Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 – Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Osoba samostatně výdělečně činná má povinnosti podat vyplněný formulář Přehledu o příjmech a výdajích za daný rok.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Platnost formuláře od
01.01.2021

OSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, vyplněný formulář Přehled o příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a o pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu.

PDF formulář nejprve uložte na disk, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Poučení:

Další informace naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2020 v daňovém speciálu