Kolumbie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

Podkapitoly:

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

5.2 Kalendář akcí

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V srpnu 2013 vstoupila v platnost Mnohostranná obchodní dohody mezi EU a Kolumbií. Pro české firmy znamená dohoda poměrně velké úspory na celních tarifech. Na základě provedené analýzy lze očekávat zvýšení poptávky po evropských dovozech. Největší nárůst vývozu by měl zaznamenat sektor textilu a oděvů, vývoz automobilů a dopravních prostředků, výrobků lehkého a těžkého průmyslu a potravinářských výrobků. Dnem vstupu dohody v platnost bylo odstraněno dovozní clo u 65% položek celního sazebníku a do roku 2018 bude clo odstraněno u dalších 18 % položek na kolumbijské straně. Nejdelší přechodné období 10 let se vztahuje na výrobky, u nichž je potřeba adaptace domácího trhu, jako např. kuchyňské nádobí ze dřeva, toaletní papír, sešity, plastové kojenecké lahve, kožené rukavice či zápalky. U zemědělských výrobků jsou sjednána liberalizační období o něco delší. Jistou mírnou výhodu má EU v porovnání s USA u vývozu osobních automobilů, protože si sjednala sedmileté liberalizační období, zatímco USA desetileté.

 

K hlavním českým exportním komoditám tradičně patří osobní auta, kosmetické přípravky, hračky a modely, trubky z plastů, kovové konstrukce ke skladování a přepravě, elektrické a elektronické přístroje, sušené mléčné výrobky, stavební stroje, ocelové a železné profily a trubky, traktory a příslušenství, kusové strojírenské zboží a náhradní díly na dříve dodané stroje a zařízení, motory a díly letadel, díly pro turbiny a generátory el. proudu, náhradní díly a nářadí pro obráběcí a tvářecí stroje, chirurgické nástroje, díly na koželužské a textilní stroje, obuvnické stroje, speciál, železářské zboží, ložiska, skleněné zboží, bižuterie a vybrané chemikálie.

 

Existuje možnost rozšíření českého vývozu strojů, zařízení a polotovarů pro potravinářský a zpracovatelský průmysl - zejména balicích strojů, speciálních pneumatik pro stavební a silniční stroje, ložisek, ručního a průmyslového nářadí, papíru a chemikálií (močovina, barviva, pigmenty, kyanidy aj.), zdravotnické techniky, dále zemědělských a potravinářských produktů (mléčné výrobky, oplatky, sýry), nápojového a broušeného skla, porcelánového nádobí a křišťálových lustrů. Příležitosti jsou také v oblasti PC software (software na zakázku), tvorbě internetových obchodů, ICT síťových řešení, počítačových her a mobilních aplikací.

 

Potenciální prostor na trhu se nalézá v oboru energetiky v dodávkách malých a středních vodních elektráren pro regiony Kolumbie, kde je přebytek vodních zdrojů dosud nevyužívaných, např. v tzv. nepropojeném systému, zejména v regionech Chocó, Valle de Cauca, Cauca, Nariño a Putumayo.

 

Další potenciál se nachází v investičních oborech ve formě subdodávek pro povrchové a hlubinné doly, tepelné a vodní elektrárny, budování přenosových soustav, projekty železniční a příměstské dopravy, silniční infrastruktury (dálnice, silnice, mosty, tunely), výstavbě a modernizaci přístavů a letišť, modernizace MHD, plynofikace, dodávky pro petrolejářský a petrochemický průmysl, projekty hospodaření s vodou, úpravny pitné vody, čistírny průmyslových a odpadních vod, třídíren a spaloven odpadů, zařízení na likvidaci starých pneumatik, výstavba ekologických staveb a další.

 

 

Možný prostor pro rozšíření vývozu existuje také v artiklu vojenského speciálu, zejména lehkých ručních zbraní, munice, výbušnin, chemikálií a surovin na výrobu speciálního materiálu a výzbroje a výstroje pro armádu a bezpečnostní složky, zabezpečovacího a signálního zařízení letišť, letadel, nákladních vozů Tatra, traktorů Zetor apod.

 

 

Z dalších perspektivních oblastí se nabízí možnost českých investic v Kolumbii formou společného podniku v oblasti výstavby tepelných eletráren, těžby a komercializace uhlí, včetně provozu na zpracování uhlí na koks.

 

V oblasti rozvojových projektů se nabízí možnosti v lesnictví a dřevařském průmyslu.

 

 

Automobilový průmysl

 

Roční výroba automobilů v Kolumbii se v posledních 5 letech pohybuje v rozmezí 94-154 tis. vozů, z nich zhruba 13-25 tis. je vyvezeno většinou do sousedních zemí. Import osobních automobilů představuje 170-212 tis. vozů. V roce 2016 Kolumbie importovala vozy v hodnotě 3,8 mld. USD, což oproti předchozímu roku přestavuje nárůst o 8,4%. Hlavními dodavateli jsou Korejská republika, Japonsko, USA, Mexiko, Indie, Čína a Ekvádor. Importy z ČR však zdaleka nedosahují možností, které trh nabízí, a to jak u osobních vozů (průměrná cena nově nakupovaného vozu loni činila 17 tis. USD, přičemž průměrné stáří autoparku v Kolumbii je 15 let), tak i nákladních automobilů (především v důlním průmyslu či pro účely armády). Rovněž pro vývozce autosoučástek a komponentů pro automobilový průmysl představuje Kolumbie trh s velkou absorpční schopností. Týká se to zejména dodavatelů motorů, karburátorů, vstřikovacích čerpadel, baterií, pneumatik, tlumičů, světel, sedadel, brzd a brzdových dílů, vzduchových a olejových filtrů, autoskel, těsnění či klimatizace do aut).

 

Cestovní ruch

 

V souvislosti s uzavřením mírových dohod s výrazně lepší bezpečnostní situací v zemi patří cestovní ruch k nejrychleji rostoucím sektorům, což představuje významnou příležitost pro české investory, například při budování zaostávající turistické infrastruktury. V roce 2016 byl cestovní ruch druhým největším kolumbijským zdrojem valut (po petrolejářském sektoru), s příjmy ve výši téměř 5,0 mld. USD. Vzhledem k rostoucímu počtu leteckých linek je rovněž pro rok 2017 očekáván nárůst počtu přijíždějících turistů ve výši 5,4 %. S rostoucí kupní silou kolumbijských občanů a zrušením vízové povinnosti v roce 2015 rovněž roste jejich zájem o zahraniční turistiku, přičemž Česká republika pro ně představuje atraktivní destinaci. Tento zájem však silně závisí na pohybech dolarového kurzu.

 

Důlní, těžební a ropný průmysl

 

Rozvoj důlního průmyslu (především těžba a zpracování ropy, zemního plynu, uhlí a nerostů) je jednou z hlavních priorit kolumbijské vlády (podílí se na HDP cca 8 %). Velikost domácího trhu činí 1,6 mld. USD, přičemž domácí výroba dokáže pokrýt jen celých 20 % potřeb ekonomiky. Loňský dovoz strojů a zařízení pro důlní průmysl dosáhl 1,4 mld. USD. V Kolumbii se nachází 40 % ověřených zásob uhlí v Latinské Americe (10. největší na světě). Současná roční těžba činí cca 100 mil. tun. Rychle se rozvíjí rovněž těžba nerostů (zejména zlata, stříbra), jež každoročně roste 11% tempem. V případě strojů a zařízení pro těžbu a pracování ropy a zemního plynu se jedná o trh převyšující ročně nákupy za 2,7 mld. USD, přičemž 90 % svých potřeb domácí firmy pokrývají dovozem. Pro české firmy se v tomto segmentu trhu s uhlím nabízejí možnosti na dodávky zařízení na vrtání, těžbu, drcení, nakládání a odvoz uhlí, dále zařízení pro výtahové šachty (kompresory, čerpadla, potrubí), zabezpečovací zařízení a rovněž geologické služby (průzkum a software), environmentální poradenství a konzultace v oblasti sanace krajiny.

 

Elektrotechnika

 

Vedle elektroniky, existuje velký potenciál pro ICT. Velikost tohoto trhu v Kolumbii se odhaduje na 20 mld. USD. Průměrný roční růst činí 9,9 %. Pro české výrobce se kromě tradičních informačních a komunikačních zařízení (TV, PC, telefony atd.) jeví největší příležitosti v zejména oblasti PC software (včetně bezpečnostního software) a ICT síťových řešení, dále PC her a mobilních aplikací.

 

Energetický průmysl

 

Velikost domácího trhu představuje 1,5 mld. USD, z toho lokální výroba činí jen 290 mil. USD, z toho 75 % směřuje na export. Instalovaná kapacita v Kolumbii převyšuje 14 524 MW (z toho 65 % připadá na vodní elektrárny, zbytek jsou tepelné, plynové a kogenerační). V rámci vládního plánu má být během 5 let postaveny nové kapacity o výkonu 4 000 MW. Dovoz energetických strojů a zařízení činí 1,3 mld. USD, což představuje velkou příležitost pro české výrobce především turbín (parních, vodních, plynových), generátorů, transformátorů a elektrických rozvaděčů (včetně malých vodních elektráren). Pomalu se prosazují na trhu rovněž dodávky turbín pro malé vodní elektrárny (Cink Hydro-Energy). 

 

Environmentální technologie

 

Kolumbie silně podporuje obnovitelné zdroje energie, které vzhledem k tamějším klimatickým podmínkám představují významný potenciál (například v departamentu Guajira se na rok 2017 připravuje na 8 projektů v oblasti solární a větrné energie). Navíc zejména v odlehlých oblastech, které nejsou napojeny na elektrickou síť, jsou obnovitelné zdroje energie takřka jediným řešením. Významnou příležitosti skýtá také vodohospodářství, velká poptávka je po čističkách odpadních vod, technologiích ekologické likvidace odpadů, či likvidaci následků ilegální těžby zlata (odhady hovoří o znečistěných 100 000 ha). Velký potenciál dále představuje sektor lesního hospodářství, zejména v oblasti zalesňování (vládní fond „Colombia Sostenible“ počítá do roku 2020 vydat na  210 mil. USD na zalesňovací programy), kdy odlesněná plocha je odhadována na 130 000 ha.

 

Chemický průmysl

 

Kolumbie je velkým dovozcem chemikálií (organických i anorganických), které se ve velkém objemu využívají v nejrůznějších odvětvích průmyslu a zemědělství.

 

Obranný průmysl

 

Kolumbie ročně vydává na nákupy pro ozbrojené složky (pozemní vojsko, námořnictvo, letectvo a Národní policii) 3,7 % HDP. Celkové náklady na obranu loni (2016) převýšily 12 % všech veřejných výdajů. Lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat i přes uzavření mírových dohod s levicovou guerillou FARC, a to i vzhledem k tomu, že kolumbijské vzdušné síly rovněž připravují výměnu svých cvičných a bojových letounů. ČR je v Kolumbii známá mj. vývozem pistolí CZ a střeliva vč. nábojových komponentů Sellier+Bellot. Velký potenciál však nabízí rovněž dodávky nákladních vozů 8x8, radarů a moderních komunikačních prostředků, logistických softwarových řešení, dále detektorů min a výstroje (oblečení, obuv, helmy) včetně ochranných vest, avšak za předpokladu, že české firmy si na místním trhu zajistí fyzické zástupce, vytvoří sklady náhradních dílů a zajistí odpovídající postprodejní servis (v případě nákladních aut rovněž nezbytné homologace).

 

Stavební průmysl

 

Kolumbijská vláda si vytyčila za jeden z hlavních cílů pro udržení hospodářského růstu rozvoj dopravní infrastruktury, a to především dálnic a rychlostních silnic, dále železnice, lodní dopravy a modernizaci stávající dopravní logistické infrastruktury (přístavů a letišť). Stavební sektor patří k nejrychleji rostoucím sektorům (odhady na rok 2017 hovoří o udržení 12% růstu z roku 20016). Podle rámcového plánu rozvoje infrastruktury Kolumbie na léta 2015-2035 vláda plánuje investovat ve spolupráci s privátním sektorem během 20 let více než 112 mld. USD (především formou BOT s koncesí na 20-30 let). Plán mj. zahrnuje výstavbu nových moderních dálničních a silničních tahů 4. generace v celkové délce 7 tis. km, dále rozvoj intermodální dopravy (101 projektů včetně splavnění 8 velkých řek v délce 3 tis. km), oživení a výstavba nových železničních tratí v délce 1600 km (jedná se o linky Bogota-Belencito – 318 km, koridor La Dorada-Chiriguaná – 554 km, prodloužení stávající tratě Ferrocarril del Pacífico). Kvůli nedostatečné a nekvalitní dopravní infrastruktuře (jen 1 200 km dálnic) má dnes Kolumbie jedny z nejvyšších vnitrostátních přepravních nákladů (u kontejnerů v průměru 1808 USD, zatímco v Peru činí tento ukazatel jen 280 USD).

Vláda v roce 2017 rovněž představila nový plán „Colombia repunta“, jehož cílem jsou v rámci obnovy země po ukončení vnitřního ozbrojeného konfliktu zejména další investice do infrastruktury, a to ve výši 1,3 % HDP. Potenciálními příležitostmi pro české subjekty jsou inženýrské a stavební služby, stavení materiály a konstrukce ze železa a oceli, dálniční svodidla, průmyslová skla, kontrolní a řídicí systémy pro silniční a železniční dopravu, radary pro letiště.

 

Zábava a volný čas

 

V rámci zbožové položky hraček, her a sportovních potřeb je největší potenciál u dětských stavebnic a modelů na hraní.

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

 

Dovoz zdravotnické techniky loni činil 1,4 mld. USD, což pokrylo necelých 80 % potřeb domácího trhu. V roce 2017 se předpokládá navýšení importu o zhruba 10 %.  Kolumbijský trh s lékařskými přístroji a nástroji je 4. největší v Amerikách a patří mezi TOP 20 na světě. Současně je jedním z nejrychleji rostoucích trhů na světě v tomto segmentu. Během příštích 5 let se má zvětšit na 2,1 mld. USD, což je dáno jednak velkou podporou vlády v jeho rozvoji, tak i tím, že díky reformě zdravotního systému a tzv. Zákonu 100 má dnes 80 % obyvatel zdravotní pojištění a může v mnohem větší šíři využívat služeb zdravotních zařízení. Z hlediska akutních potřeb domácího trhu existují pro české dodavatele příležitosti v rámci celé zbožové skupiny 9018-9027-zájem je především o diagnostické přístroje, ortopedické nástroje a protézy, vybavení pro ultrazvuk, mamografii a kardiovaskulární (stenty) vyšetření, dále dermatologické a laserové přístroje pro estetiku a plastickou chirurgii, kardiologické, neurologické a onkologické přístroje, sterilizátory a laboratorní inkubátory, laboratorní přístroje a spotřební zdravotnický materiál.

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

 

Trh s potravinami a nápoji se v Kolumbii velmi dynamicky rozvíjí, především díky rostoucí kupní síle obyvatel a zvětšující se maloobchodní sítí ve velkých městech (Bogotě, Medellínu, Cali, Barranquille, Bucamanze, Cartageně). Podle statistických údajů spotřeba potravin a nápojů roste každoročně v posledních 5 letech v průměru o 9,5 %. Velký potenciál pro české firmy je nadále v oblasti syrovátky (jsme tradiční vývozce, byť nás limitují množstevní kvóty), sušeného mléka, dále piv, minerálních vod (a to především s přidanou hodnotou nejrůznějších chutí, minerálů či vitamínů), cukrovinek a tzv. "health & well-being" snacků (vloček a müsli).

Agroprůmysl patří k tahounům růstu kolumbijské ekonomiky (v roce 2016 růst o 4,8%). Lze očekávat, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech. Rozvoj venkova patří k prioritám kolumbijské vlády, která v rámci programu na revitalizaci kolumbijského zemědělství po ukončení vnitřního ozbrojeného konfliktu „Colombia siembra“ počitá do roku 2018 s investicemi ve výši 1,6 mld. USD do rozvoje zemědělství. Plán rovněž počítá do roku 2018 s poskytnutím úvěrů kolumbijským zemědělcům až ve výši 24 mld. USD. Velikost domácího agroprůmyslového trhu se odhaduje na 180 mil. USD. Lokální výroba je malá (necelých 40 mil. USD) a navíc je přednostně zaměřena na vývoz do sousedních zemí (Peru, Ekvádor, Venezuela, Panama - 29 mil. USD). Největší zájem na lokálním trhu je o dovážené stroje a zařízení pro zpracování a balení potravin a nápojů, jejichž import loni (2016) dosáhl 163 mil. USD. Konkrétně pro české dodavatele se nabízí možnost dodávek zemědělských strojů, strojů a zařízení pro pekárny, na výrobu cukrovinek a čokolády, pro výrobu cukru, dále pro pivovary, na zpracování masa a drůbeže, ovoce a zeleniny.

 

 

Pro potřeby českých subjektů uvádíme, že kolumbijská instituce ProColombia poskytuje zdarma servis potenciálním investorům v Kolumbii, sděluje podmínky a požadavky při vstupu investic, zná právní rámec podnikání a uděluje právní rady. Pro případy složitějších kauz vede seznam advokátních kanceláří, které při zahájení podnikatelské investiční akce poskytují zdarma i složitější právní služby. Informace a veškeré kontakty jsou k dispozici na stránkách Invierta en Colombia.

 

Aktuální informace z hospodářství a obchodu potom lze nalézt na webovém odkazu www.portafolio.com.co.

 

Aktuální sektorové příležitosti pro Kolumbii

 

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

EXPOCONSTRUCCIÓN Y EXPODISEÑO 2017

16.- 21. 5. 2017

 

Veletrh strojírensko-stavebního průmyslu a designu

 

 

F-AIR COLOMBIA 2017

 

13.- 16. 7. 2017

 

Veletrh leteckého průmyslu

 

AGROEXPO 2017

 

13.- 23. 7. 2017

 

Veletrh zemědělského a potravinářského průmyslu

 

FERIA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD

 

16.- 18. 8. 2017

 

Veletrh bezpečnostního průmyslu

 

 

EXPO OIL&GAS COLOMBIA 2017

 

22.- 24. 11. 2017

 

Veletrh bezpečnostního průmyslu

 

 

EXPODEFENSA 2017

 4.- 6. 12. 2017

 

Veletrh obranného a bezpečnostního průmyslu

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: