Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Znění živnostenského zákona upravující podmínky živnostenského podnikání.

Další formuláře v kategoriích

Zákon č. 455/1991 Sb., upravuje podmínky živnostenského podnikání. Zákon stanovuje druhy živností (živnosti koncesované, živnosti ohlašovací – řemeslné, vázané a volné); co je a není živností, dále podmínky pro provozování živností (odborná způsobilost); rozsah živnostenského oprávnění; dále náležitosti spojené s vydáním živnostenského listu/koncesní listiny a jejich centrální evidencí. V příloze zákona jsou uvedeny Seznamy jednotlivých druhů živností.

§ 1–18 Část I. – Všeobecná ustanovení

Hlava I – Předmět úpravy
§ 1–4

 • Živnost

Hlava II – Provozování živnosti
§ 5–18

 • Subjekty oprávněné provozovat živnost
 • Všeobecné podmínky provozování živnosti
 • Zvláštní podmínky provozování živnosti
 • Překážky provozování živnosti
 • Rozdělení živností
 • Živnostenské oprávnění
 • Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce
 • Pokračování  v provozování živnosti při úmrtí podnikatele
 • Provozovny

§ 19–27 Část II. – Druhy živností

Hlava I – Živnosti ohlašovací
§ 19–25

Díl 1 Živnosti řemeslné

 • Odborná způsobilost

Díl 2 Živnosti vázané

 • Odborná způsobilost

Díl 3 Živnost volná

Hlava II – Živnosti koncesované
§ 26–27

 • Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti

Část III. – Rozsah živnostenského oprávnění

§ 28–44

 • Povinnosti podnikatele
 • Rozsah oprávnění

Část IV. – Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění, živnostenský rejstřík

§ 45–60

Hlava I – Ohlašování živnosti
§ 45–49

Hlava II – Řízení o koncesi
§ 50–56

 • Náležitosti žádosti o koncesi
 • Projednání žádosti
 • Rozhodování o koncesi
 • Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi

Hlava III – Zánik živnostenského oprávnění
§ 57–59

Hlava IV – Živnostenský rejstřík
§ 60

Část V. – Živnostenská kontrola a přestupky

§ 60a–66

Hlava I – Živnostenská kontrola
§ 60a-60d

Hlava II – Přestupky
§ 61-64

 • Přestupky fyzických osob
 • Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
 • Společná ustanovení

Hlava III
§ 65

Hlava IV
§ 66

Část VI. – Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 67–81

Hlava I – Společná ustanovení
§ 67–73a

 • Součinnost orgánů státní správy
 • Místní příslušnost
 • Mezinárodní smlouvy

Hlava II – Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 74–81

 • Zachování dosavadních oprávnění
 • Likvidace majetku po předlužení
 • Zrušovací ustanovení

Vybraná ustanovení novel

Poznámky k zákonu

Redakce portálu BusinessInfo upozorňuje, že jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů.

zpět na začátek

Doporučujeme