Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Formulář pro inventarizaci zařízení, která obsahují PCB a odpadů PCB.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Další formuláře v kategoriích

Osoby, které provozují zařízení obsahující polychlorované bifenyly (PCB) a podléhající evidenci nebo zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci nebo vlastní nebo drží PCB nebo vlastní odpady perzistentních organických znečišťujících látek, nebo provozují nebo vlastní zařízení lehce kontaminovaná PCB, jsou povinny vést samostatně evidenci o těchto zařízeních, PCB a odpadech perzistentních organických znečišťujících látek dle formuláře.

Ohlašování probíhá prostřednictvím systému ISPOP.

Doporučujeme