Změny v dani z příjmů fyzických osob platné od roku 2015

Největší změna čeká živnostníky ve výdajových paušálech. K dalším významným změnám patří obnovení slev pro pracující důchodce nebo zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě.Od příštího roku čeká živnostníky velká změna. Výdajové paušály totiž budou nově omezeny stropem. Nové podmínky budou platit i pro živnostníky a zemědělce. Všechny OSVČ by měly včas provést důkladný finanční propočet, zdali se jim vyplatí paušál, nebo daňová evidence.

„Nová legislativní úprava sjednocuje přístup ke všem kategoriím osob samostatně výdělečně činných v tom ohledu, že si budou moci plnou procentní výši výdajů uplatnit u příjmů do výše maximálně 2 miliony korun, pak již nastupuje omezení absolutní částkou,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Samotná procentní sazba paušálů zůstává zachována a bude se nadále pohybovat od 30 do 80 % dle vykonávané činnosti. V přiložené tabulce je pro názornost uvedena maximální částka výdajových paušálů pro jednotlivé činnosti.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Chcete vědět, co vás čeká v příštím roce? Připravili jsme pro vás speciál Změny pro podnikatele 2015

Jak se změní výdajové paušály v roce 2015

Pro některé OSVČ jsou výdajové paušály výhodné, pro jiné nikoliv. Situace je individuální. Je potřeba si provést vlastní finanční propočty, zohlednit časovou úsporu a vedlejší náklady.

Protože však procentní výše paušálů stoupala, zvyšovala se i jejich obliba. OSVČ, které mají skutečné výdaje nižší než výdaje stanovené paušálem, odvedou na dani z příjmu i sociálním a zdravotním pojištění méně než při uplatnění výdajů ve skutečné výši.

Paušály přinášejí též časovou úsporu a šetří i administrativní výdaje, neboť OSVČ mnohdy zvládnou veškeré daňové povinnosti samy, nemusí využívat externích služeb. Výdajové paušály jsou jednoduché, jelikož není potřeba zjišťovat, zdali jsou vynaložené výdaje daňově uznatelné, či nikoliv.

Výši výdaje paušálem ovlivňuje nejen to, kolik se zaplatí na dani z příjmu, ale rovněž i povinné odvody na sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění. Daň z příjmu fyzických osob se vypočítává z daňového základu, což je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Sociální a zdravotní pojištění se počítá z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Jsou-li výdaje paušálem vyšší než skutečné výdaje, dochází k úspoře na dani z příjmu fyzických osob i na sociálním a zdravotním pojištění.

„Uplatňování paušálních výdajů je při výkonu uvedených činností zajímavou alternativou spíše pro drobné zemědělce a živnostníky s příjmy do dvou milionů korun. K dalšímu významnému nárůstu OSVČ, které přejdou na daňovou evidenci, by nemělo dojít,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.

OSVČ Pro rok 2015 Maximální částka výdajů
Osoby podnikající v zemědělství     80 % 1 600 000 Kč
Osoby s příjmy z řemeslných živností 80 % 1 600 000 Kč
Ostatní živnostníci 60 % 1 200 000 Kč
Ostatní OSVČ (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři…) 40 % 800 000 Kč
Osoby s příjmy z pronájmu 30 % 600 000 Kč

Zdroj: Mazars

Přehled významných změn v dani z příjmu fyzických osob pro rok 2015

 • Obnovení možnosti  uplatnění slevy na dani pro pracující důchodce dle §35ba odst. 1 písm. a) zákona o dani z příjmu.
 • Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě dle §35c ZDP (pro 2015: ve výši na jedno dítě v částce 13 404 Kč, ve výši na druhé dítě v částce 15 804 Kč, ve výši na třetí dítě a další  v částce 17 004 Kč).   
 • Omezení v nastavení výdajových paušálů pro osoby samostatně výdělečně činné
  a) u činností spadajících do paušálů ve výši 80 % (§ 7 odst. 7 písm. a) ZDP) bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 1,6 mil. Kč (tedy maximálním možným odpočtem rovným 80 % z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč),
  b) u činností spadajících do paušálů ve výši 60 % (§ 7 odst. 7 písm. b) ZDP) bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 1,2 mil. Kč (tedy maximálním možným odpočtem rovným 60 % z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč).
 • Zdanění  příspěvků zaměstnavatele v případě předčasného výběru pojistného na  životní pojištění dle  §6 odst.9 písm. p) bod 3, §15 odst.6 zákona o dani z příjmu.
 • Omezení osvobození majetkového prospěchu zaměstnance z bezúročné půjčky do výše 300 000 Kč  dle  §6 odst.9 písm. v) zákona o dani z příjmu.
 • Zahraniční agentury práce, které mají na území České republiky zřízenu organizační složku a povolení k pronájmu pracovní síly, budou zdaňovat tuto pracovní sílu prostřednictvím organizační složky dle  §38c, § 6 odst. 2, 38h odst.10 zákona o dani z příjmu.
 • Opět budou samostatným základem daně podléhajícím srážkové dani pouze příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize
  Tak tomu bylo do konce roku 2013, změna je pouze ve výši příjmů z původních 7 000 na 10 000 Kč dle § 7 odst. 6  zákona o dani z příjmu.
 • Daňové přiznání již za rok 2014 nebude muset podávat poplatník – fyzická osoba, u níž se zvýšila během roku o solidární zvýšení daně pouze záloha na daň
  Povinnost podat daňové přiznání bude pouze v případě, že  se o tohoto poplatníka  zvyšuje o solidární zvýšení daň za zdaňovací období dle § 16a zákona o dani z příjmu.
 • Nové ustanovení 38v zavádí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob novou oznamovací povinnost, týkající se osvobozených příjmů.
  Poplatník bude oznamovat každý osvobozený příjem (jednotlivý příjem), a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. Oznamuje se příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč – příjem se posuzuje jednotlivě dle  § 38v  zákona o dani z příjmu.
 • Mění se  lhůty  spojené s ročním zúčtováním – navrácení v původní stav, tzn. roční zúčtování záloh do 31.3., vrácení přeplatků se zúčtování mzdy za březen dle §38ch zákona o dani z příjmu.
 • Zavádí se nová sleva na dani za umístění dítěte  v předškolním zařízení pro děti dle § 35ba odst. 1 písm. g) a § 35bb zákona o dani z příjmu.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme