Získat patent na vynález by mohlo být v EU snazší

V době ostré konkurence na globálních trzích podnikatelé často čelí nekalým praktikám ohrožujícím jejich průmyslové vlastnictví. Průmyslové vlastnictví již není hodnota, kterou by si musely chránit pouze nadnárodní korporace, v dnešní době je to otázka i pro malé a střední podniky.Ochrana průmyslového vlastnictví je ve 21. století nezbytná, ne-li přímo elementární. Průmyslové vlastnictví již není hodnota, kterou by si musely chránit pouze nadnárodní korporace, ale v dnešní době je to také otázka více než aktuální pro malé a střední podniky či výzkumné instituce.

Ve světle celosvětového trendu proto ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) kontinuálně popularizuje dostupné prostředky a cesty účinné ochrany průmyslového vlastnictví na domácím, ale i na světových trzích. Zároveň informuje české podnikatele o aktuálním vývoji v oblasti národní i unijní právní úpravy tak, aby byli schopni v co nejširší míře využívat národní i zahraniční (či mezinárodní) systémy patentové ochrany.

EU posiluje spolupráci v patentové ochraně

Ani Evropská unie nestojí stranou. Na její půdě lze aktuálně sledovat vývoj ohledně takzvaného jednotného evropského patentu. Myšlenka zavedení takového patentu je stará již bezmála 40 let, nicméně žádný z předchozích pokusů o jeho vytvoření doposud nedospěl ke zdárnému konci.

Aktuálně probíhající pokus dostal své reálné obrysy v roce 2009, kdy světlo světa spatřila Dohoda o jednotném patentovém soudu (dohoda o JPS) a související legislativní návrhy.

Zavedení patentu s jednotným účinkem by mělo umožnit získání patentu na vynález v zúčastněných členských státech EU snáze, levněji a s možností jeho společného vymáhání před Jednotným patentovým soudem. Tím by se zjednodušil proces získávání patentu, mimo jiné také pokud jde o překlady, a zároveň by se vyloučila nutnost vést v případě sporu paralelní patentová řízení v několika členských státech najednou.

Samotná dohoda o JPS říká, že nabude účinnosti a s ní i jednotný unijní patent od okamžiku, co dohodu o JPS ratifikuje alespoň 13 členských států EU s podmínkou, že mezi nimi budou také Německo, Francie a Velká Británie. Ačkoli dohodu již ratifikovalo 15 členských států EU, Německo a Velká Británie mezi nimi zatím chybí.

Česká republika byla jednou ze zemí, která k dohodě o JPS přistoupila.
Avšak patří také mezi ty země, které ji dosud neratifikovaly.

Ve světle tohoto vývoje se nabízí otázka, zda také v tomto případě další pokus o zavedení jednotného evropského patentu neztroskotá. Mohlo by tomu nasvědčovat podání žádosti o posouzení souladu této dohody s německým právním řádem k německému ústavnímu soudu, ale třeba i vyjednávání o vystoupení Velké Británie z EU. Z Velké Británie, pokud jde o ratifikaci dohody, ovšem stále zaznívají pozitivní ohlasy a v případě, že nebude proti ani německý ústavní soud, nic není ztraceno.

Také Česká republika byla jednou ze zemí, která k dohodě o JPS přistoupila. Současně však patří mezi země, které ji dosud neratifikovaly. Aby byly vyjasněny dopady přijetí takového systému v České republice, Úřad průmyslového vlastnictví společně s MPO zadal vypracování studie k dopadům zavedení jednotného patentu u nás.

Závěry studie došly k celkem jednoznačnému výsledku. Z hlediska stávajícího stavu ekonomiky a právního řádu ČR bude nejlepším řešením odložení ratifikace dohody o JPS do doby, než systém nabude účinnosti a bude možné vyhodnotit reálná data o jeho fungování.

K těmto závěrům MPO uspořádalo v listopadu loňského roku také diskusi se zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP), ministerstva spravedlnosti, České advokátní komory, Komory patentových zástupců a s dalšími partnery. V rámci kulatého stolu všichni zúčastnění podpořili závěr o potřebě odkladu ratifikace, a tedy odkladu zavedení jednotného unijního patentu v České republice.

MPO tak bude i nyní sledovat další vývoj systému jednotného unijního patentu v již zapojených členských státech EU a nadále o něm bude informovat podnikatele a další zainteresovanou veřejnost.

Informační akce ministerstva průmyslu a obchodu pro širokou veřejnost

MPO se neomezuje pouze na prosté informování veřejnosti o vývoji na půdě EU či uvnitř ČR, ale pořádá také řadu konferencí a workshopů pro podnikatele a zainteresovanou veřejnost k problematice ochrany průmyslového vlastnictví obecně.

V letech 2016 a 2017 ministerstvo ve spolupráci s ÚPV uspořádalo řadu úspěšných seminářů k ochraně duševního vlastnictví v Praze, na kterých vystoupili přední odborníci z této oblasti i zástupci patentově úspěšných firem, jako jsou například společnosti Linet nebo Škoda Auto, aby se podělili o své zkušenosti z této oblasti.

Semináře nabídly komplexní úvod do ochrany průmyslových práv a patentových databází a rovněž poskytly návod na financování inovací a patentových aktivit.

Dohoda o JPS nabude účinnosti, až ji rati kuje alespoň 13 členských států EU s podmínkou,
že mezi nimi bude také Německo, Francie a Velká Británie.

V říjnu 2017 uspořádaly MPO a ÚPV informativní workshop k ochraně průmyslového vlastnictví na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a v trendu informovat podnikatele o možnostech efektivní ochrany jejich průmyslového vlastnictví přímo v regionech hodlá resort průmyslu pokračovat i v roce 2018. Navázal proto spolupráci také s AMSP a v průběhu měsíců dubna až června 2018 vyráží s těmito semináři do regionů.

V dubnu proběhly semináře v Plzni a v Liberci, 24. května bude uspořádán seminář v Ostravě a konečně 7. června v Brně. Na tyto semináře je možné se přihlásit na stránkách AMSP. Více informací o těchto seminářích naleznete také na stránkách ministerstva průmyslu a obchoduÚřadu průmyslového vlastnictví.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Vladimír Bärtl, náměstek ministra průmyslu a obchodu (bartl@mpo.cz).

• Témata: Legislativa

Doporučujeme