Korejská republika: Zahraniční obchod a investice

13. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Soulu (Korejská republika)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Saldo obchodní výměny Korejské republiky se světem bylo v posledních pěti letech aktivní. Z hlediska exportu se mezi hlavní obchodní partnery Korejské republiky v loňském roce zařadily následující teritoria: Čína, ASEAN, USA, EU a Japonsko. Z hlediska dovozu byly hlavními obchodními partnery v loňském roce Čína, ASEAN, USA, EU, a Japonsko. Vývoj obchodní bilance v letech 2011-2015 ukazuje následující tabulka.

 

Obchodní bilance Korejské republiky 2011-2015 (mld. USD)
 

2011

2012

2013

2014

2015

Dovoz

524,4

519,6

515,6

525,7

436,5 

Vývoz

555,5

547,9

559,6

573,1

526,8 

Obrat

1 079,9

1 067,5

1 075,2

1 098,8

963,3 

Saldo

31,1

28,3

44,0

47,4

90,3 

Zdroj: The Export-Import Bank of Korea, KITA

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz z Korejské republiky

Nejvýznamnějším obchodním partnerem Korejské republiky je v současné době Čína, což se projevuje jak v korejském vývozu, tak v dovozu. Čína měla v loňském roce na celkovém exportu Korejské republiky více jak čtvrtinový podíl (26,0 %). Z hlediska objemu celkového korejského exportu jsou po Číně na dalších místech státy ASEAN (14,2 %), USA (13,3 %), EU (9,1 %) a Japonsko (4,9 %). Stoupající tendenci má podíl exportu do USA a do Číny, nicméně hodnotově se vývoz i do těchto dvou teritorií v loňském roce snížil. Důvodem je celkový pokles korejského exportu v důsledku zpomalení růstu asijské ekonomiky a s tím související nejistota na nejvýznamnějších trzích. 

Vývoz Korejské republiky do nejvýznamnějších teritorií (mld. USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Čína

134,2

134,3

145,9

145,3

137,1 

EU

55,7

49,4

48,9

51,7

48,1 

Japonsko

39,7

38,8

34,7

32,2

25,6 

USA

56,2

58,5

62,1

70,2

69,9 

ASEAN

71,8

79,1

82,0

84,6

74,8 
Podíly nejvýznamnějších teritorií na vývozu Korejské republiky (%)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Čína

24,1

24,5

26,1

25,4

26,0 

EU

10,0

9,0

8,7

9,2

9,1 

Japonsko

7,1

7,1

6,2

5,6

4,9 

USA

10,1

10,7

11,1

12,3

13,3 

ASEAN

12,9

14,4

14,7

14,8

14,2 

 

Dovoz do Korejské republiky

Z pohledu dovozu je nejvýznamnějším obchodním partnerem Korejské republiky rovněž Čína, jejíž podíl na celkovém korejském dovozu činil v loňském roce 20,7 %. Z hlediska objemu celkového korejského importu jsou po Číně na dalších místech EU (13,1 %), Japonsko (10,5 %), ASEAN (10,3 %) a USA (10,1 %). Objem dovozu z EU zaznamenal poprvé po pěti pokles, nicméně podíl EU na celkovém korejském dovozu se v roce 2015 mírně zvýšil. Stejně tak jako u vývozu je důvodem celkového snížení korejského dovozu především zpomalení růstu asijské ekonomiky, které přináší nejistotu na trzích a snižuje zájem o investování. 

Dovoz Korejské republiky z nejvýznamnějších teritorií (mld. USD)
 

2011

2012

2013

2014

2015

Čína

86,4

80,8

83,1

90,1

90,3 

EU

47,4

50,4

56,2

62,4

57,2 

Japonsko

68,3

64,4

60,0

53,8

45,9 

USA

44,6

43,3

41,5

45,3

44,0 

ASEAN

53,1

52,0

53,3

53,4

45,0 
Podíly nejvýznamnějších teritorií na dovozu Korejské republiky (%)
 

2011

2012

2013

2014

2015

Čína

16,5

15,6

16,1

17,1

20,7 

EU

9,0

9,7

10,9

11,9

13,1 

Japonsko

13,0

12,4

11,6

10,2

10,5 

USA

8,5

8,3

8,0

8,6

10,1 

ASEAN

10,1

10,0

10,3

10,1

10,3 

Postavení k EU

Obchodní výměnu upravuje Dohoda o volném obchodu (FTA), která byla podepsána 1.7.2011 v Bruselu, kdy bylo zrušeno clo na cca 70 % zbožových položek obchodovaných mezi EU a Korejskou republikou. Předpokládá se, že do roku 2017 bude zrušeno clo na 99 % veškerých obchodovaných položek. I když obchodní vztahy mezi EU a Korejskou republikou jsou bezproblémové, existuje řada netarifních překážek (např. neúměrně zdlouhavé a složité vyřizování dovozních položek), o jejichž zrušení představitelé EU a Korejské republiky průběžně jednají.

Zdroj: The Export-Import Bank of Korea, KITA

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejvýznamnější korejské vývozní položky v roce 2015

 • výrobky elektronického průmyslu (podíl na celkovém korejském vývozu 26,3 %)
 • dopravní prostředky včetně vlaků a automobilů (13,1 %)
 • strojní vybavení (11,8 %)
 • lodě a ostatní plavidla (7,3 %)
 • uhlí (6,3 %)
 • optické přístroje (6,2 %)
 • plastové výrobky (5,4 %)
 • železo a ocel (3,8 %)
 • organické sloučeniny (3,5 %)
 • výrobky ze železa a oceli (2,1 %)

Vzhledem k tomu, že Korejská republika nemá dostatek vlastních surovin, k hlavním dovozním položkám roku 2015 patřily tradičně suroviny, dále pak strojní vybavení továren, elektronické a optické přístroje a železo.

Nejvýznamnější korejské dovozní položky v roce 2015

 • uhlí a nafta (podíl na celkovém korejském dovozu 23,7 %)
 • výrobky elektronického průmyslu (17,8 %)
 • strojní vybavení (10,6 %)
 • optické přístroje (4,2 %)
 • železo a ocel (3,5 %)
 • ruda (3,4 %)
 • organické sloučeniny (2,8 %)
 • minerály (2,7 %)
 • plastové výrobky (2,3 %)
 • výrobky ze železa a oceli (1,8 %)

Zdroj: The Export-Import Bank of Korea, KITA, KOIMA

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Korejská vláda si uvědomuje význam zahraničních investic pro korejskou ekonomiku i nutnost zatraktivnění méně rozvinutých oblastí pro zahraniční investory. Kromě investičních pobídek je to forma volných ekonomických zón (FEZ – Free Economic Zone), které prostřednictvím zahraničních investic mohou sloužit jako motory dalšího ekonomického rozvoje jihokorejských provincií. Snahy korejské vlády o přilákání zahraničních investorů byly podpořeny již v roce 2003, kdy byl schválen zákon („Free Economic Zones Act“), který zvýhodňuje zahraniční investory fungující v zónách volného obchodu. V roce 2003 začaly fungovat 3 ekonomické zóny v oblastech Incheon, Busan a Gwangyang.

V současné době funguje celkem 8 ekonomických zón:

 • ChungBuk
 • East Coast
 • Yellow Sea
 • Incheon
 • Daegu-Gyeongbuk
 • Samangeum-Gunsan
 • Gwangyang Bay Area
 • Busan-Jinhae

V současné době patří mezi nejvýznamnější projekty korejské vlády na podporu investic realizace potravinářsko-průmyslového komplexu FOODPOLIS v blízkosti jihokorejského města Iksan. Tento velkolepý projekt, který je současně zaměřen na podporu exportu potravinářské produkce z Korejské republiky, byl zahájen v roce 2012 a předpokládá se, že bude ukončen v roce 2017. Prostřednictvím projektu FOODPOLIS hodlá korejská vláda podpořit zahraniční i domácí investory. Zahraniční firmy se mohou stát členy klastru po splnění státem stanovených podmínek. Jednou z těch základních je založení vlastní firmy (afilace) v Korejské republice. Ta se musí řídit příslušnými korejskými zákony a předpisy. Účast v klastru přináší jeho členům výhody ve formě daňových úlev, pomoci při zavádění korejských výrobních standardů, získávání výrobních prostor za velmi výhodných podmínek, kontaktů na obchodní firmy atd. Kromě státem garantovaných daňových úlev nabízí FOODPOLIS zahraničním (tedy i českým) investorům slevy na pronájem plochy, podporu při zaměstnání více jak 20 osob a finanční podporu firmám při zaškolování nových pracovníků. Výhodou účasti v klastru je rovněž podpora státu při pronikání na zahraniční trhy. Mezi další výhody patří též možnost využívání R&D center, zkušeben kvality produkce, zkušeben používaného materiálu, centra pro testování balících materiálů apod. Výhodou je též možnost získávání nových kontaktů a výměna informací s dalšími členy klastru, možnost společného podnikání na třetích trzích apod.

Zdroj: ICC Korea

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Celková výše přímých zahraničních investic v Korejské republice v roce 2015 dosáhla téměř 21 mld. USD. Jedná se o rekordní výši zahraničních investic v Korejské republice vůbec. Ve srovnání s rokem předcházejícím došlo v loňském roce k celkovému nárůstu o 10 %. Mezi největší zahraniční investory se řadí USA (5,5 mld. USD - nárůst o 51,8%), EU (2,5 mld. USD - pokles o 38,4 %), Čína (2,0 mld. USD - nárůst o 66,3%), Japonsko (1,7 mld. USD - pokles o 33,1 %), Saudská Arábie, Kuvajt, SAE, Katar a Dubai (celkem 1,4 mld. USD - nárůst o 514%).

Ze strukturálního hlediska investovali zahraniční investoři nejvíce do oblasti služeb (14,7 mld. USD, podíl 70 % na celkovém přílivu investic) a dále do zpracovatelského sektoru (4,6 mld. USD, podíl 22 %). Zbývající přímé zahraniční investice směřovaly do stavebnictví, energetiky, vodního hospodářství a též do primárních odvětí.

Objem přímých zahraničních investic do Korejské republiky za posledních 5 let (v mld. USD):

 • 2011: 13,1
 • 2012: 16,3
 • 2013: 14,6
 • 2014: 19,0
 • 2015: 20,9

Pozn.: Korejské investice do zahraničí v roce 2015 dosáhly celkové výše 767 mld. USD, což bylo o 6,8 % více než v předchozím roce, přičemž z celkové výše zahraničních investic činily přímé investice 278,4 mld. USD (36 %). Zbývající investice směřovaly do zahraničních cenných papírů. Z teritoriálního hlediska směřoval největší podíl investic do USA (200,4 mld. USD, nárůst o 15,2 %, podíl 26,1 %). Investice do Číny, které se propadly o 8,2 % na 119,3 mld. USD, odrážejí obavy ze zpomalení druhé největší ekonomiky světa.

Zdroj: CzechInvest, Bank of Korea, KOTRA, Invest Korea
www.bok.or.kr/eng/engMain.action
www.kotra.or.kr/foreign/main/KHEMUI010M.html?LOCALE=en
www.investkorea.org/en/index.do
www.motie.go.kr

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Korejská republika se dlouhodobě zaměřuje na přímé zahraniční investice (PZI) jako na jednu z priorit pro udržení konkurenceschopnosti ekonomiky a vysokého tempa hospodářského růstu. Podpora zahraničních investic je také součástí současné vládní politiky a součástí korejských makroekonomických cílů. V roce 2015 došlo k nárůstu objemu investic do Korejské republiky o více než 10 % a z plánovaného přílivu PZI ve výši 20 mld. USD již bylo 15,2 mld. USD proinvestováno. Růst přílivu investic je dlouhodobým trendem, přičemž hodnota PZI dosahuje historických rekordů již tři roky za sebou. Atraktivita teritoria je založena na stabilním vývoji a nadprůměrném růstu.  Nejvýznamnějšími investory v roce 2015 byly USA (5,5 mld. USD), EU (2,5 mld. USD), Čína (2,0 mld. USD ) a Japonsko (1,7 mld. USD).

Omezení vstupu zahraničního kapitálu

Není-li předepsáno zákony Korejské republiky jinak, může cizinec provádět bez omezení různé činnosti. Pro cizince jsou investice omezeny, pokud by porušovaly zákony, ohrožovaly národní bezpečnost a veřejný pořádek, měly škodlivé účinky na hygienu nebo životního prostředí nebo pokud by měly negativní vliv na korejskou morálku a zvyky.

Z celkového počtu 1145 kategorií podnikání v rámci standardizované korejské průmyslové klasifikace (KSIC), cizincům není povoleno investovat v 60 kategoriích podnikání, včetně veřejné správy, diplomacie, národní obrany (nedovolené kategorie podnikání). Zahraniční investice jsou částečně povoleny v 29 kategoriích podnikání (omezené kategorie podnikání) z celkového počtu 1085 investičních kategorií, jak je předepsáno zákonem o zahraničních investicích.

Příklady nedovolených kategorií podnikání - penzijní financování, správa finančních trhů, legislativa, soudnictví, správní orgány, vzdělávání (předškolní, základní, střední, vysokoškolské, školy pro postižené, atd.) náboženství aj. Mezi příklady omezených kategorií podnikání lze zařadit pěstování obilovin, chov hovězího skotu, rybolov, výroba základních anorganických chemikálií, jaderná energetika, výroba energie, přenos a distribuce energie, velkoobchod masných produktů, letecká doprava, zpravodajství, telekomunikace a infrastruktura aj.

Ačkoliv legislativa byla v posledních letech upravena tak, aby umožňovala v zásadě rovné zacházení podnikům s částečnou či plnou zahraniční účastí, existuje řada překážek, které některé investory odrazují při výběru Korejské republiky jako cílové země pro své investice. Mezi nejčastěji citované problémy patří nedostatek právní jistoty. Zahraniční společnosti se neorientují, které zákony a nařízení se jich týkají. Výběr Korejské republiky jako destinace pro zahraniční investici ovlivňují obtížné vztahy se zaměstnanci, drahá pracovní síla, odlišné kulturní prostředí, jazyková bariéra, militantní odbory, ochrana práv duševního vlastnictví atd.

Díky zákonu o podpoře zahraničních investic se ochrana přímých zahraničních investic stala silnější ve srovnání s nepřímými investicemi (např. investice do cenných papírů a dluhopisů). Není-li jinak předepsáno zákony Korejské republiky, se zahraničními investory a společnostmi se zahraničním kapitálem musí být zacházeno stejným způsobem jako se státními příslušníky Korejské republiky a korejských společností. Více informací lze vyhledat na následující webové stránce: www.investkorea.org

Pobídky pro investory

Korejská republika se velmi intenzivně snaží podporovat příliv přímých zahraničních investic. Důvodem je mimo jiné i konkurence v ostatních asijských zemích jako je Čína, Singapur, Malajsie, Indonésie a Vietnam, kam plyne značné množství zahraničních investic. Cílem vládních snah v oblasti podpory FDI je deregulace a liberalizace trhu, a to zejména formou uzavírání nových FTA (Free Trade Agreement) dohod. Korea má tyto dohody o volném obchodě podepsány se všemi klíčovými obchodními partnery (EU, USA, ASEAN, EFTA, Čína a Singapur).

Korejská vláda se pomocí legislativních a institucionálních opatření (investiční pobídky, daňové úlevy, podpora průmyslových a investičních zón) snaží zatraktivnit teritorium pro zahraniční investory.

Postup spojený se zahraniční investicí je následující

 • Přihlášení - oznámení FDI (KOTRA /Invest Korea)
 • Převod kapitálu – devizová banka
 • Ustanovující zápis u soudu
 • Přihlášení (oznámení) o založení společnosti – KOTRA, daňový úřad
 • Převod kapitálu na účet společnosti
 • Zápis FDI společnosti

Doplňující informace lze vyhledat na následující webové stránce: www.investkorea.or.kr

Pobídky pro zahraniční investice: slevy na daních, hmotná podpora a podpora v závislosti na místě alokace investice

Slevy na daních

 • Sleva na dani z příjmů právnických osob - na 5 až 7 let (100 procent po dobu prvních tří nebo pěti let, 50 procent pro další dva roky;
 • Sleva na regionální dani - možnost osvobození od daně či snížení o 50% po dobu 5 let od zahájení podnikání, možnost prodloužení až na 15 let;
 • Osvobození nebo snížení celních sazeb – je aplikováno především pro podnikání posilující mezinárodní konkurenceschopnosti korejského průmyslu, vyspělé technologie nebo podniky ve speciálních investičních a ekonomických zónách;
 • Sleva na dani z dividend;

Více informací lze získat na následující webové stránce: www.investkorea.or.kr.

Hmotná podpora

Investorům splňujícím stanovené požadavky (např. high-tech, transfer technologií, počet nových pracovních míst atd.) může vláda poskytnout hmotnou podporu na vybudování nového závodu. Výše podpory je individuální v závislosti na důležitosti investice. Zpravidla se jedná max. o 30 % nákladů, pro R&D centra max. 40 %. Podpora zaměstnanosti a vzdělávání může dosáhnout až 50 % nákladů na vytvoření nového pracovního místa.

Více informací lze získat na následující webové stránce: www.investkorea.or.kr.

Pobídky v závislosti na umístění investice

Ve snaze podnítit příliv přímých zahraničních investic podporuje korejská vláda budování speciálních zón se zvláštním režimem pobídek pro investory. Pobídky se liší v závislosti na druhiu investice a umístění provozu.

Podporou zahraničních investic byla pověřena organizace Invest Korea, která při řešení konkrétních investičních projektů úzce spolupracuje s korejskou asociací KOTRA (Korea Trade Association):

IINVEST KOREA
KOTRA Bldg.
(137-749) 13, Heolleung-ro
Seocho-gu
Seoul, Korea
Tel.: (+82) 1600-7119
Fax: (82-2) 3497-1611
www.investkorea.org

KOTRA
KOTRA Bldg.
(137 – 749), 13 Heolleung-ro
Seocho-gu
Seoul, Korea
Tel.: (+82) 1600-7119
Fax.: (82-2) 3460-7777
www.english.kotra.or.kr

KOREA TRADE CENTER, PRAGUE
Škrétova 12
120 00 Praha 2
Tel.: 245-005-650, 654, 655
Fax: 245-008-651
E-mail: kotra@kotra.cz
www.kotra.cz

Zdroj: CzechInvest, KOTRA, Invest in Korea

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: