Korejská republika: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Soulu (Korejská republika)
Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

 • Korejská republika
 • Tehan Minguk
 • Republic of Korea

Složení vlády

 • prezident: Moon Jae-in
 • předseda vlády: Lee Nak-yeon (nominovaný)
 • místopředseda vlády a ministr strategie a financí: Kim Dong-yeon (nominovaný)
 • místopředseda vlády a ministr školství: Kim Sang-gon (nominovaný)
 • ministr vědy, ICT a budoucího plánování: Choi Yanghee
 • ministryně zahraničních věcí: Kang Kyung-wha (nominovaná)
 • ministr obchodu, průmyslu a energetiky: Joo Hyung-hwan
 • ministr sjednocení: Sing-Yong-gil (nominovaný)
 • ministr spravedlnosti: Kim Hyun-woong
 • ministr národní obrany: Song Young-moo (nominovaný)
 • ministr bezpečnosti a veřejné správy: Park In-yong
 • ministr kultury, sportu a turistiky: Do Jong-hwan (nominovaný)
 • ministr zemědělství, potravinářství a záležitostí venkova: Lee Dong-phil
 • ministr životního prostředí: Yoon Soong-kyu
 • ministr práce: Lee Ki-kweon
 • ministryně pro rovnost pohlaví a rodinu: An Jeong-sun (nominovaný)
 • ministr dopravy a infrastruktury: Jeong Sun-ho (nominovaný)
 • ministr námořnictví a rybolovu: Kim Young-suk

Zdroj: MZV Korejské republiky

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 51,7 mil.
 • Průměrný roční přírůstek: 0,5 %

Rozloha: 97 235 km2

Demografické složení:

 • 0–15 let: 15,7 %
 • 16–64 let: 72.9 %
 • 65 a více let: 11,4 %

Národnostní složení:

 • Korejci
 • Číňané (cca 30 tis.)

Náboženské složení:

 • buddhisté 26,3 %
 • křesťané 23,2 %
 • ateisté 49,3 %
 • ostatní 1,3 % 

Úřední jazyk:

 • korejština

Zdroj: MZV Korejské republiky

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Korejská republika je 13. největší ekonomika na světě a 4. největší v Asii. Mezinárodní agentura Moody´s hodnotí Korejskou republiku známkou Aa2. Hospodářská struktura země je dána poměrem podílu sektoru služeb (57,5 %), průmyslu (39,8 %) a zemědělství (2,7 %). Podle posledních statistických údajů vykázala korejská ekonomika v roce 2016 nižší výkon, než se původně předpokládalo. Růst korejského hospodářství dosáhl 2,7 %, přičemž vládní cíl byl 3,0 %. Inflace se v loňském roce pohybovala kolem 1,3 % a nezaměstnanost se mírně zvýšila na 3,8 %. Korejský export dosáhl v roce 2016 celkové výše USD 495,4 mld., což je o 6,0 % méně než v roce 2015. Korejský import v roce 2016, který dosáhl výše USD 406,2 mld., se ve srovnání s rokem 2015 snížil, přičemž pokles činil 6,9 %. Obchodní bilance Korejské republiky vykázala přebytek ve výši USD 89,2 mld. Ekonomické výsledky korejské ekonomiky naznačují, že v roce 2016 se nepodařilo dostatečně využít potenciál korejského průmyslu. Důvodem je závislost korejské ekonomiky na exportu, který stagnoval vzhledem ke klesající poptávce po korejském zboží v regionu, především v Číně, která odebírá z Korejské republiky čtvrtinu exportu. Celkově jsou aktivity korejské vlády směřovány k udržení a rozvoji ekonomického růstu. Vzhledem k závislosti korejského hospodářství na vývozu, je ekonomický rozvoj Korejské republiky velmi závislý na vývoji nejvýznamnějších obchodních partnerů (Čína, USA, EU, Japonsko a další asijské země). Korejská vláda si tuto závislost velmi dobře uvědomuje a snaží se jí alespoň částečně eliminovat. K tomu by měla přispět řada podpůrných programů na rozvoj vědy, techniky a inovací. Vláda hodlá i nadále podporovat politiku zaměřenou na posílení domácí spotřeby.


HDP na obyvatele za posledních 5 let
(v USD):

 • 2012: 24 454
 • 2013: 25 998
 • 2014: 27 970
 • 2015: 27 513
 • 2016: 27 560

Objem HDP za posledních 5 let (v mld. USD):

 • 2012: 1 222,81
 • 2013: 1 305,60 
 • 2014: 1 410,40
 • 2015: 1 382,40
 • 2016: 1 411,00

Míra inflace za posledních 5 let (v %): 

 • 2012: 2,20
 • 2013: 1,30
 • 2014: 1,30
 • 2015: 0,70
 • 2016: 1,30

Míra nezaměstnanosti za posledních 5 let (v %):

 • 2012: 3,23
 • 2013: 3,10
 • 2014: 3,50
 • 2015: 3,60
 • 2016: 3,80

Zdroj: KITA, KOIMA, ICC Korea

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Příjmy státního rozpočtu v loňském roce se zvýšily o 5,4 % a výdaje o 6.8 %. Plánovaný státní rozpočet na rok 2016 počítá se zvýšením celkových výdajů o 2,7 % a příjmů o 2,8 %. V oblasti výdajů výrazně posiluje oblast národní obrany a bezpečnosti, kultury, sportu a turismu, tvorby pracovních příležitostí a podpory zaměstnanosti. Mezi další posilující oblasti patří diplomacie a sjednocování, životní prostředí a zemědělství.

 

Následující tabulky uvádějí přehled o výdajích, příjmech a saldu rozpočtů Korejské republiky v letech 2012-2016.


Státní rozpočet - příjmy za posledních 5 let
(v mld. USD):

 • 2012: 283,9
 • 2013: 287,0
 • 2014: 301,9
 • 2015: 331,9
 • 2016: 349,7

Státní rozpočet - výdaje za posledních 5 let (v mld. USD):

 • 2012: 273,0
 • 2013: 278,2
 • 2014: 297,4
 • 2015: 325,8
 • 2016: 347,2

Saldo státního rozpočtu za posledních 5 let (v mld. USD):

 • 2012: 10,9
 • 2013: 8,8
 • 2014: 4,5
 • 2015: 6,1
 • 2016: 2,5

Zdroj: KITA, KOIMA, ICC Korea, Ministry of Strategy and Finance

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Běžný účet (v mil. USD)

 • 2012: 50 835,0
 • 2013: 81 148,2
 • 2014: 84,373,0
 • 2015: 105 870,7
 • 2016: 98 667,4

Kapitálový účet (v mil. USD)

 • 2012: -41,7
 • 2013: -27,0
 • 2014: -9,0
 • 2015: -64,7
 • 2016: -36,6

Finanční účet (v mil. USD)

 • 2012: 51 582,4
 • 2013: 80 104,6
 • 2014: 90 383,3
 • 2015: 109 730,0
 • 2016: 100 385,4

Deviz. rezervy (v mil. USD)

 • 2012: 316 897,7
 • 2013: 335 647,5
 • 2014: 353 600,5
 • 2015: 367 961,9
 • 2016: 371 101,6

Veřejný dluh vůči DPH

 • 2012: 32,2 %
 • 2013: 34,3 %
 • 2014: 35,1 %
 • 2015: 35,7 %
 • 2016: 37,1 % 

Zdroj: Ministerstvo financí Korejské republiky, Central Bank of Korea

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou Korejské republiky je Central Bank of Korea. Její hlavní rolí je řízení měnové a devizové politiky. V kontrolní oblasti a při dohledu nad finančním a kapitálovým trhem spolupracuje BOK s Komisi pro finanční dohled (Financial Supervisory Commission) a Správou pro finanční dohled (Financial Supervisory Service), které byly vytvořeny po vypuknutí finanční krize koncem roku 1997. FSS zveřejňuje týdenní informace o trhu v Korejské republice, které jsou dostupné na http://english.fss.or.kr/. Neoficiální přehled o ratingu bank a významných podnikatelských subjektů v Korejské republice je k dispozici na stránkách National Information & Credit Evaluation, Inc.

V Korejské republice působí 8 hlavních komerčních bank, z nichž největší je Kookmin Bank, dále Woori Bank, Hana Bank, Shinhan Bank, Chohung Bank, Korea Exchange Bank, Citibank a Korea First Bank. Dále působí 6 regionálních (městských) bank ve městech Daegu, Busan, Gwangju, Jeju, Jeonbuk a Gyongnam.

Korejská republika má také specializované banky:

Korejská vláda podporuje oživení ekonomiky mimo jiné i posílením domácí spotřeby. Součástí této politiky jsou i nabídky daňových úlev a další stimuly, na kterých se banky podílejí.

Pojišťovny se v Korejské republice dělí na pojišťovny poskytující životní pojištění (Life Insurance Companies) a na pojišťovny ostatní (Non-life Insurance Companies).

Na korejském trhu je v současné době 25 subjektů poskytujících životní pojištění, z toho je 16 domácích a 9 zahraničních. Mezi nejvýznamnější domácí subjekty poskytující životní pojištění patří pojišťovny Samsung, Hanwa a Kyobo. Mezi nejvýznamnější zahraniční subjekty z této kategorie patří pojišťovny ING, Prudential a AIA. 

Pojišťovny neposkytující životní pojištění lze rozdělit na všeobecné a specializované. Všeobecné pojišťovny nabízejí pojistné produkty jako např. pojištění automobilů, pojištění proti požáru nebo námořní pojištění. Na korejském trhu je v současné době 20 pojišťovacích subjektů tohoto typu, z nichž 5 je zahraničních. Mezi nejvýznamnější domácí subjekty této kategorie patří pojišťovny Samsung Fire & Marine Insurance, Dongbu Fire & Marine Insurance a Hyundai Fire & Marine Insurance. Z nejvýznamnějších zahraničních pojišťoven této kategorie lze jmenovat společnosti Meritz, AIG a AXA.       

Specializované pojišťovny jsou zaměřeny především na jeden hlavní produkt pojišťovnictví. Mezi nejvýznamnější patří vládní pojišťovny National Health Insurance a National Pension Service. Mezi další významné pojišťovací instituce z této kategorie patří Korea Trade Insurance Corporation a Korea Deposit Insurance Corporation, které jsou vlastněny státem pouze částečně. Mezi nejvýznamnější soukromé specializované pojišťovny patří Seoul Guarantee Insurance Company, Korean RE a zahraniční Munich Re.

Zdroj: Ministerstvo financí Korejské republiky, Central Bank of Korea, Financial Supervisory Service

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Korejský daňový systém se skládá ze státních a místních daní. Státní daně se člení na vnitřní (přímé a nepřímé), cla a zvláštní daně. Místní daně se člení na provinční,  krajské a městské. Výběrem daní v Korejské republice je pověřena Národní služba pro výběr daní (NTS).

Hlavní národní daně

 • daň z příjmu (fyzických osob)
 • daň z příjmu právnických osob (základ daně do 200 mil. KRW - 10 %; do 200 mld. KRW - 20 mil. KRW + 20 % z hodnoty nad 20 mld. KRW)
 • daň z přidané hodnoty (ve většině případů 10 %)
 • daň dědická a darovací

Zvláštní spotřební daně

 • daň na školství
 • dopravní daně
 • zvláštní daň na rozvoj venkova
 • pořizovací daň
 • registrační poplatky
 • daň z nemovitostí
 • rezidenční daň

Bližší informace o daňovém systému Korejské republiky lze nalézt na internetových stránkách: www.nta.go.kr a National Tax Service.

Zdroj: Ministerstvo financí Korejské republiky, Central Bank of Korea, Celní správa Korejské republiky

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: