Zemědělci či potravináři mohou uspět v Myanmaru i díky rozvojové pomoci

Pro exportéry, kteří usilují o dlouhodobější přítomnost na myanmarském trhu, může být jednou z cest k vytvoření pilotního či referenčního projektu zapojení do české rozvojové spolupráce.

Ukazuje to i příklad dvou českých firem. Šlechtitelská firma Moravoseed si klade za cíl uvést na myanmarský trh nové odrůdy zeleniny, a tak napomoci zvýšit produktivitu tamního zemědělství. Svůj projekt realizuje prostřednictvím programu B2B České rozvojové agentury (ČRA).

Ilustrační fotografie

Program B2B je zaměřený na podporu projektů soukromého sektoru v rozvojových zemích, které mají pozitivní dopad na příslušný region či cílovou skupinu. Typicky se tím myslí rozvoj podnikatelského prostředí, zapojení místních dodavatelů do hodnotových řetězců, posílení konkurenceschopnosti, přenos technologií a know-how, tvorba nových a kvalifikovaných pracovních míst, environmentálně přijatelné technologie nebo zavádění výrobních a pracovních standardů.

V rámci projektu je možné získat až 50 % nákladů na vytvoření studie proveditelnosti či podnikatelského plánu v prvním roce trvání projektu a následně až 40 % nákladů na realizaci projektu. Firmy, které mají zájem o realizaci projektu B2B v Myanmaru, se mohou obrátit na obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rangúnu s žádostí o vytipování potenciálních partnerských firem na myanmarské straně.

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Český traktor pro místní nadaci

Vedle přímé realizace vlastního rozvojového projektu se české firmy mohou zapojit jako dodavatelé například u malých lokálních projektů či jiných rozvojových aktivit, kde je realizátorem místní nezisková organizace. I zde existuje pozitivní příklad z letošního roku: výrobce traktorů Zetor a jejich myanmarský distributor Royal Motors dodali traktor místní nadaci Amara, která ve městě Kalaw a okolí poskytnutý nabízí k zapůjčení zdejším drobným farmářům – pěstitelům kukuřice a zeleniny.

Tato forma zapojení je vhodná zejména pro firmy, které již jsou přítomné na myanmarském trhu, a účast na podobném projektu může z pohledu dodavatele přispět ke zviditelnění výrobků v odlehlejších částech země. Velvyslanectví může v takovém případě napomoci jednak propojením českého vývozce s realizátorem projektu, který má zájem o konkrétní technologii či řešení, ale také další podporou během samotné realizace.

V případě traktoru pro Kalaw místní zástupce Zetoru u příležitosti předání traktoru uspořádal prezentační akci, na které vystoupil ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Rangúnu, aby dále posílil zájem místních zemědělců o české traktory.

Ilustrační fotografie

Zemědělství a potravinářství tvoří více než třetinu HDP

Existují dva hlavní důvody, proč je v Myanmaru vhodným sektorem pro zapojení do rozvojové spolupráce právě zemědělství a navazující potravinářská výroba. Prvním z nich je význam sektoru pro socioekonomický rozvoj země. Zemědělství a navazující potravinářský průmysl tvoří 37,5 % HDP Myanmaru a zaměstnávají přibližně 70 % ekonomicky aktivních obyvatel, což je činí zdaleka nejvýznamnějším sektorem ekonomiky. Význam tohoto odvětví se ještě zvýšil po vojenském převratu v roce 2021 a následném utlumení provozu řady průmyslových firem.

Druhým důvodem je skutečnost, že naprostá většina zemědělské produkce i obchodování s agrárními vstupy (technika, osiva, hnojiva) a výstupy (rýže, zelenina, čaj, káva, cukr apod.) probíhá čistě na rovině B2B.

Exportéři se tudíž nemusí zapojovat do tendrů pořádaných neuznaným a mezinárodně sankcionovaným vojenským režimem doprovázenými právními, reputačními a finančními riziky, jako by tomu bylo u jiných odvětví typicky podporovaných rozvojovými projekty (infrastruktura, vodohospodářství, energetika, odpady apod.).

Ilustrační fotografie

Zájem je o stroje i plemenná zvířata

Pokud jde o konkrétní technologie, které mohou české firmy nabídnout v rámci rozvojových projektů i čistě na komerční bázi, poptávka je po celém spektru zemědělských vstupů: po strojích a zařízeních na zpracování zemědělských výrobků (lisy na oleje, sušičky plodin), stejně jako po zařízeních pro potravinářské závody (konzervárny, masokombináty). Zájem je také o zavlažovací zařízení a systémy pro zajištění celoroční produkce a současně pro snížení spotřeby vody, přičemž vojenská vláda nově specificky podporuje instalaci zavlažovacích zařízení na solární pohon.

Myanmar teprve zavádí moderní formy chovu zvířat, což s sebou nese rostoucí poptávku po plemenných zvířatech a genetickém materiálu (zejména kur a skot), po zařízeních pro velkokapacitní chovy a porážku, ale také po veterinárních léčivech, přípravcích a vybavení. Na místním trhu navíc od roku 2021 soustavně zdražují hnojiva, tím se cena těchto výrobků přibližuje nabídce českých firem a činí je konkurenceschopnějšími.

Roste také zájem zemědělských a potravinářských firem o navýšení exportu svých produktů na vyspělé trhy. Proto nyní ve větší míře poptávají jednak služby v oblasti certifikace potravin (zejména mezinárodní certifikáty bio/organic), ale též šetrná a povolená hnojiva a další přípravky vhodné pro použití v ekologickém zemědělství.

Čeští výrobci zemědělských technologií, přípravků a dalších vstupů, kteří mají zájem o vstup na myanmarský trh, ať již formou zapojení se do rozvojového projektu, nebo čistě vlastními silami, mohou konzultovat své záměry s obchodně-ekonomickým úsekem Velvyslanectví ČR v Rangúnu, který rovněž může napomoci s vyhledáním místních obchodních partnerů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rangúnu (Myanmar). Autor: Kamil Pikal, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Myanmar | Zahraničí

Doporučujeme