určení prostorů bez nebezpečí výbuchu a s potenciálním nebezpečím výbuchu
 7. zařazení prostorů s nebezpečím výbuchu do zón podle předpokládaného nebo možného trvání výbušné atmosféry
 8. zhodnocení iniciačních zdrojů (zdrojů vznícení výbušné atmosféry)
 9. návrh preventivních a ochranných opatření pro vyloučení výbušné atmosféry nebo iniciačních zdrojů
 10. požadavky na zařízení umístěná v prostředí s nebezpečím výbuchu
 11. další doporučení a související opatření
 12. zhodnocení a závěr

DOPV musíte mít ještě před zahájením provozu

žárovka výbuchDOPV musí existovat ještě před tím, než se daná technologie uvede do provozu (byť zkušebního), protože již od prvního okamžiku platí zásady ochrany zdraví a života pracovníků, kteří se v daném prostoru mohou vyskytnout. Rovněž není vždycky dobrý nápad, pokud zaměstnavatel (většinou ve snaze ušetřit) požaduje zpracování DOPV po dodavateli technologie.

DOPV má definovat technická a bezpečností opatření, jejichž cena se může velmi lišit v závislosti na jejich komplexnosti. Hrozí tak riziko, že dodavatel si napíše DOPV tak, aby splnil minimální zákonné požadavky. Ty ale nemusí odpovídat úrovni bezpečnosti, kterou má zaměstnavatel definovanou v celém provozu.

Často se lze setkat i s tím, že DOPV je dodavatelem zpracováno tak, aby vyhovovalo pouze jím dodané technologii. DOPV je poměrně mocný nástroj zaměstnavatele, jak stanovit podmínky bezpečnosti, které musí dodavatel nové technologie splnit.

Není proto moudré se tohoto nástroje vzdát. Vhodné je také zpracovávat DOPV paralelně již s projektem, protože řadě nákladných opatření se dá vyhnout už jenom vhodným rozmístěním technologie nebo jinými úpravami projektů, které nic nestojí.

DOPV se často zaměňuje s protokoly o určení vnějších vlivů

Protokoly o určení vnějších vlivů by měly pouze definovat prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu, dále už nestanovují zóny a iniciační zdroje, ani další důležité náležitosti nutné pro bezpečnost provozu. Tedy tam, kde protokoly o určení vnějších vlivů končí, navazuje DOPV s dalším vyhodnocováním rizika provozu a návrhem opatření.

Kontroly DOPV

Správnost DOPV se obecně nekontroluje, pokud nevykazuje žádné zjevné nedostatky. Kontrola se provádí v případě mimořádné události, která mohla být zaviněna nedostatečnou prevencí v oblasti ochrany před výbuchem. V současné době rovněž není povinnost předkládat DOPV při povolování staveb (na rozdíl od dokumentace požární ochrany).

Nicméně Hasičský záchranný sbor a zejména pak Státní úřad inspekce práce má právo si ji vyžádat při kolaudaci nebo při uvádění technologie do provozu. Samozřejmě má HZS i SÚIP právo kontrolovat existenci DOPV při kontrolách stávajících provozů (a také tak často činí).

DOPV musí být za všech situací aktuální

Aktualizace se nemusí provádět periodicky, dělají se zpravidla pouze tehdy, dojde-li v provozu ke změnám, které mají vliv na protivýbuchovou bezpečnost (změna materiálů, změna výrobního postupu, změna strojního vybavení).

Cena za zpracování DOPV

Cena za zpracování DOPV je závislá na rozsahu zpracování (množství technologie a prostor s potenciálním nebezpečím výbuchu) a také na množství zpracovávaných materiálů a typů těchto materiálů (prach, plyny a páry hořlavých kapalin, směsi, apod.). Obvyklá cena je od 7000 Kč (například jednoduchá čerpací stanice pohonných hmot) po 100 000 Kč (např. kompletní areál většího pivovaru s technologiemi sypkých surovin, chlazení, skladů technických plynů a hořlavých kapalin apod.).

Součástí DOPV bývá ve složitějších případech také obrazová příloha, na které jsou zobrazeny například zóny s nebezpečím výbuchu nebo bezpečnostní zóny pro odlehčení výbuchu. Doba zpracování DOPV je od 1 do 8 týdnů v závislosti na složitosti objektu.

Převzato z portálu Bezpečnost práce.info

• Oblasti podnikání: Bezpečnost | Služby

Doporučujeme