Přiznání k dani dědické – Finanční správa ČR (FS ČR)

Formulář je určen pro potřeby poplatníků, kterým vznikla povinnost na dani dědické. Dědická daň je platba, kterou platí dědici státu, na základě dědictví ze zákona nebo ze závěti. Předmětem daně je nabytí nemovitého, movitého i nehmotného majetku děděním. Daň dědická je splatná do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Platnost formuláře od
01.11.2017