Žádost o vydání regulačního plánu – Ministerstvo pro místní rozvoj

Regulační plán řeší detailní uspořádání dílčí části území obce (ve výjimečných případech kraje).

Instituce
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
Platnost formuláře od
29.01.2018

Stavební zákon rozlišuje regulační plán pořizovaný a vydávaný z podnětu nebo na žádost. Formulář se týká pouze regulačního plánu na žádost. Formulář odpovídá příloze č. 10 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Regulační plán na žádost lze vydat na žádost fyzické nebo právnické osoby, pouze stanoví-li tak zásady územního rozvoje nebo územní plán, a je-li jejich součástí zadání regulačního plánu.

K podnětu se připojují mj. stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a návrh regulačního plánu upravený na základě stanovisek dotčených orgánů. Žádost se podává u příslušného pořizovatele, o pořízení regulačního plánu rozhoduje příslušné zastupitelstvo. Obec nebo kraj mohou podmínit vydání regulačního plánu uzavřením smlouvy o spoluúčasti žadatele na vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury.

Informace naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.