Zemědělství – statistický přehled

Do odvětví zemědělství jsou zařazeny podnikatelské subjekty zemědělské prvovýroby, jejichž činností je rostlinná a živočišná výroba a služby pro zemědělství.

Za posledních sto let se zemědělská produkční plocha snížila o 1,6 mil. ha. V roce 1918 hospodařily zemědělské podniky na 5,1 mil. ha. V roce 2017 činila obhospodařovaná zemědělská půda jen 3,5 mil. ha.

Osevní plocha zemědělských plodin poklesla v průběhu sta let o více než třetinu. Výměra zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch v roce 2019 činí 3 524 tis. ha, tj. o 443 ha více než v roce loňském. Výměra orné půdy zaujímá 2 486 tis. ha, což je snížení o 276 hektarů proti roku předchozímu. Její podíl na zemědělské půdě je stejně jako v loňském roce 70,6 %. V roce 1920 šlo o 3,8 mil. ha. Zemědělci stále vysévají převážně obiloviny. Dnes na polích dominuje pšenice. Před sto lety ale převládalo žito a v hojnější míře se pěstoval také oves.

Stavy hospodářských zvířat zjišťuje Český statistický úřad od roku 1921. Ve sledovaném období klesly hlavně počty skotu, koní a koz.

Pokud jde o pracovníky v zemědělství, největší změny v jejich počtech se odehrály po druhé světové válce. V roce 1948 jich bylo 1,3 mil., z toho 53 % žen. V roce 2016 jsme zaznamenali už jen 130 tis. pravidelně zaměstnaných osob, ženy tvořily třetinu z nich.

Vývoj v roce 2020

Produkce zemědělského odvětví v základních běžných cenách v roce 2020 podle prvního odhadu činí 145,4 mld. Kč, meziročně se jedná o 3,1% nárůst. Podnikatelský důchod ze zemědělské činnosti je meziročně vyšší o 11,2 %, jeho hodnota je odhadována na 19,1 mld. Kč.

Hodnota rostlinné produkce dosahuje 82,8 mld. Kč, meziroční zvýšení činí 3,6 %. „Na příznivém vývoji v roce 2020 rostlinné produkce se podílí zejména dobrá sklizeň obilovin, řepky, luskovin a krmných plodin. Cenový nárůst vykazují především technické plodiny a ovoce.“ říká Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Sklizňová plocha obilovin (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin) se meziročně snížila o 7,7 tis. ha tj. o 0,6 % na 1 344,9 tis. ha. Celková sklizeň ve výši 8 126,7 tis. tun byla proti roku 2019 vyšší o 480,5 tis. tun, tj. o 6,3 %. Nad úrovní roku 2019 je sklizeň všech obilovin. Pšenice jarní se sklidilo 103,2 tis. tun, což je o 7,4 tis. tun více (o 7,8 %) než v minulém roce. Ječmene jarního se sklidilo 1 118,3 tis. tun, což je o 44,3 tis. tun více (o 4,1 %), ovsa 183,4 tis. tun, což je o 48,9 tis. tun více (o 36,4 %). Základních obilovin bylo sklizeno více než v roce minulém. Pšenice bylo sklizeno 4 902,4 tis. tun, tj. o 90,3 tis. tun více (o 1,9 %) než v roce minulém. Sklizeň ječmene byla 1 816,2 tis. tun, tj. o 98,1 tis. tun více (o 5,7 %). Kukuřice na zrno bylo sklizeno 825,5 tis. tun, což je o 205,2 tis. tun více (o 33,1 %) než v roce 2019.

Podle výsledků strukturálního šetření Vinice 2020 obhospodařovalo 16,5 tisíce pěstitelů révy 18,1 tisíc hektarů vinic. Ve srovnání s výsledky předcházejícího šetření z roku 2015 se počet pěstitelů snížil o 9,2 % a rozloha vinic se rozšířila o 2,3 %. Mezi nejrozšířenější pěstované odrůdy patří Veltlínské zelené a Müller Thurgau.

Hodnota živočišné produkce se očekává 53,7 mld. Kč, o 1,7 % více než v roce 2019, a to díky vyšším hodnotám produkce vajec (+8,3 %) a mléka (+3,1 %).

Podle stavu k 31. prosinci 2020 se počet prasat proti stejnému období předchozího roku zvýšil o 37,1 tis. kusů (o 2,5 %), z toho počty prasnic vzrostly o 1,8 tis. kusů (o 2,0 %). Proti stavu k 30. 6. 2020 stavy prasat vzrostly o 1,6 %, z toho stavy prasnic vzrostly o 2,7 tis. kusů (3,0) %.

Podle stavu k 31. prosinci 2020 se stavy skotu proti stejnému období předchozího roku snížily o 27,0 tis. kusů (o 2,0 %), z toho počet krav ostatních se snížil o 6,0 tis. ks (o 2,9 %) a počet dojených krav se snížil o 4,4 tis. kusů (o 1,2 %). Proti počátku 2. pololetí 2020 stavy skotu klesly o 4,7%, z toho stavy krav ostatních klesly o 5,0 % a počet dojených krav se snížil o 0,4 %.

Nákladové položky účtu v roce 2020 mají rostoucí trend. Odhad nárůstu mezispotřeby je o 0,6 % na 96,5 mld. Kč, náhrad zaměstnancům o 5,8 % na 34,4 mld. Kč a předepsaného pachtovného a ostatního nájemného z nemovitostí o 2,0 % na 8,0 mld. Kč.

Hrubá přidaná hodnota v roce 2020 je kalkulována ve výši 48,9 mld. Kč, tj. meziročně o 8,4 % více. Vývoj ukazatele čisté přidané hodnoty má rostoucí tendenci o 15,0 % na úroveň 29,0 mld. Kč. Ostatní dotace na výrobu dosahují 35,0 mld. Kč, jde o 1,1% nárůst meziročně.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme