Rozvojová spolupráce

Význam zahraniční rozvojové spolupráce v posledních letech roste jak v evropském měřítku, tak zejména v České republice. Dokladovat to lze zvyšujícím se objemem finančních prostředků, které na tuto oblast vydávájí jednotlivé členské státy EU včetně ČR, ale také Evropská komise. O zakázky financované z těchto zdrojů se mohou ucházet české podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Tato rubrika si klade za cíl informovat o systému zahraniční rozvojové spolupráce ČR i EU a zvýšit povědomí podnikatelské veřejnosti o možnostech účasti na rozvojových projektech.

Rozvojová spolupráce a zahraniční pomoc EU

Evropská unie je v oblasti spolupráce s rozvojovými zeměmi velmi zkušeným hráčem – EU jako celek (v součtu komunitární a národní úrovně) je vůbec největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci. EU je současně také největším obchodním partnerem mnoha rozvojových zemí. Na politiky rozvojové a vnější spolupráce se klade rostoucí důraz a Evropská komise na ně věnuje stále více finančních prostředků.


Zahraniční pomoc EU je poskytována prostřednictvím širokého spektra regionálně nebo tematicky zaměřených programů, které jsou financovány ze zdrojů společného unijního rozpočtu a z tzv. Evropského rozvojového fondu. Tyto prostředky každoročně dosahují výše téměř 9 mld. EUR. Po vstupu České republiky do EU se o evropské finanční prostředky mohou ucházet také české podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.


Zahraniční rozvojová spolupráce ČR

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je integrální součástí české zahraniční politiky. ČR v souladu s principy EU a ochranou zájmů ČR provádí vlastní ZRS a to jak na dvoustranném, tak na mnohostranném základě. ZRS České republiky je v porovnání s ostatními novými členskými státy EU na velmi dobré úrovni a dále se rozvíjí, objem finančních prostředků věnovaných na ZRS by měl dále nárůstat za současného zvyšování efektivnosti sektorové i teritoriální koncentrace jejich použití.


Zahraniční rozvojová spolupráce ČR vychází z principů partnerství (ZRS musí být vedena poptávkou po pomoci ze strany příjemce, nikoliv nabídkou poskytovatele), efektivnosti a transparentnosti. ZRS odráží zájmy a potřeby ČR a napomáhá intenzifikaci politických a hospodářských vztahů mezi partnerskými zeměmi a ČR. Poskytování ZRS je v souladu s bezpečnostními zájmy ČR.