Změna myšlení je prvním krokem k cirkulární ekonomice

Cirkulární ekonomika – slova, která často slýcháme, ale jejich význam si mnohdy neumíme přesně představit. Cirkulární ekonomika je na pořadu dne nejen v Evropě, ale stále větší měrou také na úrovni Česka republiky.

Lidé i podniky si čím dál více uvědomují, že není možné vyrábět donekonečna způsobem, který zdroje pouze čerpá a po jejich využití je do koloběhu žádným způsobem nevrací.

Spotřeba a ekonomický růst založený na využívání vzácných surovin, které pouze proběhnou řetězcem „vytěžit – vyrobit – použít – vyhodit“, v 21. století neobstojí. Naopak vyspělost ekonomiky se bude víc a víc posuzovat právě podle toho, jak pracuje se zdroji, jak dokáže prodloužit životní cyklus produktů a minimalizovat odpad jako takový. A je stále jasnější, že si nemůžeme dovolit spotřebovávat více surovin, než kolik jich dokážeme vyprodukovat. Většina materiálových toků má navíc pouze lineární povahu. Nadto poptávka po surovinách neustále roste, takže je v zájmu všech šetrněji nakládat s těmi, které jsme již získali, aby z nich vznikla další hodnota pro ekonomiku.

Miliardy eur úspor

Cirkulární ekonomika nabízí řešení, a to prostřednictvím jejích základních principů, kterými jsou uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde suroviny neztrácejí hodnotu.

Toho lze dosáhnout zaváděním opatření, jako je prevence vzniku odpadů, ekodesign výrobků, opětovné použití, čerpání energie z udržitelných zdrojů a navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje.

Cirkulární ekonomika je naší odpovědností, říkají ředitelé firem

Aplikace takových opatření by mohla firmám v celé Evropské unii ušetřit 600 miliard eur, což je 8 % jejich ročního obratu. Tím by se také snížily emise skleníkových plynů ročně o dvě až čtyři procenta. Nový model hospodářství bezesporu otevírá také prostor pro inovace a nová pracovní místa.

Cirkulární ekonomika přináší dobré výsledky i na makroekonomické úrovni. McKinsey & Company v roce 2015 odhadli, že díky aplikaci principů cirkulární ekonomiky by se Evropská unie, historicky závislá na dovozu surovin z celého světa, mohla nejen vypořádat se svými environmentálními a společenskými problémy, ale od roku 2030 ušetřit až 1,8 bilionu eur.

Lepší využití zdrojů

Krom oběhového hospodářství není moc dalších alternativ, kterými bychom mohli snížit environmentální zátěž, zlepšit energetickou účinnost i lepší využití zdrojů. Není pochyb o tom, že cirkulární ekonomika představuje pro Českou republiku obrovskou příležitost pro životní prostředí, ale především pro vytvoření zcela nového průmyslového odvětví a ekonomický rozvoj. Potřebujeme k tomu ovšem srozumitelnou a přímou politiku, jednoduchou legislativu, podporu inovací na všech úrovních a v neposlední řadě také progresivní myšlení.

Cirkulární Česko 2040 se zaměřuje na 10 prioritních oblastí

  • Produkty a design
  • Spotřeba a spotřebitelé
  • Odpadové hospodářství
  • Průmysl, suroviny stavebnictví, energetika
  • Bioekonomika a potraviny
  • Cirkulární města a infrastruktura
  • Voda
  • Výzkum, vývoj a inovace
  • Vzdělávání a znalosti
  • Ekonomické nástroje

Rozsah zvolených oblastí vychází z předpokladu, že pohled na cirkulární ekonomiku v ČR musí být komplexní a zaměřit se na všechny fáze ekonomického cyklu.

Na úrovni České republiky je připraven dokument formující nezbytné kroky k tomu, aby náš stát byl prostřednictvím cirkulární ekonomiky dlouhodobě odolný vůči environmentálním hrozbám, rozvíjel udržitelný společenský systém a ještě z toho profitoval.

Jedná se o Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040 (Cirkulární Česko 2040), který reflektuje nezbytnost prosazení principů oběhového hospodářství v České republice, řadí oběhové hospodářství mezi její priority a který by na podzim roku 2021 měl být schválen vládou České republiky.

Dokument Cirkulární Česko 2040 má za cíl, aby cirkulární ekonomika přinesla České republice podstatné environmentální, ekonomické a společenské přínosy, jako je zlepšení ochrany životního prostředí, posílení konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti, tvorbu nových pracovních míst a zvýšení surovinové bezpečnosti.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Lenka Janáková

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme