Libanon: Vztahy země s EU

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR Bejrút (Libanon)

 

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Lebanon
490 Harbor Drive bldg., Charles Helou av., Saifi – Beirut
P.O.Box 11-4008 – Riad el Solh Beirut 1107 2150 Lebanon
Tel.: 00961 1 569400
Fax: 00961 1 569415
Email: delegation-lebanon@eeas.europa.eu

Vedoucí delegace: Christina Markus Lassen

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Právní základnou obchodních vztahů Libanonu s EU je Asociační dohoda, která vstoupila v platnost v r. 2006 a umožnila reciproční volnou směnu průmyslových a většiny zemědělských produktů. Pro Libanon Asociační dohoda znamená kromě otevření dveří na jednotný evropský trh také přístup k evropské finanční pomoci a transferu technologií. Jelikož cílem Dohody je současně celková finanční, ekonomická a administrativní modernizace Libanonu, její implementace zesiluje postavení Libanonu při jednáních o vstupu do Světové obchodní organizace (WTO), který EU podporuje. Obchodní spory spadající pod rozsah Dohody jsou od r. 2010 řešeny podle protokolu vytvářejícího mechanismus pro urovnávání obchodních sporů, který oba partneři přijali.

Vzájemný obchod mezi EU a Libanonem od r. 2006 konstantně roste (průměrné tempo růstu 7,6 %), přičemž celkový objem obchodu v r. 2016 dosáhl hodnoty cca 7,1 mld. EUR. V r. 2016 libanonský vývoz do EU představoval 0,4 mld. EUR a skládal se převážně z minerálních produktů a kovů (22,8 %), zemědělských výrobků (24,3 %) a chemikálií (11,2 %). Vývoz z EU do Libanonu dosáhl ve stejném roce hodnoty 6,7 mld. EUR a tvořily jej převážně minerály (24,9 %), strojírenství a přepravní stroje (21,3 %) a chemikálie (14,8 %). Od r. 2012 je EU největším obchodním partnerem Libanonu, podíl na celkovém obchodu představuje téměř 40 %.

Více informací naleznete na stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/lebanon/

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Libanon je rozvojovou zemí s vyšším středním příjmem. Zejm. v souvislosti se současným válečným konfliktem v Sýrii je stále příjemcem rozsáhlé zahraniční pomoci ze zemí OECD/DAC a od multilaterálních donorů. Pokud jde o EU, k prioritám patří Libanon také v důsledku migrační krize směrem do EU. Prioritními oblastmi podpory jsou např. ochrana hranic, asistence libanonské armádě a pokrývání urgentních potřeb syrských uprchlíků a hostitelských komunit.

Právní základnou vztahů EU – Libanon je Asociační dohoda, která vstoupila v platnost v r. 2006 a umožnila Libanonu postupné zapojení do Evropské sousedské politiky, v jejímž rámci EU Libanon podporuje.

V listopadu 2016 byly přijaty tzv. priority partnerství a kompakty, které stanovují hlavní oblasti spolupráce mezi EU a Libanonem, mj. s ohledem na migrační krizi. Priority vychází ze společných hodnot a sdílených zájmů, zejména regionální stability. V bodech lze zmínit následující: vhodný způsob řešení humanitární a uprchlické krize, bezpečnost a boj proti terorismu (reforma bezpečnostního sektoru), podpora právního státu (kapacita institucí, boj proti korupci aj.),  podpora růstu a pracovních příležitostí (obecní správa, obchod, soukromé investice, infrastruktura, energetika aj.), migrace a mobilita, dialog a vzájemná koordinace). Prioritní akce obsažené v kompaktu jsou financovány prostřednictvím dodatečných fondů EU, přislíbených na Lonýnské konferenci (granty ve výši min. 400 mil. EUR). Klíčové cíle, výsledky a indikativní finanční alokace budou upřesněny v dokumentu nazvaném Single Support Framework 2017/2020, který je k datu uzávěrky této STI v přípravě.

Hlavním finančním instrumentem EU pro rozvojové aktivity v letech 2014 – 2020 je Nástroj evropského sousedství (ENI), dalšími zdroji financování jsou tzv. tematické programy (např. v oblasti lidských práv a občanské společnosti).

Seznam všech zveřejněných projektů financovaných z EU fondů vnější spolupráce lze nalézt na webových stránkách ředitelství Evropské komise pro Mezinárodní spolupráci a rozvoj: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm v sekci „funding“.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: