Surovinový profil Běloruska

14. 11. 2011 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Kapitoly článku

V Bělorusku bylo zjištěno více než 10 tis. různých nalezišť užitkových nerostů, přičemž k nejdůležitějším surovinám patří tzv. palivo-energetické zdroje (ropa, doprovodný plyn, rašelina, hnědé uhlí a hořlavá břidlice), dále draselná a kamenná sůl, různé nerosty k výrobě stavebních materiálů (stavební a obkladový kámen, suroviny na výrobu cementu a vápna, stavební a sklářské písky, štěrkopískový materiál, různé druhy hlíny), sladká a minerální voda.

Úvod

Byly objeveny také naleziště železné rudy, sádry, vzácných kovů, fosforitů nebo hlinitanových surovin. Veškerá těžba probíhá povrchovým způsobem, mimo těžby draselných solí, ropy a plynu.

Objem těžby užitkových nerostů v letech 2006–2009
Užitkový nerost2006200720082009
Ropa (tis. tun)1 7801 7601 7401 719
Draselná sůl (tis. tun)28 99332 03232 06615 390
Kuchyňská sůl (tis. tun)1 0645 0009691 155
Dolomit (tis. tun)3 8443 9994 4794 123
Křída k výrobě cementu (tis. tun)4 611/916*4 922/1 019*5 470/893*5 309
Křída k výrobě vápence (tis. tun)339343257202
Slínovec k výrobě cementu (tis. tun)1 753/1991 672/238*1 900/252*2 166
Hlíny k výrobě cementu (tis. tun)1 410/652**1 591/660**1 606/642**1 397
Hlíny k výrobě cihel, keramzitu (tis. m3)1 3121 7971 6461 375
Hlíny těžkotavitelné (tis. tun)579591107
Křemenné písky (tis. tun)273400298286
Křemenné písky pro sklářský průmysl (tis. tun)688716800444
Stavební písek (tis. m3)3 1003 8285 1005 470
Štěrkopískový materiál (tis. m3)8 74610 42411 30011 830
Stavební kámen (tis. m3)4 8705 4715 5456 270

Zdroj: Ministerstvo přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí Běloruska
* z toho použito na výrobu vápence
** z toho použito k výrobě cementu a keramzitu

Většinu nerostných surovin v současné době Bělorusko importuje. S cílem zabezpečit své potřeby a současně eliminovat svou přílišnou surovinovou závislost na vnějších partnerech bude pro nadcházející pětileté období stále aktuálnější záměna dovozu, tedy průmyslové osvojení si nových nalezišť (budování těžebních a zpracovatelských závodů), hledání a průzkum nových lokalit užitkových nerostů.

Zatímco v letech 2006–2010 bylo na geologický průzkum z republikového rozpočtu vyčleněno 275,8 mld. BYR (92,1 mil. USD), v letech 2011–2015 to má být již 549,2 mld. BYR (183,5 mil. USD). Kromě toho se počítá s dalšími 639,8 mld. BYR (213,7 mil. USD) z rozpočtu uživatelů surovin na detailnější průzkum nalezišť. Výsledkem by měl být přírůstek zásob surovin k roku 2015 v následujících objemech:

Užitkový nerostKategorie zásobK roku 2015
Ropa (mil. tun)A+B+C15,7
Hnědé uhlí (mil. tun)A+B+C1150
C1+C2100
Rudy barevných kovů (mil. tun)C1+C2100
Draselná sůl (mil. tun K2O)C1+C2200
Draselná sůl (mil. tun MgO + K2O)C1+C275
Fosfority (mil. tun P2O5)A+B+C110
Dolomit (mil. tun)C1+C2100
Štěrkopísková směs (mil. m3)A+B+C16
C1+C29
Stavební písky (mil. m3)A+B+C16
C1+C29
Keramické hlíny (mil. m3)A+B+C11
C1+C21,5
Stavební kámen (mil. m3)C1+C2200
Horniny slínovce a křídy (mil. tun)A+B+C1410
C1+C2390
Horniny hlíny na výrobu cementu (mil. tun)B+C110
Křemenné písky (mil. tun)A+B+C150
Pyrofylit (mil. tun)C1+C2100
Sladká voda (tis. m3/den)B+ C150
Minerální voda (tis. m3/den)C150

Zdroj: Ministerstvo přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí Běloruska

Legislativa

Základní dokument, který se vtahuje k průzkumu, využití a ochraně nerostných surovin je Kodex Běloruska o nerostném bohatství č. 406-3 ze 14. července 2008.

Připravovaný dokument, který sleduje rozvoj geologického průzkumu a těžby v Bělorusku: Státní program průzkumných geologických prací na rozvoj nerostně-surovinové základny Běloruska v letech 2011–2015 a na období do roku 2020.

Geologická služba, instituce

Cílem geologické služby je provádět financování geologického výzkumu a poskytovat informace (dle mezinárodních standardů) o potenciálních nerostných zdrojích jednotlivým společnostem s úmyslem získání kapitálu (včetně mezinárodního) k rozšíření surovinové základny, zejména v případě deficitních surovin. Stát financuje prvotní průzkum s tím, že samotnou přípravu nalezišť k průmyslovému průzkumu a těžbě již provádí firmy vlastními zdroji. Stát však přijímá stimulační opatření (daňové úlevy) pro jejich osvojení.

Státní rada v otázkách komplexního využívání nerostně-surovinových zdrojů: orgán při vládě Běloruska, kterému předsedá premiér.

Ministerstvo přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí Běloruska: řídící organ v oblasti nerostných surovin. V rámci ministerstva působí Odbor geologie, jako nejkompetentnější orgán pro geologii. Ten je zodpovědný mj. i za vypracování a plnění státních programů.

Jeho úkolem je rovněž nastartování exportu služeb v oblasti geologie a těžby ve třetích zemích, zejména afrických, Vietnamu, Íránu (1. 7. 2010 podepsáno Memorandum o vzájemném porozumění mezi Odborem geologie Ministerstva přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí Běloruska a Organizací geologie a průzkumu nerostných surovin Íránu), Libyi, Indii (zájem o přivlečení indických investic), Kazachstánu (výměna zkušeností), Uzbekistánu (výměna zkušeností).

Odboru geologie jsou podřízené následující instituce:

Další instituce (samostatné) v oblasti geologie:

РУП "Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов": vědecko-naučný institut v oblasti využívání vodních zdrojů.

Palivo-energetické suroviny

Běloruská spotřeba elektrické energie (v mld. kWh)
1990 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020
49,0 34,1 34,7 36,1 36,1 36,84 34,9 37,46 42,5* 47,1*

Zdroj: Ministerstvo energetiky Běloruska, Běloruský teploenergetický ústav, Národní statistický výbor Běloruska
* odhad

Vlastní výroba elektrické energie v Bělorusku (v mld. kWh)
1990 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 6/2011
39,5 26,1 31,2 31,0 31,8 31,8 35,1 30,4 34,7 16,5

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

Dovoz elektrické energie do Běloruska (v mld. kWh)
1990 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 6/2011
14,2 10,0 8,0 9,1 10,1 9,4 7,1 8,4 3,0 2,4

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

Vývoz elektrické energie z Běloruska (v mld. kWh)
1990 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 6/2011
4,7 2,9 4,7 5,1 5,8 5,1 5,2 3,9 0,3 0,06

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

Běloruská spotřeba tepelné energie (v mil. Kcal)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
69,1 73,7 71,3 72,7 72,7 73,5 74,4 69,7 67,5 -

Zdroj: Ministerstvo energetiky Běloruska

zpět na začátek

K výrobě energie bylo v roce 2010 spotřebováno 12033 mil. m3 přírodního plynu, 93 mil. m3 doprovodného plynu získaného při těžbě ropy a 218,9 tis. tun mazutu. Celkem tedy 14,2 mil. tun měrného paliva (Pozn.: Dle statistik Odboru energetické účinnosti byla struktura využití palivo-energetických zdrojů v Bělorusku v roce 2009 následující: 54,6 % přírodní plyn, 9,9 % mazut, 13,4 % ropné výrobky, 13,5 % jiné typy paliv, 5,1 % obnovitelné zdroje, 3,4 % dovoz elektrické energie.). Stále významnější podíl v palivovém mixu zaznamenává dřevní palivo a palivová rašelina.

Na území Běloruska se z energetických surovin nachází naleziště ropy, hnědého uhlí, rašeliny a hořlavé břidlice. Zásoby kvalitní ropy jsou nevelké, odhadují se zhruba na 332 mil. tun. Každoročně Bělorusko těží 1,7 mil. tun, tedy asi 20 % své domácí potřeby. Pokud jde o hnědé uhlí, to představuje zásoby zhruba 1,3 mld. tun, nicméně není prakticky těženo. Až v posledním období byla zahájena diskuze o znovuzavedení těžby a jeho využití v energetice. Významné postavení zaujímá rašelina, jejíž zásoby se odhadují na 3 mld. tun. Předběžně byla prozkoumána rovněž dvě naleziště hořlavých břidlic, přičemž odhadované zásoby do hloubky 600 m představují 11 mld. tun. Veškerý domácí zemní plyn je získáván doprovodně při těžbě ropy, odhadované zásoby jsou 8,4 mld. m3.

Těžba jednotlivých druhů paliva
  1990 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
výroba prvotních surovin v přepočtu na základní jednotku (mil. tun paliva) 5,4 5,1 5,2 5,4 5,5 5,6 5,6 5,3 5,4
ropa (tis. tun) 2 054 1 820 1 804 1 785 1 780 1 760 1 740 1 720 1 700
přírodní plyn (mil. m3) 297 254 245 228 219 201 203 205 213
palivová rašelina standardní vlhkosti (tis. tun) 3 438 1 802 2 008 2 307 2 125 2 502 2 364 2 212 2 352
palivové dřevo (tis. m3) 786 765 940 1 172 1 332 1 593 1 850 - -

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

Bělorusko každoročně plní plán opatření týkající se hospodaření s palivem. Pro rok 2010 bylo předepsáno snížení potřeby země o 245 tis. tun paliva, a to jak při výrobě elektrické energie (využitím obnovitelných zdrojů), tak i cestou úspor na průmyslových podnicích, především odstavením nehospodárných technologických zařízení.

zpět na začátek

Ropa

Zásoby kvalitní ropy jsou nevelké, odhadují se zhruba na 332 mil. tun. Potvrzené zásoby ropy v Bělorusku představují 170 mil. tun, přičemž ty jsou soustředěny v nevelkých ložiscích (v oblasti Pripjatksij polib /Прпятский погриб/) s kapacitou 100 tis. až 1 mil. tun. K počátku roku 2011 bylo využíváno 74 nalezišť, dalších 52 bylo rozpracováváno.

Každoročně Bělorusko těží 1,7 mil. tun, tedy asi 20 % své domácí potřeby, přičemž celý objem je prakticky vyvážen na export, a to především do Německa (výjimku představoval rok 2010, kdy s ohledem na změnu podmínek dodávek ropy z RF, byl veškerý vytěžený objem ropy zpracován zejména na Mozyrském NPZ). Trend poklesu těžby je spojován s vyčerpáváním zásob v současných nalezištích. V roce 2030 se předpokládá těžba na úrovni 500–600 tis. tun. V červenci 2011 došlo ke změnám ve zdanění těžby ropy dle Nařízení prezidenta č. 320 ze dne 18.07.2011. Dříve existovala jedna sazba za vytěženou tunu. V současnoti je praktikován systém několika sazeb, které se odvíjejí od průměrných měsíčních cen na ropu zn. Urals na světových trzích. Při ceně ropy do 580 USD/t se daň z těžby rovná 9 USD/t. Pokud se světová cena ropy pohybuje v pásmu 795–870 USD/t je státu odváděno 34,5 USD/t. 85 % této daně bude směřováno do republikového rozpočtu, 15 % do oblastního rozpočtu Gomelské oblasti. Tímto nařízením dochází k unifikaci daní z těžby ropy s RF.

K maximálnímu vytížení obou běloruských rafinérií je potřeba 21 mil. tun ropy, což znamená, že musí být ropa do země z velké části dovážena.

Dovoz ropy na přepracování v běloruských rafinériích (v mil. tun)
  2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 6/2011
celkem 11,9 14,7 17,7 19,2 20,9 20,0 21,5 21,5 14,7 9,4
- z RF 11,9 14,7 17,7 19,2 20,9 20,0 21,5 21,5 13,0 7,9
- z Venezuely - - - - - - - - 1,7 0,88
- z Ázerbájdžánu - - - - - - - - - 0,55

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska, celní statistiky

Monopolistou v těžbě ropy je státní GPO BELORUSNĚFŤ. Mimo těžby provádí geologické průzkumné práce (Bělorusko, RF, Venezuela, do léta 2011 rovněž Írán) a zajišťuje servisní služby při hloubení ropných vrtů (RF, Venezuela), zpracovává doprovodný zemní plyn, vyrábí těžební techniku (ОАО Сейсмотехника, 19 % akcií této společnosti získal v prosinci 2010 italský DRILLMEC S.p.A. V roce 2011 má podnik zahájit výrobu stacionárních vrtných souprav s nosností 345 tun.), intenzivně buduje svou prodejní síť ropné produkce a pohonných hmot (Ve struktuře podniku se nachází 40 skladů ropných produktů, 450 benzínových stanic a 160 stanic na plyn. V roce 2009 podíl GPO BELORUSNĚFŤ na domácím trhu světlých produktů dosahoval 63 %. V prosinci 2008 začala společnost nabízet rovněž bionaftu s 5% bio příměsí.), a také realizuje export ropy i ropných produktů.

GPO BELORUSNĚFŤ má zpracovanou koncepci rozvoje na období 2007–2015. Ta předpokládá vybudování provozních i průzkumných vrtů na území Běloruska. Důvodem je zhoršující se dostupnost k ropě v současných ložiscích (největší z nich byly využívány před 25–40 roky a nachází se ve 3. a 4. fázi těžebního cyklu). Koncepce dále předpokládá technologický rozvoj a zvýšení kapacit zpracování doprovodného plynu, výstavbu a restrukturalizaci sítě čerpacích stanic a budování skladů ropných produktů.

V rámci GPO BELORUSNĚFŤ působí následující útvary a organizace zabývající se geologickými pracemi v oblasti ropy a plynu:

 • Управление геологоразведочных работ на нефть и газ (Упргеологии)
 • Управление полевых сейсморазведочных работ (УПСР)
 • Светлогорское управление буровых работ (СУБР)
 • Управление промыслово-геофизических работ (УПГР)
 • Нефтегазодобывающее управление "Речицанефть" (НГДУ "Речицанефть")
 • Управление по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин (УПНПиРС)
 • Белорусский научно-исследовательский и проектный институт нефти (БелНИПИнефть)
 • Белорусский военизированный отряд по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов (БВО)
 • Вышкомонтажное управление (ВМУ)
 • Тампонажное управление (ТУ)
 • Речицкое управление технологическим транспортом (РУТТ)
 • Светлогорское агропромышленное управление (САПУ)
 • Производственное управление нефтепромыслового и специализированного строительства (ПУ "Нефтеспецстрой")
 • Производственное управление нефтепромыслового и бурового сервиса (ПУ "Нефтебурсервис")

zpět na začátek

Plyn

Těžba zemního plynu je bezprostředně spjata s těžbou ropy. Odpovědnou společností je GPO BELORUSNĚFŤ. Odhadované zásoby doprovodného zemního plynu představují 8,4 mld. m3.

Běloruská těžba doprovodného zemního plynu (v mil. m3)
1990 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
297 254 245 228 219 201 203 205 213

Zdroj: Odbor geologie Běloruska

Kromě toho existence ložisek uhlí a hořlavé břidlice předpokládají přítomnost seskupení metanu. První odhady hovoří o 10–45 mld. m3 metanu. Využití a průzkum těchto nalezišť je jedním z ú

Stavební suroviny

Bytová výstavba v letech 2004–2009
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Postavených bytů (tis.) 40,4 43,3 45,6 53,1 60,0 70,3
Postavené bytové plochy (tis. m2) 3 501,5 3 785,5 4 087,6 4 665,1 5 102,8 5 790,0
- z toho státní (%) 21,2 18,5 19,6 15,1 13,3 49,5
- z toho soukromé 78,1 81,2 80,2 84,6 86,5 49,9
- z toho financováno ze státních zdrojů (%) 8,3 6,5 5,1 5,1 5,0 4,9
- z toho financováno z vlastních prostředků stavebních firem 5,9 5,8 6,6 3,3 5,4 4,0
- z toho financováno z prostředků obyvatelstva 52,1 50,8 49,5 51,0 46,1 46,6
- z toho financováno ze zahraničních zdrojů 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3
- z toho financováno z úvěrů bank 32,5 36,6 38,8 40,1 43,1 44,1

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

Plánované ukazatele bytové výstavby pro následující pětiletku byly navýšeny na 48 mil. m2.

Surovinová základna pro výrobu stavebních materiálů zahrnuje 148 nalezišť stavebních písků s celkovými zásobami více než 500 mil. m3, 193 nalezišť štěrkopískového materiálu s více než 718 mil. m3, 3 naleziště stavebního kamene (600 mil. m3), 6 nalezišť těžkotavitelné hlíny (52 mil. tun), 217 nalezišť jílovité horniny (250 mil. m3) k výrobě hrubé keramiky. Každoročně Bělorusko dováží bentonitový jíl, křemelin (trypl), kaolin, oblázky a štěrk, křemenný písek, vápenec a magnezit. U mnohých pozic přitom existují prozkoumané zásoby pro průmyslovou těžbu, které by zajistily nejen domácí spotřebu, ale rovněž by mohly být exportovány. Problémem je územní nerovnoměrnost jejich výskytu. Ložiska se nachází v severní a centrální části země, na ostatním území Běloruska (Grodněnská, Mogilevská a Brestaká oblast) zejména v oblasti velkých měst je pociťován jejich nedostatek.

Institucí, která zodpovídá za průmyslové osvojení stavebních surovin je Ministerstvo stavebnictví a architektury Běloruska http://www.mas.by a jemu podřízené stavební organizace a závody.

Suroviny k výrobě cementu

V Bělorusku se nachází 3 cementárny: ОАО «Красносельскстройматериалы», ПРУП «Кричевцементношифер» a ПРУП «Белорусский цементный завод». Všechny závody jsou státní. Jejich výrobní kapacita je cca 4,5 mil. tun. Aktuálně se dokončuje jejich modernizace a výstavba nových kapacit, takže by objem výroby měl postupně dosáhnout cca 6 mil. tun ročně. K roku 2013 je plánována výroba v objemu 9,2 mil. tun cementu.

Výroba, export a import cementu v letech 2000–2009
  2000 2005 2006 2007 2008 2009
Výroba cementu (tis. tun) 1 847 3 131 3 495 3 820 4 219 4 350
Export cementu (tis. tun) 251,6 872,8 846,3 662,3 382,6 656,2
Import cementu (tis. tun) 25,7 25,1 85,5 150,9 71,8 285,1

Zdroj: Investice do stavebnictví Běloruska 2010

Procentní využití výrobních kapacit v letech 2000, 2005–2009
  2000 2005 2006 2007 2008 2009
Cement (%) 74 100 100 99,6 96 93

Zdroj: Investice do stavebnictví Běloruska 2010

Surovinovou základnou pro existující závody jsou naleziště křídy, slínovce a jílovité horniny. Zatímco podnik ПРУП «Кричевцементношифер» je surovinově zabezpečen, pro ОАО «Красносельскстройматериалы» budou hledány suroviny s karbonátovými a jílovitými komponenty. Pro třetí závod ПРУП «Белорусский цементный завод» je aktuální vyhledání rezervního ložiska.

Stavební kámen (kamenivo, štěrk)

V zemi existují 3 naleziště tavebního kamene s celkovými zásobami okolo 600 mil. m3, umístěné v Brestské (nejvýznamnější Mikaševiči) a Gomelské oblasti (Gluškeviči). V současné době se plánuje výstavba páté technologické linky na РУПП Гранит na výrobu štěrku. V letech 2012–2014 by měl být na nalezišti stavebního kamene v Sitnickoe postaven nový závod s kapacitou 8 mil. m3stavebních materiálů. K významnějšímu rozvoji naleziště v Gluškeviči by měla přispět výstavba železnice, která povede bezprostředně k lomu. Právě nedostatečná infrastruktura (vysoké náklady na přepravu) je velkou překážkou k osvojení nalezišť ve větší míře.

Některé společnosti zabývající se těžbou a zpracováním štěrku:

Výroba, export a import kameniva, štěrku a písku v letech 2000, 2005–2009
  2000 2005 2006 2007 2008 2009
Výroba nerudných stavebních materiálů (tis. m3) 17 554 23 154 27 029 29 819 34 315 36 648
- z toho štěrk (kamenná drť) 6 061 8 553 9 493 10 100 10 753 11 569
- z toho stavební písek 6 048 8 934 10 343 11 137 11 256 12 693
- z toho drobný štěrk 365 649 781 1069 1 448 1431
Export přírodních písků (tis. tun) 16,6 142,3 194,2 245,2 211,0 94,9
Export oblázků, drobného štěrku a štěrku (tis. tun) 1 736,7 2 350,1 1 060,2 1 288,5 770,5 454,3
Import přírodních písků (tis. tun) 32,9 130,8 133,9 159,7 160,9 115,2
Import oblázků, drobného štěrku a štěrku (tis. tun) 78,0 148,9 253,0 338,1 645,8 799,5

Zdroj: Investice do stavebnictví Běloruska 2010

Procentní využití výrobních kapacit v letech 2000, 2005–2009
  2000 2005 2006 2007 2008 2009
Využití výrobních kapacit výrobců nerudných stavebních materiálů (%) 58 89 92 93 95 96

Zdroj: Investice do stavebnictví Běloruska 2010

Obkladový kámen

Naleziště obkladového kamene (Карьер Надежды) se nachází zhruba 2,5 km jižněji od Gluškeviči. Zásoby představují 3,3 mil. m3. V současné době zde těžba neprobíhá.

Dolomit

Ve Vitebské a Mogilevské oblasti bylo objeveno 25 nalezišť dolomitu. Nejvýznamnější naleziště Ruba s více jak 930 mil. tun zásob je rozpracováváno společností ОАО «Доломит». Kapacita závodu plně zabezpečuje potřeby země, každoročně je vyráběno okolo 6,5–7 mil. tun dolomitové moučky.

V současné době roste poptávka po štěrku (кубовидный), získávaného z dolomitu. Za účelem nalezení vhodného naleziště jsou prováděny předběžné geologické průzkumy.

Sádra

V souvislosti s nárůstem výrobních kapacit běloruských cementáren bude v roce 2011 zapotřebí 600 tis. tun sádry, k roku 2015 okolo 1 mil. tun. V současné době se sádra do Běloruska dováží, přitom v Brinevskoe se nachází naleziště se 100 mil. tun sádrovcového kamene. Surovina je vhodná k výrobě stavební i medicínské sádry, doplňků do cementu a hnojiv. Podmínky umožňují těžbu hlubinným způsobem. K přípravě naleziště k průmyslovému osvojení je potřeba dokončit jeho detailní geologický průzkum.

Silicid

Objeveno 5 nalezišť. K průmyslovému využití je připraveno naleziště Stalnoe s 30 mil. tun tryplu. Vhodné jako dodávky do cementu.

Křemenné písky

V Bělorusku bylo objeveno 11 nalezišť křemenných písků, a to v Gomelské a Brestské oblasti. Těžbu na nalezišti Lenino provádí ОАО «Гомельский ГОК». V roce 2008 bylo vytěženo 1,1 mil. tun křemenného písku (sklářského i formovacího). Současné zásoby zajišťují těžbu na pouhé 4 roky. Z tohoto důvodu se dokončuje osvojení nového naleziště Leningrad. Současně dochází k průzkumu nových nalezišť. Pro osvojení nalezišť v Gorodnoe a Berežne probíhá technicko-ekonomické zdůvodnění na výstavbu důlně úpravárenského kombinátu.

Zákazníkem křemenných písků je zejména běloruský výrobce skla OAO Gomelstěklo.

Aktuálně je realizován Program rozvoje sklářského průmyslu Běloruska v letech 2006–2010 a na období do roku 2015.

Ostatní suroviny

Draselná sůl

V Bělorusku se nachází 3 naleziště a 2 areály draselné soli v Minské a Gomelské oblasti. Momentálně dochází k těžbě soli Starobinského naleziště, jehož zásoby představují 5,4 mld. tun).

Monopolistou v těžbě draselné soli je státní podnik ПО Беларускалий. Jedná se o jednoho z největších výrobců draselných hnojiv na světě. Do počátku hospodářské krize pracoval stabilně, přičemž generoval značné prostředky na vlastní modernizaci. Každoročně závod investoval do svého rozvoje 400 mil. USD, aktuálně do výstavby nových dolů. V květnu 2009 byl zahájen provoz Krasnoslobodského dolu, v roce 2012 se předpokládá otevření Berezovského dolu. Těžební kapacita každého z nich představuje 6 mil. tun ročně, přičemž výhledově se uvažuje o výstavbě ještě dalších dvou dolů. V roce 2010 vyvezl podnik 2,94 mil. tun draselných hnojiv (v roce 2008 to bylo 6,48 mil. tun). Devizový výnos v roce 2009 dosáhl 2,94 mld. USD. Zaměstnává 20 tis. osob.

ПО Беларускалий byl v polovině roku 2010 přetransformován v akciovou společnost. Je uveden v plánu privatizace pro období 2008–2010 a dle vyjádření vicepremiéra V. Semaška uvažuje běloruská vláda o prodeji menšinového podílu (do 25 %) v hodnotě 6–7 mld. USD. O privatizaci ПО Беларускалий projevily zájem Čína, Indie a Rusko.

Kamenná sůl

Bělorusko má prakticky neomezené zdroje kamenné soli. Potvrzené zásoby představují cca 21,3 mld. tun, které zabezpečují jak domácí potřebu, tak i export. Celkový objem těžby představuje 800 tis. tun ročně, přičemž je exportováno 300 tis. tun kuchyňské soli a 350 tis. tun technické soli.

Těžbou kuchyňské soli se zabývá ПО Беларускалий a ОАО Мозырьсоль.

Železná ruda

V Bělorusku byla objevena 2 naleziště železné rudy (Околовское a Новоселковское). Zatímco první naleziště se zásobami 145 mil. tun je připraveno k průmyslové těžbě, u druhého byl proveden předběžný průzkum (130 mil. tun).

V Bělorusku se nachází významný metalurgický závod БМЗ, který však nemá vlastní surovinovou základnu, včetně důlně úpravárenského kombinátů. Pro výrobu vlastní produkce si dováží polotovary. Dá se proto předpokládat možná výstavba takového kombinátu. Aktuálně se provádí ekonomická analýza celého projektu.

Sapropel (organické bahno)

Široce rozšířený v běloruských jezerech a pod ložisky rašeliny. Detailně bylo prozkoumáno 85 nalezišť se 74 mil. m3 suroviny. Každoročně se těží cca 40 tis. tun. Vzhledem k možnostem jeho využití (v zemědělství, medicíně, při výrobě stavebních materiálů apod.) je jeho současné využití nedostatečné.

Fosfority

Potřeba (koncentrát apatitu, moučky) zajištěna dovozem. V Bělorusku však byla předběžně prozkoumána 2 naleziště fosforitů, další 2 jsou předpokládána. Odhadované zásoby pentoxidu fosforu představují cca 50 mil. tun. V roce 2010 se očekává finalizace detailního průzkumu Mstislavlského naleziště k průmyslové těžbě.

Vzácné a ušlechtilé kovy

Proveden zatím předběžný průzkum nalezišť v Diabazovo a Okolovskoe.

Hliníkové suroviny

V Gomelské oblasti byly objeveny značné zásoby dawsonitových rud. Naleziště Zaozernoe obsahuje dvě ložiska v hloubce 400–1000 m. Průměrný obsah dawsonitu v rudě se pohybuje od 26 do 38 % (v nich obsah oxidu hlinitého 16–63 %). Plánován je předběžný průzkum naleziště.

Uran

Nejperspektivnějším nalezištěm je Bolotnickaja plošaď, na kterém byly zaznamenány 4 rudné výskyty uranu. Odhadované zásoby činní 50 tis. tun.

Grafit

Odhadované zásoby v Uzděnském rajónu – 77 mil. tun.

Pyrofylit

V Lelčickém rajónu byly objeveny perspektivní ložiska rud odhadem 4,5 mld. tun. Je třeba provést průzkumné práce.

Diamanty

V předběžných průzkumech byly nalezeny fragmenty diamantů. Další průzkumy se předpokládají.

Podzemní voda

Záměrem státního programu je průmyslové využití a rozliv balené pitné vody (sladké i minerální) pro domácí spotřebu i na export. Do roku 2015 se předpokládá výstavba 6 stáčíren.

Zahraniční investice

Zahraniční investice do nerostných surovin prakticky nejsou. Výjimkou jsou projekty týkající se zpracování sladké vody. V roce 2009 objem zahraničních investic do těžebního průmyslu představoval 183,4 mil. USD (v roce 2008 345,8 mil. USD), přičemž 99 % směřovalo do těžby ropy a plynu. Jednalo se však pouze o zahraniční úvěry. V 1. pololetí 2010 objem investic dosáhl pouhých 4,1 mil. USD.

Neúspěšně dopadla jednání švédské firmy SANDVIK v projektu těžby štěrku (na bázi PO Granit), nebo firmy KNAUF, pokud jde o těžbu sádry. Nezdarem nejspíše dopadne investiční projekt (podepsaný v roce 2007) lucemburské společnosti POLAR STARS GROUP S.A., která měla investovat necelé 2 mld. USD do těžby a hlubokého zpracování hnědého uhlí (za tímto účelem byl vytvořen podnik se zahraniční účastí ZAO Poljarnye zvezdy BelUgol) a hořlavých břidlic (ZAO Poljarnye zvezdy BelSlancy). Investiční dohoda byla ze strany BELNĚFTĚCHIM vypovězena.

V květnu 2010 podepsala íránská společnost AZARAB INDUSTRIEC CO. investiční smlouvu na osvojení dvou nalezišť (Подкаменье a Широкое) v Gomelské oblasti v hodnotě 200 mil. USD a výstavbu cementárny s roční kapacitou 1 mil. tun. Následně má na místě vybudovat výrobu suchých stavebních směsí, pórovitého betonu, stěnových bloků, vápna. Společnost AZARAB vyhrála v březnu 2008 otevřený tendr Ministerstva přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí Běloruska na rozpracování nalezišť křídy a vzala na sebe závazek postavit rovněž cementárnu.

V říjnu 2011 byla mezi Běloruskem a ruskou společností GMC Global Energy podepsána investiční smlouva na výstavbu důlně-opravárenského kombinátu na draselnou sůl v hodnotě 1,5 mld. USD. Podnik by měl zpracovávat 1,1 mil. tun chloridu draselného ročně.

Příležitosti pro české společnosti

Investice do nalezišť nerostných surovinprostřednictvím tzv. koncesí. Koncesí se rozumí úplatná, časově omezená smlouva o převodu práva vykonávat na území Běloruska konkrétní druh činnosti, na který se vztahuje výhradní právo státu anebo poskytnutí užívacího práva k majetku ve vlastnictví Běloruska. Agendou je pověřeno Ministerstvo přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí Republiky Bělorusko. Institut БелНИГРИ na svých stránkách informuje o investičních projektech týkající se surovinových nalezišť, konkrétně železné rudy, kamenné soli, draselné soli, fosforitů, sapropelu, stavebního kamene, obkladového kamene, tryplu, křídy, písku, bentonitového jílu, hlíny, štěrkopískového materiálu. Reálnou možnosti jsou investice do výstavby stáčíren sladké a minerální vody.

Dodávky technologických celků pro těžbu a zpracování surovin. Je však třeba vést v patrnosti  ochranářskou politiky Běloruska ve prospěch domácích firem. Např. v případě možných dodávek zařízení pro těžbu draselné soli je účelné se spojit s místními výrobci zařízení, případně rozmístit část výroby na běloruských podnicích. Rozšíření těžebních možností předpokládá rovněž stavební odvětví (těžba štěrku). Zcela nově se předpokládá těžba hnědého uhlí, železné rudy, sádry, fosforitů a dalších.

Dodávky zařízení a laboratorních přístrojů pro geologický průzkum. Až 57,6 % zařízení je morálně a technicky zastaralé a potřebuje záměnu. Pro dalších 5 let se pro tyto účely počítá se 77,85 mld. BYR (26 mil. USD).

Spolupráce s běloruskými naučnými i průzkumnými organizacemi. Např. Institut БелНИГРИ má zájem o spolupráci v oblasti evropských standardů, nových technologií (ekologické a efektivní) těžby (hnědé uhlí), certifikace uhlí, spolupráce ve třetích zemích apod.

Přílohy ke stažení:

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Minsku (Bělorusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek