Základy práva Evropských společenství

Kromě definice základních práv platných v Evropské unii dokument popisuje principy fungování EU, její strukturu, instituce a pravomoci. Část zabývající se právním řádem společenství vyjmenovává prameny práva ES, dostupné právní nástroje a systém právní ochrany. Dále je nastíněn průběh legislativního procesu a definována odpovědnost členských států za porušení práva společenství. Důležitou částí je ukotvení práva ES v celkovém právním systému a jeho vzájemné působení s právem národním.

Ještě krátce po konci druhé světové války se státní a politický život evropských států vyvíjel téměř výhradně na základě národních ústav a zákonů. Ty v demokratických státech stanovovaly pravidla chování, která byla závazná pro občany, politické strany, ale i pro stát a jeho orgány. Naprosté zhroucení Evropy a hospodářský a politický propad starého kontinentu vytvořily předpoklady pro nový začátek a daly tak impuls myšlence nového politického uspořádání.

Právní řád ES je základem ES a propůjčuje mu charakter právního společenství. Jenom prostřednictvím tvorby nového práva a jeho zachováváním mohou být uskutečněny cíle, které byly sledovány při založení ES. Právní řád Společenství již v tomto ohledu vykonal mnohé. Díky v podstatě otevřeným hranicím, značnému obchodu se službami a zbožím, pohybu pracovních sil a vysokému počtu přeshraničního propojování podniků stal společný trh 380 miliónu lidí každodenní realitou. Další charakteristikou právního řádu Společenství je jeho mírotvorné působení. V důsledku snahy o zajištění míru a svobody nahrazuje násilí jako prostředek při řešení konfliktů právními pravidly, která vytvářejí solidární společenství jak z členských států, tak i z jednotlivců. Pořádek ve Společenství se tak stává důležitým nástrojem zajištění a budování míru.

Právní řád ES a na jeho základě budované právní společenství mohou přežít jen tehdy, když je zabezpečeno jeho dodržování a ochrana. Zárukou toho jsou oba pilíře právního řádu Společenství, bezprostřední použitelnost práva ES a přednost práva ES před právem vnitrostátním. Obě tyto zásady jsou hájeny Soudním dvorem ES a zaručují jednotnou a přednostní aplikaci práva Společenství ve všech členských státech. Při vší nedokonalosti, která je pro právní řád Společenství zatím charakteristická, zůstává jeho přínos k řešení politických, hospodářských a sociálních problémů členských států ES neocenitelný.

Kromě definice základních práv platných v Evropské unii pro jednotlivce i pro podnikatelské subjekty předkládaný dokument popisuje principy fungování Evropské unie, její strukturu, instituce EU a jejich pravomoci. Část zabývající se detailněji právním řádem společenství vyjmenovává prameny práva Evropských společenství, dostupné právní nástroje a systém právní ochrany ES. Dále je nastíněn průběh legislativního procesu v rámci ES a definována odpovědnost členských států za porušení práva společenství. Velmi důležitou částí dokumentu je rovněž ukotvení práva Evropských společenství v celkovém právním systému, tzn. svébytnost právního řádu ES a vzájemné působení práva ES s právem národním, případně střet mezi nimi.

• Témata: Legislativa

Doporučujeme