Přiznání k dani dědické – Finanční správa ČR

Formulář je určen pro potřeby poplatníků, kterým vznikla povinnost na dani dědické.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Dědická daň je platba, kterou platí dědici státu, na základě dědictví ze zákona nebo ze závěti. Předmětem daně je nabytí nemovitého, movitého i nehmotného majetku děděním. Daň dědická je splatná do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.

Formulář verze 25 5409 MFin 5409 – vzor č. 12

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Právní úpravu vymezoval zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který byl 31. 12. 2013 zrušen. Nyní je tato daň upravena v zákoně o dani z příjmu.

Pokyny:

Doporučujeme