Charakteristika Vitebské oblasti

26. 11. 2009 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Vitebská oblast se nachází v severní části Běloruska. Zaujímá 19,3 procent území země, tedy 40,1 tis. km čtverečních s 1,4 mil. obyvatel. Sousedí s Ruskou federací (společná hranice dlouhá 578,5 km), Litvou (192,2 km) a Lotyšskem (165,8 km).

Přes území prochází důležité dopravní tepny, spojující velkoměsta Moskvu, Petrohrad, Rigu, Vilnius, Varšavu a Kijev, nacházející se 400–600 km od Vitebska. Oblast je součástí dvou evropských dopravních koridorů: Berlín–Varšava–Minsk–Moskva (přes město Orša) a Helsinky–Vitebsk–Gomel–Kijev–Plovdiv. Přes území vede plynovod „Jamal–Evropa“ a ropovod „Družba“.

Přírodní zdroje umožňují rozvíjet stavební průmysl, zpracování dřeva, zemědělství, v oblasti se nacházejí největší naleziště dolomitu, rašeliny a sapropelu (organické bahno). Lesy zaujímají 1 314,5 tis. ha, nebo-li 25 % půdního fondu, zásoby dřeva se odhadují na 185 mil. m3. Z 59,6 % jde o jehličnany (z toho borovice 38,7 % a smrky 20,9 %), 39,5 % listnaté (z toho břízy 24,2 %). Každoročně se v oblasti těží a zpracovává 1,8 mil. m3 dřeva. Fond přírodních vodojemů tvoří 1 853 jezer a nádrží s celkovou plochou 97 tis. ha a 1 420 km řek, vhodný pro rozvoj rybného průmyslu.

Nerostné zdroje

Oblast má největší zásoby rašeliny (29 %) v republice s 3 400 nalezišti. Zásoby se odhadují na 1,25 mld. tun. Rašelina je zpracovávána jako palivo (v současnosti jsou prioritními projekty výroba briket a peletek), hnojivo (rašelinové směsi), pro výrobu biostimulátorů, krmných kvasnic, sorbentů a barviv dřevin, vosků, medicínských přípravků, bytovou chemii a polygrafický průmysl.

1 430 vitebských jezer obsahuje sapropel, vhodný pro léčebné účely, výrobu hnojiv, vápenitých materiálů nebo příměsí do krmiva.

Zásoby dolomitu představují 766,3 mil. tun. Využíván je především k výrobě minerálních hnojiv. V současnosti jsou poptávány technologie na výrobu různých výrobků z dolomitu – obkladový materiál, cihly, fajáns, cement, vápno, sádra nebo žáruvzdorný materiál.

V oblasti je odhaleno 200 nalezišť hlíny, vhodných pro výrobu keramzitu, odhadem 70 mil. m3.

Průmysl

Průmyslový komplex oblasti představuje 900 velkých a středních podniků se 120 tis. zaměstnanci. Oblast zabezpečuje 17 % celkového objemu průmyslové výroby země. Z hlediska struktury průmyslové produkce tvoří 54,6 % objemu palivový komplex, elektroenergetika 15,1 %, potravinářský průmysl 7,4 %, chemie a petrochemie 7,2 % (50 % celorepublikové produkce – zejména motorová nafta, benzín, reaktivní palivo, asfalt, mazací oleje, kyseliny a reagenty), lehký průmysl 5,0 % (100 % celorepublikové produkce lněné tkaniny, skleněné tkaniny, akrylových vláken, 25 % hedvábných nití, 97 % koberců, 27 % punčoch, 20 % výrobků z pletiny, 39 % obuvi), strojírenství (63 % celorepublikové produkce kovoobráběcí strojů) a opracování kovů 5,3 %, ostatní 5,4 % (63 % celorepublikové produkce televizorů).

Zahraniční obchod

Zahraniční obchod v roce 2008 dosáhl 7,2 mld. USD. Hlavními položkami exportu jsou ropné výrobky (68 %), textilní výrobky (7,3 %), masné a mléčné výrobky (4,7 %), výrobky z kamene, sádry a cementu (4,6 %), plasty a výrobky z nich (4,2 %), zařízení (3,9 %), obuv (2 %) a ostatní zboží (5,3 %). Import představují minerální suroviny a paliva (69,3 %), stroje, zařízení a dopravní prostředky (7,5 %), ostatní průmyslové výrobky (5,3 %), chemické výrobky (4,7 %), potravinářské výrobky (4,0 %), nedrahocenné kovy (3,6 %), textil a textilní výrobky (2,3 %), plasty a výrobky z nich (2,2 %), kožařská surovina (1,1 %). Teritoriálně je nejvýznamnějším partnerem oblasti Rusko (80 % dovozu ropy), Nizozemí (21,4 %), Velká Británie (6,3 %), Ukrajina (3,0 %), Německo (2,0 %), Lotyšsko (1,5 %), Polsko (1,4 %), Litva (1,2 %) a Čína (1,2 %).

Zahraniční investice

Oblast v roce 2008 zaujímala 4. místo z hlediska přílivu zahraničních investic s objemem 944,8 mil. USD (15,3 % z celorepublikového objemu), což představovalo nárůst o 20,2 % oproti předcházejícímu roku. 97,7 % těchto investic směřovalo do průmyslu. Klíčovým investorem je Ruská federace s 95% podílem. V oblasti působí 230 podniků se zahraniční kapitálovou účastí (Rusko, Německo, Polsko, Holandsko, USA, Litva, Lotyšsko, Estonsko, ČR, Itálie, Turecko, Kanada a další).

V oblasti se nachází Svobodná ekonomická zóna Vitebsk (SEZ), která byla vytvořena 4. 8. 1999 na období 30 let. SEZ zaujímá 1 202 ha, je rozdělena na 7 sektorů, z nichž na 5 je možná registrace nových podniků. Na území SEZ je registrováno 54 rezidentů ekonomické zóny, je zde realizováno více jak 34 investičních projektů (hodnota 100 mil. USD) s mezinárodní účastí z 13 zemí (registrován je rovněž 1 projekt z ČR). Hlavní obory rozvíjené v rámci SEZ jsou zpracování dřeva, uhlovodíkových surovin, výroba veterinárních preparátů, stavebních materiálů, čističek odpadních vod (ČR), potravinářských výrobků, optických a vláknových kabelů, elektroniky.

Důležité kontakty

  • Vitebský oblastní výkonný výbor: www.vitebsk-region.gov.by, orgán výkonné moci Vitebské oblasti.
  • Vitebský oblastní územní fond státního majetku: http://www.fondgosim.vitebsk.by, je územním orgánem Státního výboru majetku Běloruska pro Vitebskou oblast v záležitostech realizace státní politiky pokud jde o řízení, nakládání státním majetkem, nacházející se v republikovém vlastnictví, jeho odstátnění a privatizaci; a dále orgánem Vitebského oblastního výkonného výboru v otázkách řízení, nakládání, odstátnění a privatizace státního majetku, nacházejícího se v komunálním vlastnictví Vitebské oblasti. Vhodný kontakt v případě zájmu pořídit si v oblasti nemovitost, vložit kapitál, stát se vlastníkem akcií, získat podrobné informace o prodávaných objektech.
  • Svobodná ekonomická zóna Vitebsk: http://www.fez-vitebsk.com, jedna ze šesti svobodných ekonomických zón na území Běloruska.
  • Vitebské oddělení Běloruské obchodně-průmyslové komory: http://www.cci-vitebsk.by, vyhledává partnery pro spolupráci, organizuje obchodní setkání, nabízí služby v oblasti zahraničních hospodářských vztahů. Má pobočky v Polocku, Orše, Lepeli, Novolukomli a Glubokoe.
  • Vitebské oblastní marketingové centrum: http://www.vitinvest.biz, konzultační činnost v oblasti investic, provádění marketingových průzkumů, organizace Vitebského investičního fóra, publikování materiálu „Investiční projekty Vitebské oblasti 2009“.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Minsku (Bělorusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek