Libanon

Rozcestník informací o Libanonu:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Libanonská ekonomika je dlouhodobě v recesi díky prohlubující se finanční a ekonomické krizi. Nedostatek volně směnitelné cizí měny na trhu, státem omezené výběry a vnitrostátní i zahraniční transfery měly za následek další pokles kupní síly, růst nezaměstnanosti, nekontrolované zvyšování maloobchodních cen zboží a služeb a pro dovozce znemožnění financovat importované nákupy.

Libanonské hospodářství bylo dlouhodobě závislé na přílivu kapitálu z arabských zemí (prodejců ropy a zemního plynu), ale vzhledem k výraznému poklesu cen energetických komodit na světových trzích se tento příliv zastavil. Chybou libanonské ekonomiky je její silná závislost na dovozu (cca 80 % zboží se dováží) a minimální domácí produkce (zastaralá infrastruktura a chybějící výrobní investice).

V souvislosti se zpomalením ekonomického růstu, poklesem exportu, nedostatkem domácí produkce a s poklesem významných finančních transferů libanonské diaspory se již tak jeden z největších státních dluhů ještě zvýšil (dnes 170 % HDP, Libanon je 3. nejzadluženější zemí na světě) a v zemi se nedostává likvidity.

Kolaps libanonské ekonomiky se naplno projevil v březnu 2020 (ještě před vypuknutím pandemie) neschopností splatit státní dluhopisy ve výši cca 38 mld. USD, a následně byl umocněn po devastujícím výbuchu dusičnanu amonného v bejrútském přístavu v srpnu 2020. V současné době se libanonská vláda snaží odvrátit hospodářský kolaps záchrannými jednáními s MMF a donory konference CEDRE. Pandemie covidu-19 výše uvedené pouze znásobila, ale nezpůsobila. Velkou ránou pro libanonskou ekonomiku v souvislosti s pandemií je celkové uzavření hranic a tím zastavení turistického ruchu, který byl po dlouhá léta jedním z hlavních motorů libanonské ekonomiky a nosných pilířů pro příjem do státního rozpočtu.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

V souvislosti s pandemií covidu-19 se ještě posílí možnosti českého exportu v oblasti zdravotnických zařízení a techniky. Dalším důležitým sektorem, který bude nabývat na významu, je oblast výroby se zaměřením na protipožární ochranu a detekci požárů.

Na významu získává oblast zemědělského strojírenství. Obslužnost tohoto sektoru úzce souvisí s energetickým sektorem, který je v Libanonu nedostačující a potřebuje rehabilitaci. V sektoru vodohospodářství a odpadního průmyslu se plánuje výstavba nových čističek odpadních vod a spaloven komunálního odpadu. V souvislosti s plány moderní dopravní obslužnosti se připravují projekty na obnovu železniční sítě.

V souvislosti s přetrvávající složitou bezpečnostní a vojenskou situací v zemi (platí válečný stav mezi Libanonem a Izraelem) existuje nadále velký potenciál pro české exportéry speciální techniky.

Dopravní průmysl a infrastruktura

Dopravní infrastruktura je nevyhovující pro současnou kapacitu přepravy osob a zboží. V rámci plánu na obnovu Libanonu připravuje Ministerstvo dopravy tendry na rehabilitaci a modernizaci silničních komunikací, rozšíření mezinárodního letiště v Bejrútu a modernizaci přístavů (Bejrút, Tripoli, Saida), resp. kompletní výstavbu a rozšíření přístavu Bejrút, který byl po výbuchu srovnán se zemí.

Energetický průmysl

Prioritou vlády je rehabilitace a modernizace stávající energetické sítě Libanonu, včetně privatizace nosných státních podniků v čele s Électricité du Liban (obdoba ČEZu). Cílem je zvýšení produkce elektřiny, výstavba obnovitelných zdrojů energie, včetně instalace nových přenosových soustav a plánované výstavby vodních zdrojů elektřiny.

Obranný průmysl

Nadále trvající válečný stav s Izraelem a celková napjatá bezpečnostní situace v zemi skýtá příležitost pro české výrobce speciální techniky, která má v oblasti velmi dobré renomé. Trvá poptávka po bezpečnostních skenerech, bezpilotních letadlech, detektorech výbušnin a po základním vybavení pro vojenské a policejní složky. V Libanonu se historicky dovážejí i osobní a lovecké zbraně a munice.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Tento sektor nebyl v Libanonu modernizován od začátku občanské války v roce 1975. Plánuje se výstavba čističek odpadových vod po celém území Libanonu, modernizace a nová výstavba kanalizační sítě a skládek komunálního odpadu podle geografického rozdělení Libanonu (sever, střed a jih).

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Prioritou libanonské vlády je zlepšovat kvalitu státních zdravotnických zařízení tak, aby se jejich úroveň v maximální možné míře přiblížila úrovni soukromých zdravotnických zařízení. Vláda má program na podporu zabezpečení přístupu ke kvalitní zdravotní péči pro všechny občany a zvýšení kvality poskytovaných služeb ve státních zdravotnických zařízeních, včetně bezplatného poskytování základních léčiv pro akutní a chronické pacienty. Lze předpokládat, že potřeba dovozu kvalitní zdravotnické techniky, zařízení a léků se bude zvyšovat.

Zemědělský a potravinářský průmysl

V zemědělské oblasti komodit chybí Libanonu velkokapacitní sila a s tím spojená dopravní obslužnost. Důležitým segmentem pro český export je oblast zemědělského strojírenství. Libanonská vláda přijala program na zvýšení soběstačnosti v zemědělské produkci se zaměřením na výstavbu konzerváren, úpraven a stáčíren minerálních vod, obalovou techniku, výrobu a distribuci nealko nápojů a piva.

Do konce roku 2020 se plánuje vypsání tendru na novou výstavbu velkokapacitních sil na obiloviny, jak v přístavu Bejrút, tak i v Tripoli.

Železniční a kolejová doprava

V souvislosti s plánem Ministerstva průmyslu na vybudování regionálních průmyslových a exportních zón je důležitým úkolem pro současnou vládu rehabilitace stávající (velmi zastaralé) železniční sítě a vybudování nové za účelem logistického zabezpečení pohybu zboží se zaměřením na domácí i exportní aktivity. Příležitostí pro české firmy v této oblasti je zejména signalizační a komunikační technika.

Velvyslanectví ČR v Bejrútu
e-mail: beirut@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/beirut
• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí