Dodatek k žádosti o vydání povolení k vývozu podle § 11 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy

Žádost se podává ve třech kopiích. Ve formuláři žadatel vybere příslušný rámeček a vyplní jej, ostatní přeškrtne. Dodatek je přílohou Metodického pokynu k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových

Instituce
Ministerstvo kultury (MK)
Platnost formuláře od
01.11.2015

Formulář v gesci Ministerstva kultury.

Doporučujeme