Žádost o vydání regulačního plánu – Ministerstvo pro místní rozvoj

Regulační plán řeší detailní uspořádání dílčí části území obce (ve výjimečných případech kraje).

Instituce
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
Platnost formuláře od
29.01.2018
Další formuláře v kategoriích

Stavební zákon rozlišuje regulační plán pořizovaný a vydávaný z podnětu nebo na žádost. Formulář se týká pouze regulačního plánu na žádost. Formulář odpovídá příloze č. 10 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Regulační plán na žádost lze vydat na žádost fyzické nebo právnické osoby, pouze stanoví-li tak zásady územního rozvoje nebo územní plán, a je-li jejich součástí zadání regulačního plánu.

K podnětu se připojují mj. stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a návrh regulačního plánu upravený na základě stanovisek dotčených orgánů. Žádost se podává u příslušného pořizovatele, o pořízení regulačního plánu rozhoduje příslušné zastupitelstvo. Obec nebo kraj mohou podmínit vydání regulačního plánu uzavřením smlouvy o spoluúčasti žadatele na vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury.

Informace naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Doporučujeme