Zkušební ústav navazuje na tradici sahající až do 19. století, nově se prosadil i v Koreji

Společnost zajišťuje služby pro firmy, které se chystají se svým výrobkem vstoupit na nový trh. Certifikace či posuzování shody potvrdí, zda zaváděný produkt odpovídá místním technickým, bezpečnostním či hygienickým normám.Strojírenský zkušební ústavHistorie Strojírenského zkušebního ústavu (SZÚ) spadá do konce 19. století, kdy byl podnik zřízen nejprve v roce 1898 v Jablonci nad Nisou a později, v roce 1919, také v Brně. Tehdy nesl název „Zemský ústav pro zvelebování živnosti při obchodní a živnostenské komoře“. Od roku 1950 byl přejmenován na závod „Kovotechna“.

Letos si firma připomíná 50. výročí používání novodobého názvu státního podniku, který nese od roku 1965 až do současnosti. I když je SZÚ státní podnik, není navázán na státní rozpočet, a nezískává tak žádné peníze z veřejných zdrojů. Na svůj provoz i další rozvoj si tak musí umět v konkurenci dalších zkušeben vydělat sám.

Jako subjekt zřízený Ministerstvem průmyslu a obchodu se SZÚ také inspiruje exportní strategií vlády, vymezenou v tuto chvíli pro roky 2012 až 2020.

Realita je však mnohdy složitější. „Pohyby na globálních trzích jsou dnes čím dál tím více nepředvídatelné, a proto také dobrá znalost a orientace v mezinárodním obchodu a politice napomáhá dospět ke správným manažerským rozhodnutím, ačkoli jen v obecné rovině,“ konstatuje Michal Dvořáček z oddělení zahraniční spolupráce SZÚ Brno.

Vstupenka na globální trh

Strojírenský zkušební ústav„Typickým příkladem zákazníka SZÚ je tuzemská či zahraniční firma, která uvažuje o uvedení svého výrobku nebo technologie na některý mezinárodní, popř. globální trh, kde je vyžadována určitá povinná, popřípadě dobrovolná certifikace,“ vysvětluje dále Michal Dvořáček.

V těchto případech je vyžadována asistence ve formě služeb takzvané třetí strany, nejčastěji z oblasti TIC (Testing, Certification & Inspection), tedy „zkušebnictví, certifikace a inspekční činnosti“. Právě v této oblasti se SZÚ dlouhodobě pohybuje a zde také nabízí své odborné služby.

„Ty jsou v ČR vymezeny především zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a pak také rozsahem našich akreditací pro výkon zkoušek dle platných norem,“ konstatuje Michal Dvořáček.

Požadavky na posuzování shody výrobků jsou dány jak vládními nařízeními pro oblast České republiky, tak směrnicemi Evropského společenství pro oblast Evropské unie. SZÚ je Notifikovanou osobou č. 1015 Evropského společenství pro posuzování shody k 14 direktivám EU. Zajišťuje tak posuzování výrobků z pohledu bezpečnosti, funkčnosti a dalších základních požadavků norem, které se na ně vztahují.

Kladné posouzení vede k vydání výstupních dokumentů, většinou certifikátu, jež je podkladem výrobci k vydání Prohlášení o shodě. A na základě tohoto prohlášení může daný výrobce uvádět své výrobky na trhy v rámci EU.

Směr USA a Kanada

SZÚ zajišťuje či zprostředkovává dokumenty potřebné pro uvádění výrobků také na trhy Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) a pro export do celé řady zemí. Například do celní unie v Rusku, Bělorusku a Kazachstánu, dále na Ukrajinu, do Indie, Koreje, Tchaj-wanu nebo do Číny.

„V současné době probíhají přípravy k nalezení klíčových partnerství s vhodnými subjekty a podobnými institucemi jako je SZÚ na severoamerickém a jihoamerickém kontinentu,“ popisuje Michal Dvořáček.

Partnerství napomáhají uzavírat také spolupráce například ve formě členství ve významných světových asociacích. To může zákazníkům SZÚ zajistit širší portfolio nabízených služeb, včetně posuzování výrobků pro vzdálená teritoria jako je celní unie v Rusku, Korea, Indie, Tchaj-wan či Severní Amerika. Cesta k tomu může vést přes vzájemné uznávání zkoušek či kladné výsledky takzvaných mezilaboratorních porovnávání.

Při rozšiřování svých aktivit v zahraničí podnik sází na promyšlenou strategii. „Ta nebude nikdy znamenat ‚snadné a průměrné služby za minimální cenu‘, nýbrž ‚kvalitní přístupy, znalosti, moderní technologie a odpovídající cena‘. Ale zejména touhu zachovat dobré jméno našeho podniku i pro budoucí generace,“ podotýká Michal Dvořáček.

Maďarský úspěch a korejská výzva

Nedávno společnost oficiálně vstoupila na maďarské, srbské a rumunské teritorium. Vrací se tak na některé z trhů, kde působila ještě v socialistické éře. „Stalo se tak prostřednictvím místních obchodních zástupců, kteří v roce 2014 absolvovali počáteční školení v SZÚ a kteří zde jednají jménem a ve prospěch SZÚ v roli prostředníků, neboť zastoupení českého subjektu v těchto zemích vyžaduje z mnoha důvodů, především po jazykové stránce, zcela individuální přístup,“ popisuje podobu expanze Michal Dvořáček.

Strojírenský zkušební ústav, test kol„Maďarsko se díky počátečnímu úspěchu našeho maďarského obchodního zástupce začíná rozvíjet velmi příznivě. V Rumunsku a v Srbsku jsme teprve na počátku dlouhé, ale věříme že úspěšné cesty. Jednotlivá zastoupení SZÚ své vlastní týmy postupně rozšiřují, a to je pro tuto chvíli dobrý signál,“ dodává Michal Dvořáček.

Start v nových regionech usnadnila firmě i spolupráce s vládní agenturou na podporu exportu CzechTrade. „Vynikající odezvu jsme obdrželi především z bukurešťské kanceláře CzechTrade vedené Michalem Holubem, který nám několikrát, často i velmi účinně,přispěl svými znalostmi a dobře zpracovanými analýzami trhu,“ oceňuje Michal Dvořáček. SZÚ je rovněž členem Exportního klubu při CzechTrade.

Na opačném konci světa se SZÚ velmi úspěšně prosadil v Jižní Koreji. V roce 2012 tam společnost navázala spolupráci s místním partnerem, který se poté etabloval jako zahraniční zástupce SZÚ na tomto trhu.

„Od té doby proběhlo mnoho vzájemných výměn, zahraničních služebních cest a konzultací, které uspíšily pochopení a poznání obou stran. Ve světle těchto snah se jeví jako mimořádně úspěšná zejména spolupráce při zajišťování procesu posuzování shody pro korejské výrobce, kteří se prostřednictvím našeho korejského partnera obrátili na SZÚ se svým požadavkem na zajištění CE certifikace pro Evropskou unii,“ popisuje Michal Dvořáček.

Nejúspěšněji se spolupráce na korejském trhu odvíjí v oblasti certifikace plynového (GAD – Gas Appliances Directive), mechanického (MD – Machinery Directive) a elektrického zařízení (LVD – Low Voltage Directive a EMC – Electromagnetic Compatibility). „Přičemž tento postup probíhá ve skutečnosti oboustranně, tedy nejen ve směru certifikace pro EU, nýbrž také pro případy, kdy zahraniční zákazníci vyžadují korejské certifikační značky jako např. KCs a S-mark, vydávané převážně korejskou agenturou KOSHA,“ popisuje Michal Dvořáček rozsah služeb poskytovaných SZÚ v Koreji.

Pronikání na tamní trh přitom nekomplikovala jen jazyková bariéra. Česká firma se musela vyrovnat i s odlišnou mentalitou Korejců a pochopit zvyklosti uplatňované při obchodních jednáních. „Od počátku nebylo vždy předem jasné, jak bude druhá strana reagovat, a často jsme až zpětně chápali, v čem jsme zvolili nějakou nevhodnou taktiku při obchodním jednání,“ podotýká Michal Dvořáček.

Nejenom posuzování shody

Kromě posuzování shody nabízí SZÚ svým zákazníkům odborné služby zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků, systémů managementu a personálu, a působí rovněž jako inspekční orgán a kalibrační laboratoř.

SZÚ je mimo jiné i akreditovanou laboratoří DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches), akreditovanou zkušební laboratoří UIAA pro veškeré horolezecké prostředky, zkušební laboratoří pro tepelná čerpadla registrovanou v EHPA (European Heat Pump Association) a kromě toho působí také jako akreditovaná laboratoř v certifikačním systému MCS (Microgeneration Certification Scheme).


„Dalším typem zákazníka jsou spotřebitelské organizace, které provádějí různé testy výrobků. V našich laboratořích jsme již pro tyto organizace zkoušeli například jízdní kola, kočárky, cyklosedačky, hasicí spreje, robotické vysavače, stany, školní aktovky, vozíky za jízdní kola, nosiče kol na tažná zařízení, akuvrtačky, dětské cyklistické přilby a další výrobky,“ dodává Michal Dvořáček.

Se svými pracovišti v Brně, v Jablonci nad Nisou, Nitře, Žilině a několika kancelářemi v dalších městech je SZÚ jednou z největších zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací v České a Slovenské republice.

Podnikání v oboru služeb se liší od prodeje výrobků. „Služba jako taková nepotřebuje ani zvláštní balení ani design, ale vynikající kvalitu. Služby se neprodávají tak jako například výrobky, jsou to ale především lidé, jejich znalosti a dovednosti, které dodávají službě na lesku a zajišťují rovněž renomé toho, koho zastupují,“ konstatuje Michal Dvořáček.

Běh na dlouhou trať

Podle něj je přitom relativně snadné poskytnout zákazníkovi jednorázovou službu. „To však není vítězství, nýbrž jen dílčí úspěch. Za úspěšné považujeme opakované požadavky a poptávky po našich odborných službách a dobré reference, které se mezi zákazníky šíří, troufáme si říci, pokud ne rychleji, tak minimálně bezpečněji a úspěšněji než přenos dat na internetu,“ dodává Michal Dvořáček.

Odborné znalosti se firmě daří uchovávat a rozvíjet také díky nízké fluktuaci zaměstnanců. Na některých trzích je to velmi důležité kritérium. „Například pro asijské zákazníky je zárukou odborných znalostí i dlouhá doba, po kterou někteří naši kolegové v SZÚ působí,“ upozorňuje Michal Dvořáček. 

Aby na trhu obstála, musí se podle Michala Dvořáčka firma neustále věnovat inovacím. Zdokonaluje jak služby, tak své technické zázemí vlastních laboratoří, zkušeben a vyvíjí i vlastní zkušební zařízení.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme