Zdroj: CzechTrade

Zdravotnictví jako perspektivní obor v Kolumbii

Kolumbie je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v regionu Latinské Ameriky. Zdravotnictví je jedním z nejstabilnějších sektorů v rámci země.

Ilustrační fotografie

Kolumbijský zdravotní systém

Lékařská péče přibližně 96 % obyvatelstva je hrazena z povinného zdravotního pojištění. Jedná se o dvojúrovňový systém, kde si lidé mohou platit soukromé pojištění u privátních společností prostřednictvím mezd a příspěvků zaměstnavatele. Těm, kteří si soukromé pojištění nemohou dovolit, je péče dotována veřejným zdravotním pojištěním.

V současné době platí, že všichni obyvatelé jsou povinni se zaregistrovat u kolumbijských zdravotních pojišťoven, tzv. EPS (Empresa Promotora de Salud). Lidé si mohou vybrat vlastní EPS a ta nesmí žádosti zamítnout. Veškeré příspěvky od pojištěnců jsou shromažďovány institucí Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) a následně přerozdělována fondem Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) zpět jednotlivým EPS v závislosti na množství a typu jejich pojištěnců. Jedná se o proces založený na tzv. systému solidarity.

EPSky kontraktují Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), což jsou jednotlivé nemocnice, kliniky, laboratoře apod. V celé zemi existuje okolo 46 000 takovýchto společností, z nichž mnohé jsou menší zdravotnická nebo specializovaná zařízení. Některé EPS provozují svá vlastní IPS a zároveň mají smlouvy s dalšími, většinou úzce specializovanými IPS. Dobře finančně zajištění jedinci mohou využívat tzv. „předplacenou medicínu“ a získat tak přístup k nejlepší možné lékařské péči v zemi.

Současná vláda prezidenta Gustava Petra vypracovala návrh na reformu zdraví v Kolumbii. V podstatě se jedná o jakousi centralizaci zdravotního systému s důrazem na jeho dlouhodobou udržitelnost. Stát i nadále bude představovat hlavní zdroj financování. Novinkou by měl být zánik subjektů podpory zdraví, které doposud fungovaly jako prostředníci mezi poskytovateli služeb a občany. Další důraz je kladen na snížení rozdílů mezi dostupností a kvalitou péče především v hůře dostupných nebo méně osídlených oblastech, včasná diagnostika a prevence nemocí a podobně. Návrh zákona také stanovuje, jaké zdravotní služby mohou být poskytovány soukromými subjekty a které veřejnými nebo tzv. smíšenými subjekty.

Státní instituce Cuenta de Alto Costo každý rok zveřejňuje žebříček nejlepších EPS a IPS v jednotlivých kategoriích, čímž se snaží stimulovat jednotlivé organizace k investicím do kvality a efektivity poskytovaných služeb.

Ilustrační fotografie

Trh se zdravotnickou technikou

Kolumbie patří k nejrychleji rostoucí a nejstabilnější ekonomice v rámci Latinské Ameriky (LA). Podle výzkumu časopisu Ceoworld Health Care Index za rok 2021 se země nacházela na 35. místně v žebříčku nejlepší zdravotní péče na světě z celkového počtu 89 sledovaných zemí. Index klasifikuje jednotlivé zdravotní systémy v kategoriích, jako jsou dostupnost lékařské péče, infrastruktura, počet odborníků, dostupnosti léků a náklady na léčbu. Kolumbie v tomto srovnání předčila země, jako jsou Itálie, Chile nebo např. Brazílie.

Pro srovnání, nejlepší péče je podle studie v Singapuru a naopak nejhorší v sousední Venezuele. Je však třeba poznamenat, že se pozice Kolumbie ve světovém srovnání v jiných studiích liší. Např. časopis The Economist zařadil místní zdravotní systém na šestou pozici ze 40 sledovaných zemí. Světová zdravotnická organizace zařadila Kolumbii v roce 2021 na 22. místo ze 191 hodnocených zemí. 

Státní výdaje do tohoto sektoru za rok 2022 činily přibližně 4,1 % HDP, což řadí Kolumbii mezi země v regionu, které nejvíce investují do zdraví. Ve srovnání s vyspělým světem ale Kolumbie investuje do tohoto sektoru výrazně méně. I přes relativně vysoké státní výdaje do zdravotnictví se země potýká s problémem dostupnosti zdravotní péče. Na jedné straně jsou velká města a velmi rozvinuté oblasti se silnou soukromou sférou ochotnou investovat a na druhé straně zde existují velmi chudé komunity v nerozvinutých částech země, kde lidé nemají přístup ke kvalitnímu zdravotnictví. Proto je Kolumbie trhem jak pro nová inovativní řešení, tak i pro rozvoj projektů, kde zásadní roli hrají základní vybavení a materiál.

Kolumbie je výrazně závislá na dovozu zdravotnických zařízení a technologií. Odhaduje se, že import ze zahraniční představuje okolo 82 % celkového trhu, protože výrobky pro zdravotnictví vyráběné lokálními firmami jsou na velmi nízké technologické úrovni. V čem je tato země naopak silná a relativně soběstačná, je výroba spotřebního zdravotnického materiálu. Podle dovozních statistik se během roku 2022 do Kolumbie importovalo lékařské vybavení za 16,7 milionu USD, což je číslo, které se ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 snížilo o 41,7 %. Je to dáno především odezněním pandemie covidu-19.

Kolumbie je v současnosti třetím největším trhem v rámci Latinské Ameriky hned za Brazílií a Mexikem a svou pozici by si měla udržet i v následujících letech. Se vstupem v platnost Dohody o volném obchodu ze srpna 2013 mezi Kolumbií a zeměmi EU bylo okamžitě zrušeno 65 % veškerých dovozních cel na vybrané zboží a u ostatních položek se postupně dovozní clo snižuje, až bude úplně odbouráno. Jedná se o přechodné období do roku 2023. Převážná většina zboží, včetně zdravotnické techniky, je zahrnuta v seznamu volného dovozu bez jakýchkoliv omezení.

Ilustrační fotografie

Největší podíl na kolumbijském trhu patří importu z USA, což představuje přibližně jednu třetinu veškerého dovozu zdravotnického vybavení. Dalšími významnými dodavateli jsou Čína, Německo, Mexiko a Irsko, přičemž čínský podíl na místním trhu velmi rychle roste. Kolumbie má kromě EU vyjednanou dohodu o volném obchodu s předními výrobci zdravotní techniky, jako jsou USA nebo Kanada a Japonsko.

Hlavní oblast trhu s touto technikou je soustředěna do hlavního města a jeho blízkého okolí. To dokládá i fakt, že v Bogotě mají své pobočky mnozí velcí hráči na trhu, např. Johnson & Johnson, Siemens, 3M Medtronic, General Electric Boston Scientific, B. Braun Medical, Fresenius, Boston Medical Devices Stryker, Becton Dickinson, Dräger GAES, Glidewell Laboratories Nipro, Philips nebo Starkey.

V Kolumbii je přibližně 60 dovozců zdravotnického zařízení, avšak pět nejvýznamnějších představuje 60,6 % hodnoty importu. Jedná se o:

 • Draeger Colombia S.A.: na prvním místě se 17,1 % trhu, což odpovídá 2,9 milionu USD, zejména zastoupeným anesteziologickým vybavením (34,1 %), monitory vitálních funkcí (25,2 %) a inkubátory (24,8 %),
 • Tecnica Electro Medica S.A: vložené zboží v hodnotě 2,5 milionu USD, 15 % z celkového dovozu. V tomto případě se nejvíce dovážely monitory životních funkcí (34,5 %), anesteziologické přístroje (28,9 %) a operační stoly (18,9 %).
 • Gemedco S.A. je třetí v žebříčku s 12 % trhu, v hodnotě 2 miliony USD, spojený s monitory životních funkcí (44,9 %), ventilačním zařízením (26 %) a operačními stoly (14,7 %).
 • Nova Medica Ltda dovezla lékařské vybavení v hodnotě 1,4 milionu USD, tedy 12 % z celkového počtu, zejména zastoupené monitory vitálních funkcí (40,6 %), inkubátory (40,3 %) a anesteziologickým vybavením (10,5 %).
 • G. Barco S.A. uzavírá top 5 s 8,1% účastí, což představuje o něco méně než 1,4 milionu USD. Tato společnost nakoupila přístroje především pro anestezii (59,7 %), ventilaci (21,8 %) a monitory životních funkcí (16,3 %).

Další společnosti jako LAS Electromedicina S.A., Mindray Medical Colombia S.A.S., Fundación Cardiovascular De Colombia Zona Franca S.A.S., Maquet Colombia S.A.S a G & C Medicals Ltda jsou součástí top 10 největších importérů.

V Kolumbii existuje mnoho dovozců tohoto sortimentu. Ti se však ale výrazně liší kvalitou a rozsahem. Nalezení vhodného dovozce je klíčové a jedná se o proces, který vyžaduje rozsáhlou časovou investici. Zahraniční kancelář CzechTrade v Bogotě vám ráda pomůže s vytipováním a výběrem vhodného partnera pro místní trh. Zde uvádíme několik příkladů firem. Při hledání distributora je třeba vycházet z širších seznamů a firmy důkladně prověřovat. Nejedná se o prověřené firmy, ale o společnosti uváděné v odborných médiích:

 • IMCOLMEDICA – diagnostická zařízení, laboratorní vybavení, chirurgické nástroje, kyslíková terapie
 • CORALMEDICA – anestézie a ventilace, zařízení pro sterilizaci, nemocniční nábytek a vybavení
 • BIOPLAST – respirační terapie, ultrazvuky, zařízení pro laboratoře a všeobecné lékařství
 • PROMEDCO – ultrazvuky, rentgeny, monitorovací zařízení, diagnostické přístroje, přístroje pro endoskopii, nábytek
 • ORTHOPEADICS – ortopedické přístroje
 • INSTRUMENTACIÓN – zařízení pro intenzivní péči, pobyt v nemocnici, chirurgické sály, neurologii
 • DOQUIMED – veškeré segmenty zdravotního sektoru specializované na diagnostiku
 • GILMEDICA – vybavení pro JIP, estetická medicína, kardiotomografy, mamografy apod.
Ilustrační fotografie

Příležitosti pro české exportéry

Kromě výše uvedených importních položek patří mezi velmi žádané technologie např.: chirurgické, stomatologické a veterinární nástroje, ortopedická zařízení, naslouchátka, protetické přístroje, diagnostická zobrazovací zařízení, laboratorní vybavení, ultrazvuky, mamografy, kardiovaskulární zařízení, přístroje pro dermatologické a laserové ošetření (poptávka podporována tzv. zdravotní turistikou a rostoucí poptávkou po plastické chirurgii), zařízení pro jednotky intenzivní péče, kardiologie, neurologie a onkologie, vybavení pro modernizaci nemocnic.

V souvislosti s dlouhodobým plánem Ministerstva zdravotnictví zvýšit prevenci, modernizovat diagnostiku, snížit počet pacientů s cukrovou a rakovinou nebo zkvalitnit život s těmito nemocemi by české firmy mohly místním nemocnicím nabídnout řešení pro zlepšení kvality života pacientů s těmito chorobami, diagnostická zařízení zaměřená na včasnou detekci závažných onemocněních nebo technologie v oblasti onkologie, screeningu apod.

Hlavní důvody, proč je Kolumbie zajímavým trhem se zdravotní technikou:

 • Kolumbie je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v LA. Zdravotnictví je jedním z nejstabilnějších sektorů v rámci země.
 • Kolumbie má nejvyšší hodnocení zdravotního systému v Latinské Americe a podle WHO je 22. nejlepší na světě. 23 z 58 nejlepších nemocnic na kontinentu je právě v Kolumbii.
 • Mezi priority v nadcházejících letech současného ministra zdravotnictví patří tematika nepřenosných chorob, zvyšování kvality péče, důraz na efektivitu nákladů, hledání řešení v oblasti prevence, screeningu a včasné léčby, nebo také dálkové školení a vzdělávání.

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme