Přiznání k dani dědické – Finanční správa ČR

Formulář je určen pro potřeby poplatníků, kterým vznikla povinnost na dani dědické.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Dědická daň je platba, kterou platí dědici státu, na základě dědictví ze zákona nebo ze závěti. Předmětem daně je nabytí nemovitého, movitého i nehmotného majetku děděním. Daň dědická je splatná do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.

Formulář verze 25 5409 MFin 5409 – vzor č. 12

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Právní úpravu vymezoval zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který byl 31. 12. 2013 zrušen. Nyní je tato daň upravena v zákoně o dani z příjmu.

Pokyny:

Další tiskopisy: