Zemědělství – statistický přehled

Do odvětví zemědělství jsou zařazeny podnikatelské subjekty zemědělské prvovýroby, jejichž činností je rostlinná a živočišná výroba a služby pro zemědělství.Za posledních sto let se zemědělská produkční plocha snížila o 1,6 mil. ha. V roce 1918 hospodařily zemědělské podniky na 5,1 mil. ha. Vloni činila obhospodařovaná zemědělská půda jen 3,5 mil. ha.

Osevní plocha zemědělských plodin poklesla v průběhu sta let o více než třetinu. V roce 2017 se rovnala 2,5 mil. ha. V roce 1920 šlo o 3,8 mil. ha. Zemědělci stále vysévají převážně obiloviny. Dnes na polích dominuje pšenice. Před sto lety ale převládalo žito a v hojnější míře se pěstoval také oves.

Stavy hospodářských zvířat zjišťuje Český statistický úřad od roku 1921. Ve sledovaném období klesly hlavně počty skotu, koní a koz.

Pokud jde o pracovníky v zemědělství, největší změny v jejich počtech se odehrály po druhé světové válce. V roce 1948 jich bylo 1,3 mil., z toho 53 % žen. V roce 2016 jsme zaznamenali už jen 130 tis. pravidelně zaměstnaných osob, ženy tvořily třetinu z nich.

Vývoj v roce 2018

Odhadovaný ekonomický výsledek českého zemědělství za rok 2018 představuje zisk ve výši 16,5 mld. Kč, oproti  minulému  roku  poklesl  o  20,0  %. Produkce zemědělského odvětví dosáhla dle předběžných výsledků za rok 2018 hodnoty 135,1 mld. korun, toho rostlinná produkce 75 129,7 mil. Kč, živočišná produkce 51 696,3 mil. Kč, produkce zemědělských služeb 3 654,0 mil. Kč a neoddělitelné nezemědělské vedlejší činnosti 4 650,1 mil. Kč. Meziročně vzrostla o 1,2 %. Převažoval podíl rostlinné produkce (55,6 %) nad živočišnou (38,3 %). V rámci rostlinné produkce byly nejvýznamnějšími plodinami pšenice a řepka, v živočišné převládala výroba mléka a chov jatečných prasat.

Hodnota rostlinné produkce se meziročně zvýšila o 1,3 %. U většiny obilovin (s výjimkou žita, ovsa a ostatních obilovin) došlo k poklesu sklizní, nejvyšší byl u kukuřice na zrno (-16,8 %). Dlouhotrvající sucho se také podepsalo na nižší sklizni máku (-31,8 %), pícnin celkem (-15,9 %), z nich kukuřice na zeleno (-14,0 %), brambor (-15,3 %), zeleniny (-17,7 %), chmele (-24,6 %), cukrovky (-15,3 %); naopak neuškodilo sklizním ovoce včetně jahod (+50,5 %), vinných hroznů (+30 %), řepky (+23,1 %) a hořčice (+22,0 %).

„Zvýšení hodnoty zemědělské produkce bylo důsledkem meziročního zvýšení cen většiny komodit. Výjimkou byly nižší ceny řepky a ovoce, jejichž úroda nebyla významněji ovlivněna suchem,“ říká Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství ČSÚ. V živočišné výrobě došlo ke snížení cen prasat a vajec. Součástí produkce jsou také dotace na výrobky. Ty se meziročně snížily o 8,1 %. 

Pravidelné novinky e-mailem