Zdanění fyzických osob 2014

K 1. lednu 2014 dojde k řadě změn v oblasti zdanění fyzických osob. Nejvýraznější změny se týkají zdanění darů a dědictví, srážkové daně nebo osvobození příjmů z prodeje cenných papírů.Podle schváleného zákonného opatření Senátu mají s účinností od roku 2014 nastat ve zdanění fyzických osob následující změny:

Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů

V současné době jsou příjmy z prodeje cenných papírů osvobozeny, pokud přímý podíl osoby na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřesáhne ve 24 měsících před prodejem 5 % a doba mezi nákupem a prodejem cenných papírů přesáhne 6 měsíců.

Nově má být lhůta pro osvobození příjmů od zdanění sjednocena na 3 roky. Při podílu nižším než 5 % se tedy tato lhůta prodlužuje (z dnešních 6 měsíců), při podílu nad 5 % zkracuje (z dnešních 5 let).
Pro správné daňové posouzení je důležité také přechodné ustanovení: zatímco prodloužení časového testu z 6 měsíců se uplatní až na nově nabyté cenné papíry, zkrácení by se díky chybějícímu přechodnému ustanovení mělo použít i na cenné papíry nabyté dříve.

Časový test pro převod podílů na společnosti s ručením omezeným zůstává 5 let; tento test se uplatní také na podíl na s.r.o. představovaný kmenovým listem.
Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů pořízených před nabytím účinnosti novely se bude posuzovat podle současných pravidel.
Pro všechny cenné papíry se uplatní osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, pokud jejich celková částka za kalendářní rok nepřesáhne 100 tisíc Kč. Tato částka se však vztahuje k příjmům, nikoliv zisku. 

Příjmy praktikantů

Příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy budou osvobozeny od daně z příjmů (a následně též od pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění). S praxí žáků a studentů souvisí také odpočty na podporu odborného vzdělávání, které si může uplatnit zaměstnavatel, a to na podporu pořízení majetku pro účely odborného vzdělávání a výdajů vynaložených na žáka nebo studenta.

Dary

Maximální hranice pro odpočet darů od daňového základu vzroste ze současných 10 % na 15 % základu daně.

Srážková daň

Srážková daň se nově uplatní pouze u příjmů z dohody o provedení práce (nikoliv tedy u příjmů z pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti), a to tehdy, pokud úhrnná výše těchto příjmů u jednoho plátce nepřesáhne za kalendářní měsíc 10 tisíc Kč (místo nynějších 5 tisíc Kč).

Stejný limit platí také pro účast osob pracujících na základě dohody o provedení práce na důchodovém a nemocenském pojištění a odvod pojistného na zdravotní pojištění; zaměstnavatelé tedy budou mít u těchto osob téměř minimální administrativní povinnosti spojené s odvody.

Naproti tomu osoby s příjmy podle dohody o pracovní činnosti nebo z pracovního poměru budou muset v případě více příjmů v jednom měsíci podávat daňové přiznání.
Pro zjednodušení se limit 10 tisíc Kč použije také u příjmů autorů; odpadne navíc rozlišování, jestli se jedná o příjem za příspěvek do novin a časopisů nebo jiné dílo, srážková daň se uplatní pro všechny druhy autorských honorářů.
Daňoví rezidenti Evropského hospodářského prostoru (EHP) mohou zahrnout uvedené příjmy zdaňované srážkovou daní do svého daňového přiznání, což jim umožní uplatnit slevu na dani a u autorů též související výdaje.

Podíly na zisku

Zdanění podílů na zisku zůstává beze změny, diskutované osvobození dividend nakonec nebylo schváleno.

Nerezidenti

Nerezidenti České republiky mají mít sníženou možnost odečíst nezdanitelné části základu daně a uplatnit některé daňové slevy. Nově budou mít tuto možnost pouze rezidenti EU, Norska a Islandu, pokud úhrn jejich příjmů ze zdrojů na území ČR přesáhne 90 % jejich celkových příjmů. Tuto skutečnost mají prokazovat potvrzením zahraničního správce daně na tiskopisu vystaveném českými úřady. V případě uplatnění slevy na dani na manžela/manželku nebo daňového zvýhodnění na dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti musí být domácnost umístěna na území EU, Norska nebo Islandu.

Znamená to, že daňoví rezidenti jiných států (např. USA, Japonska atd.) nebudou moci uplatnit v České republice žádné slevy na dani (kromě základní slevy) ani odpočty, i když zde budou zdaňovat veškeré své příjmy. Výrazné obtíže přinese také nutnost doložit celosvětové příjmy na potvrzení vystaveném českými úřady. Zahraniční zaměstnavatelé ani daňové úřady jej pravděpodobně nebudou ochotni potvrdit, jelikož jim žádný předpis tuto povinnost neukládá.

Zdanění darů a dědictví

Darovací a dědická daň se mění na daň z příjmů. V případě darování nebo zdědění majetku tedy bude nově obdarovaný či dědic platit daň z příjmů. Stávající osvobození mezi blízkými příbuznými však zůstává, zvyšuje se navíc částka pro osvobození darů a dědictví od ostatních osob, a to na 15 tisíc Kč.

Lucie Rytířová, manažerka v daňovém oddělení, Deloitte

• Témata: Daně a účetnictví
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme